späť na obsah časopisu

Adekvátna úroveň požiarnej bezpečnosti je jednou zo základných funkčných požiadaviek každej stavby. Cieľom jednotlivých opatrení požiarnej bezpečnosti je zabezpečiť čo najvyššiu úroveň ochrany života, majetku a životného prostredia. Je však nutné si uvedomiť, že riziko vzniku a rozšírenia požiaru v stavbe nie je možné úplne vylúčiť. Preto sa stavby z požiarnobezpečnostného hľadiska navrhujú na úroveň, ktorá je spoločensky tolerovateľná. Cieľom tohto článku je priblížiť širšej odbornej verejnosti proces navrhovania požiarnej bezpečnosti stavieb a jeho najdôležitejšie súčasti. Hlavným dôvodom, je fakt, že požiadavky riešenia požiarnej bezpečnosti stavieb sa prelínajú naprieč všetkými profesiami a môžu tak významným spôsobom ovplyvniť výsledné projektové riešenie. Opomenutím, alebo neskorým zaradením požiadaviek požiarnej bezpečnosti do procesu navrhovania stavieb môže dôjsť ku komplikáciám, zdržaniam a zníženiu ekonomickej efektívnosti finálneho projektového riešenia, realizácie a užívania stavby. Základné funkčné požiadavky na stavby, vrátane bezpečnosti v prípade požiaru, sú ustanovené prílohou I. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, na ktorú sa odvoláva §43d stavebného zákona. V zmysle uvedeného nariadenia musia byť stavby navrhnuté a zhotovené tak, aby sa v prípade vypuknutia požiaru: počas určitého času zachovala nosnosť konštrukcie; obmedzila tvorba a šírenie ohňa a dymu v stavbe; obmedzilo rozširovanie požiaru na susedné stavby; osoby nachádzajúce sa v stavbe z nej mohli odísť alebo aby mohli byť zachránené iným spôsobom; zohľadnila bezpečnosť záchranných tímov.


Autor
doc. Ing. Vladimír Mózer, PhD., Fakulta bezpečnostného inžinierstva ŽU, recenzent: doc. Ing. Martin Lopušniak, PhD., SvF TUKE
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux