späť na obsah časopisu

časť: energetické systémy  

Existencia ľudstva už od jeho vzniku je podmienená konfrontáciou ako s prírodnými a klimatickými podmienkami, tak aj s pôsobením urbanistických, architektonických a stavebných vplyvov. Je teda zrejmé, že tento niekoľko tisícročný vývoj priniesol so sebou viacero nových materiálových, konštrukčných i technologických smerov, pričom spoločným znakom vždy bolo i bude, že všetky uvedené trendy sa musia v prvom rade aplikovať so zreteľom na človeka – užívateľa interiérového prostredia budov. Práve zdravie, bezpečnosť a následná výkonnosť, či produktivita, to sú faktory, ktoré sa čoraz viac stávajú činiteľmi ovplyvňujúcimi skutočnú hodnotu stavebného diela. Teda popri funkčnosti, úžitkovosti, ochrane pred uvedenými vplyvmi sa v súčasnosti stále viac dostávajú do popredia tie atribúty interiérového prostredia, či obytného alebo pracovného, ktoré podmieňujú tak pozitívne subjektívne pocity užívateľa ako i objektívne merateľné parametre tohto prostredia. Súčasné trendy pri návrhu a prevádzke tzv. progresívnych systémov techniky prostredia jednoznačne oddeľujú od seba funkcie vytvárania tepelnej pohody v zimnom období, resp. zabezpečenia tepelnej pohody v letnom období i hygienicky nevyhnutnej výmeny vzduchu. Klimatizačné sústavy plniace tieto funkcie súčasne, avšak s prenosom tepla/chladu konvekciou, sú nahrádzané systémami techniky prostredia, kde sa prenos tepla/chladu uskutočňuje sálaním. Preto sa v súčasnosti za progresívne systémy techniky prostredia považujú účinne riadené aplikácie tzv. nízkoteplotného vykurovania a vysokoteplotného chladenia v kombinácii so vztlakovým vetraním. Nevyhnutnou súčasťou systémov techniky prostredia budov je automatický riadiaci systém, ktorý zahŕňa všetky technické prostriedky na automatické riadenie, sledovanie a obsluhu, nástroje na inžinierske činnosti a manažment pre dosiahnutie energeticky efektívnej, hospodárnej a bezpečnej prevádzky týchto systémov. Stropné vykurovacie /alebo chladiace panely sú používané vo veľkých priestoroch ako predajne, veľkoplošné kancelárie, skladové priestory a športové haly. Sú vyhotovené ako panely na závesoch, na ktorých sú pripevnené rúrky, zavesené nad betónovou doskou alebo inou horizontálnou stavebnou konštrukciou. Maximálna plošná teplota závisí od vzdialenosti hlavy stojaceho tela a tiež od uhla sklonu. Systém sa vyznačuje pomerne rýchlou reakciou na spôsob regulácie. Izolácia nad panelom je na obmedzenie tepelných strát do hornej konštrukcie. Systém je vytvorený z kovových tabúľ s rozmerom  300 – 600 mm so spoločnými potrubiami s priemerom medzi 15 – 20 mm. Vzdialenosť medzi potrubiami sa môže meniť medzi 150 – 600 mm; ukončenie potrubí je napojené na zberače štvorcových tvarov majúce strany 30 – 40 mm. Panel je vzostupne izolovaný.


Autor
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., doc. Ing. Daniela Koudelková, PhD., Ing. Mária Kurčová, PhD., SvF STU v Bratislave, recenzent: Ing. Zuzana Vranayová, PhD., SvF TUKE
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux