späť na obsah časopisu

Pri navrhovaní a realizovaní stavieb treba splniť mnoho požiadaviek a medzi nimi aj požiarnu bezpečnosť stavieb. Požiarna bezpečnosť stavieb je špecifický odbor spájajúci stavebné riešenie s bezpečnostnými opatreniami a zariadeniami inštalovanými na stavbe, ktoré výrazne ovplyvňujú stavebné riešenie.

Otázka pre respondentov:
S akými problémami sa stretávate pri riešení požiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavby a pri jej realizácii?

Ing. František Gilian, generálny sekretár APPO SR
V mnohých prípadoch riešení protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavby (PBS) vidím najväčší problém v úrovni spracovania riešenia PBS špecialistom požiarnej ochrany, ľudovo povedané „požiarneho projektu“. Niektoré riešenia PBS neobsahujú potrebné vstupné informácie pre spracovanie nadväzujúcej projektovej dokumentácie jednotlivých odborných stavebných a montážnych profesií súvisiacich s protipožiarnou bezpečnosťou stavby. Často sa stáva, že projektanti jednotlivých odborných profesií navrhujú svoje technické riešenia bez toho, aby mali k dispozícii „požiarny projekt“, čo je nepochopiteľné. Z toho vyplývajú aj mnohé problémy kvality pri realizácii opatrení protipožiarnej bezpečnosti v rámci stavebných a montážnych prác. V prípade takýchto prác ide o zhotovenie požiarnych konštrukcií, ktoré musí ich zhotoviteľ osvedčiť písomnou formou, aby preukázal ich požiarne parametre a to, že ich zhotovil z vhodných stavebných výrobkov a postupom, ktorý je v súlade s požiadavkami technických noriem alebo návodov výrobcov stavebných výrobkov. Sú prípady z praxe, že zhotoviteľom požiarnych konštrukcií (PK) v praxi chýbajú potrebné znalosti v oblasti zhotovovania a osvedčovania PK a stáva sa aj, že ani nevedia, že zhotovujú PK. Takýto stav v stavebníctve je potrebné nevyhnutne zlepšiť.

Jozef Mihališin, obchodný riaditeľ pre objekty GU Slovensko, s. r. o.
Pri spolupráci s investormi, projektantmi a stavebnými firmami sa ako výrobca automatických posuvných dverí a automatických pohonov stretávame často s tým, že sú požadované v budovách automatizované vstupy s únikovou funkciou a zároveň, aby dvere spĺňali protipožiarne požiadavky. Takúto kombináciu dnes na Slovensku nerieši žiadny slovenský ani európsky predpis ani norma. Dôvod je jednoduchý. Nie je technicky jednoduché vyriešiť bezpečné uzatvorenie dverí pre prípad požiaru a zároveň zabezpečiť otvorenie automatických dverí pre prípad úniku ľudí z miestnosti, z budovy. Pod pojmom „dvere s únikovou funkciou“ sa rozumie situácia, keď v prípade vzniku paniky v budove sa musia únikové dvere automaticky otvoriť, aby verejnosť mohla v bezpečí uniknúť von z miestnosti. To môže byť riadené napríklad systémom EPS v budove a dvere sa automaticky tým pádom otvoria. Pod pojmom „protipožiarne automatické posuvné dvere“ sa rozumie, že dvere sa v prípade vzniku požiaru (tým môže v budove vzniknúť panika) musia bezpodmienečne uzavrieť, aby sa zabránilo prechodu požiaru z jednej miestnosti do druhej. K tomu, aby to bolo ozaj komplexné, sa môže pridať aj riešenie, ktoré vyžaduje odvetrávanie budovy, čiže v podstate tretia požiadavka na automatické posuvné dvere. Tu pri projektoch apelujeme na investorov a odporúčame im iné funkčné a vhodnejšie riešenia vo vnútri budov i na fasádach.
 
Ing. Jana Fillová, Hilti Slovakia spol. s r. o.
Požiarna bezpečnosť stavieb je životne dôležitá. Zvyčajne 5 minút je čas, ktorý dostanete v prípade požiaru. Oheň a najmä dym sa šíri cez budovu oveľa rýchlejšie, ako si ľudia myslia. Každý rok vznikne na svete okolo 3,8 milióna požiarov, ale škody na majetku sú v miliardách. Mnohým z prípadov mohlo byť zabránené, ak by v budovách bola nainštalovaná požiarna ochrana. Architekti, projektanti, inžinieri a majitelia budov sú zodpovední za efektívnu požiarnu ochranu. Často si ľudia neuvedomujú, že požiarna ochrana je legislatívna požiadavka a zanedbanie alebo nevykonanie tejto požiadavky je porušením zákona. Takmer 60 % prípadov úmrtí nie je v miestnosti vzniku požiaru a 3/4 zo všetkých úmrtí spôsobuje dym. Ak sa nachádzajú otvory v požiarnych stenách a podlahách, toxické dymy sa ľahko rozšíria do iných miestností. Povedomie, dôležitosť pasívnej ochrany, správne projektovanie ešte pred realizáciou, zaškolený personál na inštaláciu týchto prestupov a v neposlednom rade revízie prestupov sú kľúčom k požiarnej bezpečnosti stavieb, ale aj bezpečnosti nás samotných.
 
Ing. Juraj Mlynarčík, Saint-Gobain Construction Products, s. r. o., divízia Rigips
V projekčnej fáze vidíme problém v nedostatočne zadefinovanej požiadavke zákazníka, resp. v slabej špecifikácii konečných vlastností konštrukcií, prvkov a ich častí. Tento problém vychádza z toho, že zákazník má často laickú predstavu. Preto je dobré, ak si nielen projektant, ale prípadne aj zákazník skonzultuje problematiku s odborníkom v danej oblasti.
V realizačnej fáze je hlavný predpoklad hladkého priebehu prác na požiarnych konštrukciách dobrá voľba spracovateľa. To znamená firmy, ktorá má s danou problematikou skúsenosti, potrebnú odbornosť a vie čítať projektovú dokumentáciu od špecialistu požiarnej ochrany. Ak nie je splnený tento hlavný predpoklad, chýb, ktoré môžu nastať, je naozaj veľké množstvo. Ide hlavne o to, že montáž protipožiarnych konštrukcií má množstvo zásad, ktoré treba pri montáži rešpektovať, a ak zodpovední pracovníci montážnej firmy neprešli príslušnými školeniami, chýb sa môže nakopiť viacero. Tiež je dosť časté zlacňovanie riešení, vzletne nazvané „optimalizácia“, ktoré potom vedie k množstvu chýb. Tu je pár často sa opakujúcich pochybení:

  • zámena protipožiarnych dosiek za stavebné,
  • zlá voľba minerálnej izolácie,
  • zmena hrúbky opláštení,
  • používanie „noname“ nekompatibilného príslušenstva,
  • zabúdanie vytvárať klzné uloženie,
  • netmelenie všetkých vrstiev opláštenia,
  • zlá tvorba požiarnych detailov.

 
Ing. Miloš Böhmer, Siemens s. r. o. Building Technologies
Spoločnosť Siemens s. r. o. rieši v stavbách systémy elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) a hlasovej signalizácie požiaru (HSP). Pri spracovávaní projektovej dokumentácie býva často problém s chýbajúcimi údajmi o požiadavkách na súčinnosť s inými požiarnymi zariadeniami (požiarne vetranie, stabilné hasiace zariadenia, požiarne uzávery a pod.). Občas býva problém s vhodnými podkladmi pre projektovanie, ktoré by predišli kolíziám rôznych zariadení už vo fáze projektovania. Pri realizácii býva občas problém s koordináciou jednotlivých profesií a dodržaním predpísaných typov inštalačných materiálov – hlavne v prípade káblových trás s funkčnosťou požiaru.
 
Ing. Jozef Vaľko, konateľ POLYFORM, s. r. o.
Nie som špecialista požiarnej ochrany, ale ako výrobca stavebných materiálov sa s požiarnou bezpečnosťou stavieb stretávam pomerne často. Jej riešenie je vymedzené dodržiavaním ustanovení právnych predpisov platných pre danú oblasť. Ich výklad však často nie je jednotný, čo spôsobuje problémy pri ich aplikácii. Pri tvorbe legislatívnych požiadaviek je potrebné vychádzať z reálnych poznatkov o požiaroch bytových domov a nie z prianí niektorých konkurenčných výrobcov. Najmä pri rekonštrukcii budov sa príliš veľký dôraz kladie na pasívnu protipožiarnu bezpečnosť stavieb. Myslím si, že v súčasnosti je dôležité venovať zvýšenú pozornosť aj projektovaniu a inštalovaniu aktívnych požiarnych zariadení, ktoré dokážu požiar včas spozorovať a ihneď informovať, nielen obyvateľov budov, ale aj príslušné orgány ako sú HaZZ, polícia a pod., spustiť autonómne hasiace zariadenia, autonómne vypínanie energií a pod. Pri neskorom spozorovaní a ohlásení požiaru a jeho plnom rozvinutí je to viac-menej o šťastí. Preto je taká dôležitá aj samotná prevencia predchádzaniu vzniku požiarov. Na samotnú protipožiarnu bezpečnosť stavieb má okrem samotnej projektovej dokumentácie a dokumentácie k riešeniu protipožiarnej bezpečnosti vplyv aj správnosť a kvalita jej realizácie. V súčasnosti, keď sa bojuje naprieč všetkými odvetviami s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily, je to veľká výzva pre všetkých zhotoviteľov stavieb.

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux