späť na obsah časopisu

Pojem, ktorý by nemal byť cudzí žiadnemu stavbárovi. Veľmi nízka energetická náročnosť v značnej miere pokrytá z obnoviteľných zdrojov, lepšie vnútorné prostredie, vyššia hodnota nehnuteľnosti, úspora nákladov na prevádzku – to je len niekoľko celospoločenských prínosov zelených budov, ktoré by mali byť o tri roky štandardom. Sme na to pripravení?

Otázka pre respondentov:
Energetická náročnosť je dôležitou súčasťou udržateľnosti. Európska únia preto zaviazala členské štáty, aby po roku 2020 stavali všetky novostavby s takmer nulovou spotrebou energie. Čo to bude podľa vás znamenať u nás na Slovensku?

Ing. Peter Markovič, generálny riaditeľ Xella Slovensko, spol. s r. o.
Slovensko už v tomto smere vykonalo veľký pokrok. Od roku 2016 majú spadať všetky novostavby do energetickej triedy A1 teda označenej ako ultranízkoenergetická budova. Normové hodnoty tepelnotechnických vlastností konštrukcií platné od 1. 1. 2016 sú jedny z najprísnejších v Európe (STN 73 0540-2: 2012 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky) a zabezpečujú obálku budovy, s ktorou je možné stavať i takmer nulové domy. Na jednej strane bude úspešný prechod na takmer nulovú výstavbu vyžadovať zlepšenie informovanosti odbornej i laickej verejnosti o zásadách navrhovania, výstavby a benefitov takýchto budov. Na druhej strane je tu úloha pre štát, aby vypracoval jednotný výpočtový nástroj na výpočet energetickej hospodárnosti, zabezpečil kvalifikovanú a efektívnu kontrolu správnosti certifikátov. Tieto podmienky sú nevyhnutné ak nemajú takmer nulové budovy ostať len v certifikátoch, ale aj budované v realite.
Z môjho hľadiska výrobcu murovacích materiálov môžem povedať, že sme na nové podmienky pripravení už teraz. Naše výrobky spĺňajú požiadavky pre obvodové steny a vieme, že cesta k takmer nulovým domom vedie ďaleko efektívnejšie použitím moderných spôsobov vykurovania, vetrania a získavania energie ako zvyšovaním tepelnej izolácie stien.

Miroslav Zliechovec, Business Development Manager Saint-Gobain Construction Products, s. r. o.
Odpoveď na túto otázku treba hľadať vo viacerých oblastiach.
V prvej línii stoja projektanti a architekti a ich pripravenosť či prípadná nepripravenosť na túto zmenu. Keďže sa však o tejto téme hovorí v odborných kruhoch už relatívne dlho, predpokladám, že veľa odborníkov už má minimálne teoretické vedomosti ako takéto budovy navrhovať. Otázka je však ako teoretické vedomosti preniesť do praxe reálneho života a či naozaj budeme mať dostatok takto zručných odborníkov.
Ďalším dôležitým pohľadom sú materiály a riešenia, ktorá by mali spĺňať najprísnejšie kritéria z pohľadu energetickej efektivity a vplyvu na kvalitu prostredia. Či už hovoríme o energii, ktorú ich použitím vieme usporiť alebo o energii, ktorá bola a je použitá na výrobu a celý životný cyklus týchto materiálov.
Aj tu nájdeme mnoho výrobcov, ktorí ponúkajú inovatívne produkty a riešenia pre komfortné a zároveň energeticky efektívne stavby. 
Veľmi dôležitým aspektom, ktorý sa dnes javí ako veľmi kritický je dostatok odborne zdatných realizátorov. Pretože aj najkvalitnejšie pripravený projekt s využitím najmodernejších a najinovatívnejších riešení a výrobkov môže stroskotať na nekvalitnej a neodbornej realizácii.
Nakoniec, na uzavretie celého cyklu... Ak nebudeme mať investorov, ktorí budú schopní a ochotní investovať vyššie náklady na takéto druhy stavieb budeme sa neustále stretávať s obchádzaním zákonov, s papierovou deklaráciou niečoho iného ako je realita a stavbami, kde sa často prihliada na úplné iné aspekty ako na kvalitu vnútorného prostredia a energetickú bilanciu či vplyv na životné prostredie. Tu je niekoľko možností: vysvetľovať a vzdelávať, aby budúci majitelia stavieb pochopili, že dnešné mierne navýšenie nákladov sa dokáže v krátkom horizonte vrátiť v podobe úspor a vyššieho užívateľského komfortu stavieb. Či zoptimalizovať fungovanie a možnosti zvýhodnenia takýchto stavieb, vo forme podpory štátnymi dotačnými schémami alebo výhodnejším financovaním.
Naša spoločnosť ponúka riešenie takmer na každej z týchto úrovní. Projektantom a architektom ponúkame možnosť vzdelávania a rozširovania vedomostí v oblasti navrhovania komfortných a energeticky efektívnych stavieb. Vo svojom produktovom portfóliu zároveň máme materiály a riešenia, ktoré sa priamo podieľajú na budúcej energetickej efektívnosti stavieb a zároveň ponúkajú vysokú pridanú hodnotu užívateľského komfortu. Pri realizácii stavieb zase ponúkame podporu v podobe zaškolených a certifikovaných remeselníkov a pre investorov a budúcich užívateľov stavieb zase argumenty, prečo je dobré sa rozhodnúť pre stavbu s vyšším stupňom energetickej efektivity s pridanou hodnotou zvyšujúcou kvalitu života v týchto projektoch.   

Ing. arch. Klára Bukolská, architektka spoločnosti VELUX Slovensko, spol. s r. o.
Požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie existuje v evropské i v národních legislativách již poměrně dlouho. Je však nutné zdůraznit, že v loňském roce přijaly členské státy EU revidovanou směrnici o energetické náročnosti budov, kde jsou na stejnou úroveň s energetickou účinností postaveny požadavky na zdravé vnitřní prostředí. V současné době již je mezi odbornou i laickou veřejností na Slovensku poměrně vysoké povědomí o přínosech energetických úspor. Zatím však ve většině případů chybí holistický přístup, abychom si lpěním na jednom aspektu nezhoršovali ty ostatní.
Novostavby však tvoří pouze malý zlomek stavebního fondu Slovenska a rychlost renovačního procesu nedosahuje ani 2 % ročně. Proto pokud se bavíme o dopadu budov na celkové emise CO2, měli bychom se zaměřit právě na zrychlení a hlavně zatraktivnění renovací.

Ing. Jozef Lipták, Agentúra pre budovy s takmer nulovou spotrebou energie nzeb.sk
Výstavba budov s takmer nulovou potrebou energie (nearly Zero Energy Building, skrátene nZEB) ešte na Slovensku nie je bežná. Je potrebné zmeniť postoj majiteľov budov, s cieľom požadovať kvalitu namiesto nižšej vstupnej ceny. Návrh, realizáciu a prevádzku domov i budov na úrovni nZEB je možné dosiahnuť za predpokladu zodpovedného prístupu orientovaného na príjemný život a zdravie obyvateľov. To znamená prikladať dôležitosť na kvalitný tepelnoizolačný obal, eliminácia tepelných mostov, kvalitné okná s tienením, správnu orientáciu na svetové strany, vetrací systém so spätným získavaním tepla, využívanie obnoviteľných zdrojov energie a kvalitné osvetlenie. Jednou z bariér, ktorú prekonávame, je odborná príprava, vzdelávanie projektantov, realizačných firiem a osveta budúcich majiteľov. Pozitívne výsledky budú vidieť v blízkej budúcnosti a dopyt bude rásť aj s blížiacim sa termínom zavedenia tejto smernice.

Kateřina Chajdiaková, riaditeľka, Budovy pre budúcnosť, občianske združenie
Pripravenosť Slovenska môžeme zohľadňovať z troch rôznych uhlov – pripravenosť investorov, staviteľov a podpora zo strany štátu. Zatiaľ sa na Slovensku stavia len niekoľko desiatok domov ročne v tzv. pasívnom štandarde. Najväčšia výzva pre dosiahnutie energetickej hospodárnosti novo postavenej budovy bude zrejme v sektore rodinných domov. Trh je pri zmenách najskôr konzervatívny a tak je to aj medzi stavebníkmi rodinných domov. Až na osvietených investorov sa stavajú domy podľa starých (aj keď platných) pravidiel. A to aj napriek tomu, že ekonomicky aj technicky je možné stavať lepšie budovy. Do budúcnosti a podľa údajov www.inforeg.sk by sa malo stavať okolo desať tisíc rodinných domov, čo je pre Slovensko zatiaľ obrovská výzva. Tu zohráva štát dôležitú úlohu pri zavádzaní nových povinností do praxe. Ministerstvo dopravy a výstavby preto tento rok pripravilo dotáciu na novopostavené rodinné domy v energetickej triede budov s takmer nulovou potrebou energie. Suma 8-tisíc eur je zaujímavá a môže motivovať nerozhodnutých stavebníkov. Ministerstvo však musí zásadne investovať do propagácie. Podľa reprezentatívneho prieskumu, ktorý pre Budovy pre budúcnosť v novembri 2018 robila agentúra Focus, totiž až 92 % obyvateľov vôbec nevie o „štátnych motivačných programoch na zatepľovanie rodinných domov“ a iba 2 % populácie spontánne poznajú program zatepluj.sk, ktorý beží od roku 2016.

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux