späť na obsah časopisu

Na jar tohto roka bola dokončená rekonštrukcia bývalej pošty v Žiline, ktorá bola postavená v roku 1982. Spoločnosť Ingsteel, hlavný zhotoviteľ stavby, zrealizovala rekonštrukciu celej budovy na princípoch udržateľnosti, pričom na rekonštrukciu pôvodného skeletu použila technológiu zdvíhania a spúšťania celých stropov, čím sa znížili nielen investičné náklady, ale aj samotný čas realizácie. O priebehu rekonštrukcie sme sa rozprávali s manažérom stavby Ing. Rastislavom Kravcom.

Aké boli požiadavky investora na vás ako hlavného zhotoviteľa?

S investorom sme sa poznali z iných projektov a tak nás oslovil, aby sme sa prišli na budovu pozrieť, či by sme ju vedeli zrekonštruovať na modernú administratívnu budovu spĺňajúcu štandardy udržateľnosti. Táto päťpodlažná budova bola dokončená v roku 1982 a tým, že mala celooceľovú nosnú konštrukciu akých na Slovensku nie je veľa, bola jej rekonštrukcia pre nás výzvou. Pôvodne tu sídlila pošta a telekomunikačný úrad s telefónnou ústrednou, ktorá pre svoje technológie potrebovala rôzne úrovne na jednotlivých podlažiach. Výškové rozdiely sa pohybovali od 0,5 až do 1,6 metra. Keďže po rekonštrukcii mala mať budova veľkoplošné kancelárie, bolo z dôvodu užívateľského komfortu hlavnou úlohou zrovnať podlažia do jednej úrovne. Neexistovala však žiadna projektová dokumentácia ako bola nosná konštrukcia pôvodne počítaná, tak sme najskôr museli odokryť niektoré časti a urobiť pasport pôvodného oceľového skeletu. Prvotný návrh bol stropy vybúrať a urobiť nové. Potom prišiel profesor Agócs s tým, že keď vieme vysúvať mosty cez údolia, prečo by sme túto technológiu nevyužili aj pri zdvíhaní a spúšťaní stropov. Spolu s Ing. Palkovičom a ďalšími kolegami z nášho projekčného oddelenia vypracovali viacero návrhov, ako bez búraní pôvodných konštrukcií presunúť jednotlivé časti na jednu úroveň. Finálne riešenie bolo nielen lacnejšie ako búranie a následná realizácia nových podlaží, ale vďaka využitiu pôvodných konštrukcií boli minimalizované množstvá odpadov, ktoré by zaťažovali životné prostredie. Toto je jeden z návodov ako sa dajú napĺňať požiadavky trvalej udržateľnosti aj bez dodatočných finančných nákladov. 

Ako ste realizovali posúvanie stropov?

Budova má štvorcový tvar s vonkajšími rozmermi 62 × 62 m, s vnútorným priestorom 32 × 32 m, takže posúvané stropy mali šírku 16 metrov a dĺžku 48 metrov. Z hľadiska lepšej efektívnosti prác a náročnej synchronizácii, aby sa stropy počas dvíhania nedeformovali, sme ich narezali na platne veľkosti 16 × 24 metrov. Pri posúvaní sme najskôr jednotlivé časti podopreli stojkami a odrezali stropnú dosku od stĺpov. Pomocná konštrukcia podchytila nosníky a zo strechy, kde boli hydraulické lisy, sa spustili vysokopevnostné tyče a ukotvili sa zospodu nosníkov. Keď sa piest vysunul hore, po zdvihu sa postupne kotevné matice na tyčiach dotiahli, alebo naopak, pri spúšťaní stropu uvoľnili. Jednu dosku sme presúvalo priemerne jeden deň, záležalo od dosky, niekde sa nám spriečila, niekde to išlo pekne plynulo. Zdvíhali sme 4 bloky a 6 sa spúšťalo. Vyzeralo to akoby sme sa hrali s legovými kockami, ale museli sme byť opatrní aby sa nám doska pri spúšťaní nespriečila a aby sme neohli stĺpy, alebo nepoškodili betónovú dosku. Výhodou zdvíhania bolo, že lisy boli zosynchronizované, pracovali naraz, a ak zacítili niekde odpor, tam pribrzdili. Predchádzala však tomu náročná príprava.

Čo všetko ste museli urobiť počas prípravných prác?

Keďže išlo o rekonštrukciu, prvá operácia bola vybúrať a vyčistiť zvnútra všetko, okrem nosnej konštrukcie. Teda pôvodné vrstvy podláh, priečky, rozvody, fasádne steny vonkajšie a átriové, obklady oceľových stĺpov, pohľadov a iných prvkov, ktoré by bránili posúvaniu stropov. Po odstránení vrchných podlahových vrstiev ostala nosná stropná doska tvorená VSŽ plechom s betónovou doskou v hrúbke 80 mm. Murované a sadrokartónové konštrukcie sme likvidovali ešte kým bola pôvodná fasáda a všetok odpad sa vynášal cez átrium, takže do okolitej zástavby nešiel prach ani hluk. V átriu tiež prebiehala separácia odpadu, tak aby sa jeho maximálna časť (betónové konštrukcie, alebo fasádne hliníkové panely) dali následne recyklovať. Ešte pred samotným zahájením prác však bol urobený prieskum na azbest a v miestach jeho výskytu bol odstránený certifikovanou spoločnosťou, ešte pred samotným búraním.

Celý Rozhovor mesiaca nájdete v májovom čísle…


Fotografie (vizualizácia)
archív Reinoo
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux