späť na obsah časopisu

Zavedenie systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) predstavuje pre ľubovoľnú organizáciu v sektore priemyslu a služieb rámec na manažérstvo rizík a príležitostí BOZP, ako aj prostriedok vybudovať stabilný základ pre plnenie vlastných cieľov v oblasti BOZP a to predchádzať pracovným úrazom a poškodeniu zdravia pracovníkov a poskytnúť bezpečné a zdravé pracovisko. Najvýznamnejšou normou zameraných na manažérstvo BOZP je práve v týchto dňoch vydaná STN ISO 45001:2019.

Zavedený systém manažérstva BOZP umožní organizácii eliminovať nebezpečenstvá a minimalizovať riziká BOZP prijatím efektívnych preventívnych ochranných opatrení. Organizácia zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov a ďalších osôb, ktoré môžu byť ovplyvnené jej činnosťami. Stavebníctvo po baníctve patrí k odvetviu s najvyšším počtom smrteľných a vážnych pracovných úrazov. Preto zavedenie a implementácia systému manažérstva BOZP podľa normy STN ISO 45001:2019 má pre stavebné organizácie mimoriadny význam. Systém manažérstva BOZP môže byť efektívnejší a účinnejší, ak sa včas prijímajú opatrenia na zvládanie príležitostí na zlepšovanie výkonnosti BOZP. Veľký význam má plnenie všetkých právnych a legislatívnych dokumentov v oblasti BOZP vypracovaných pre všetky organizácie a osobitne pre stavebné. Preukázaným splnením požiadaviek normy STN ISO 45001:2019, ktorá je najvýznamnejšou normou zameranou na manažérstvo BOZP, môže organizácia získať medzinárodne platný certifikát.

Cieľom tohto článku je predstaviť hlavné črty aktuálne platnej normy STN ISO 45001:2019 s dôrazom na nové pojmy a požiadavky v nej obsiahnuté a tiež vysvetliť hlavné rozdiely medzi touto normou a jej predchádzajúcim vydaním – STN OHSAS 18001:2009.

International Organization for Standardization (ISO) vydala novú normu ISO 45001:2018 v marci 2018. Zavŕšil sa tak vyše 3-ročný revízny proces, na ktorom participovalo 81 krajín sveta, za účasti expertov z podnikateľského, vládneho aj akademického sektora. Slovenská verzia – STN ISO 45001:2019 vyšla začiatkom februára tohto roka.

Norma STN ISO 45001:2019 je založená na procesnom prístupe, ktorý zahŕňa cyklus PDCA (Plánuj – Urob – Kontroluj – Konaj) s uvažovaním založenom na bezpečnostnom riziku.


Autor
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave, recenzent: Ing. Barbora Kovářová, PhD., Fakulta stavební VUT Brno
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux