späť na obsah časopisu

Aké zmeny z nej vyplývajú, na aké nové povinnosti a práva pre správcov, spoločenstvá aj vlastníkov sa je treba pripraviť, prináša článok Ing. Otílie Leskovskej. Sama s obľubou začína svoje prednášky slovami: „Správu bytových domov nevymyslela 182-jka ani privatizácia bytového fondu.“ Bytové domy sa vždy spravovali, a to podľa podmienok a potrieb ich vlastníkov. V prevažnej miere išlo u nás o nájomné bytové domy, či už hodnotíme obdobie od vzniku Československej republiky alebo povojnové obdobie s rozmachom KBV-čky (komplexnej bytovej výstavby) počas predchádzajúceho režimu. Správa nájomného bytového fondu bola zabezpečovaná Stavebnými bytovými družstvami, ktorých prvoradým poslaním bola samotná výstavba bytových domov. Štátne nájomné bytové domy spravovali mestské bytové podniky alebo obce. Ďalej existovali „podnikové“ bytové domy, ktoré boli obvykle  pod správou správcovských zložiek podnikov a inštitúcií, ktoré disponovali bytovými domami s bytmi pre svojich zamestnancov. Politické zmeny po roku 1989 priniesli zmeny, medzi ktoré sa dostala aj privatizácia nájomného bytového sektoru. Dnes už sa zrejme nedozvieme, čo presne bolo podnetom, či príčinou tak rozsiahlej privatizácie bytového fondu. Či si štát uvedomil zanedbanosť jeho technického stavu alebo mu bol nájomný bytový sektor na ťarchu. Podstatné je, že v roku 1993 nadobudol účinnosť zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov vložiť číslo zákona. Slúžil ako nástroj na realizáciu prevodu nájomného bytového fondu, ktorý prešiel transformáciou z vlastníctva štátu do vlastníctva obcí. Tie týmto zákonom dostali povinnosť previesť byty ich nájomníkom do dvoch rokov od podania žiadosti o prevod. Takúto povinnosť mali aj stavebné bytové družstvá. Finančné podmienky prevodu bytov a nebytových priestorov do osobného vlastníctva určovali mestské zastupiteľstvá v intenciách vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb. V súvislosti s tým možno konštatovať, že práve rozdielnosť finančných podmienok prevodu ako aj samotné pripustenie privatizácie bytového fondu viedli k tomu, že privatizácia prebiehala v rôznych častiach Slovenska rôznym spôsobom. Niekde rýchlejšie, niekde pomalšie, niekde vôbec. Z dnešného pohľadu už nie sú tieto „historické“ údaje také dôležité. Dôležité je, že privatizáciou bytového fondu vznikla obrovská vlastnícka obec – vlastníci bytov a nebytových priestorov, na ktorých prešla zodpovednosť za správu bytových domov aj ich technický stav a všetko čo s tým súvisí – prevádzka, údržba, opravy, rekonštrukcia, modernizácia a obnova.


Autor
Ing. Otília Leskovská, odborný poradca pri správe bytového fondu, lektor akreditovaných kurzov, Združenie pre lepšiu správu bytových domov, recenzent: doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux