späť na obsah časopisu

Riadenie nákladov v stavebnom projekte podlieha dôkladnému plánovaniu, evidovaniu a vyhodnoteniu nákladov stavebnej zákazky. Náklady stavebnej zákazky predstavujú všetky výdavky zákazníka (investora, obstarávateľa, objednávateľa), ktoré súvisia s prípravou projektu, jeho uskutočnením a odovzdaním do užívania. Správne určené náklady stavebnej zákazky sú dôležitou súčasťou investičného procesu počas jej plánovania a realizácie (sledovanie nákladov, efektívne riadenie a dosiahnutie zisku). V príprave projektu je potrebné určiť výšku nákladov pomocou stavebného rozpočtu, ktorý predstavuje súpis všetkých položiek prác, materiálov a režijných nákladov potrebných na vyhotovenie stavebného diela. V procese realizácie je riadenie nákladov súbor činností členov projektového tímu, zameraných na cieľavedomé ovplyvňovanie skutočných nákladov tak, aby neprevýšili rozpočet projektu. Kontrola čerpania financií a sledovanie ekonomickej efektívnosti napomáha k dosiahnutiu zisku.


Autor
Ing. Adrián Ďuriš, VÚSI, s. r. o., Košice, SvF, TUKE, KROS a. s., Žilina, Ing. Juraj Talian, PhD., SvF, TUKE
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux