späť na obsah časopisu

Meniaca sa klíma je v súčasnosti téma, ktorá silne rezonuje v médiách, navyše, jej dôsledky, ktoré sa podľa klimatických scenárov prejavia, už v blízkej budúcnosti, sú pomerne alarmujúce. Nejde len o globálne otepľovanie vo všeobecnosti, ale aj o vlny horúčav a dlhé obdobia sucha prerušované prívalovými zrážkami. Od roka 2007 po prvýkrát v histórii ľudstva žije vyše polovice svetovej populácie v mestských aglomeráciách a tento trend sa ustavične zvyšuje. V Európe je tento podiel „mestského“ obyvateľstva dokonca ešte vyšší, viac ako 80 %. Na lepšiu predstavu uveďme, že hoci mestá svojou plochou zaberajú len mizivé 2 % zemského povrchu, ich obyvatelia využívajú 75 % prírodných zdrojov našej planéty, tri štvrtiny svetovej energie a zároveň sú „zodpovedné“ za 70 % emisií CO2. Samosprávy teda musia nielen výrazne redukovať emisie skleníkových plynov na území, ktoré spravujú, ale už teraz sa musia systematicky pripravovať na predpokladané negatívne vplyvy zmeny klímy. Pri tvorbe a obnove verejných priestranstiev ide hlavne o zeleň, zabezpečenie tienenia, vhodné spádovanie a udržateľné riešenie zrážkovej vody vrátane tvorby rozličných vodných prvky a správneho výberu materiálov. Ešte pred začiatkom prípravných prác na obnove verejného priestranstva je potrebné zhodnotiť existujúci stav zelene a zohľadniť ho v novom návrhu. Hodnotné a perspektívne dreviny treba ochrániť pri ďalšej stavebnej činnosti v súlade s STN 83 7010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, s odvetvovými normami a so štandardom „Ochrana drevín pri stavebnej činnosti“.


Autor
Ing. Zuzana Hudeková, PhD.

Fotografie (vizualizácia)
archív autorky
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Inovácie v architektúre a v stavebníctve 2020
YTONG
UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE 2020