späť na obsah časopisu

Tvorba stavebného rozpočtu je jednou z významných prác počas životného cyklu stavebného projektu. Pri spracovaní stavebného rozpočtu sa vychádza z technických podkladov (projektová dokumentácia a technická správa), technologických predpokladov (projekt organizácie výstavby) a oceňovacích podkladov (smerné orientačné ceny, respektíve vlastné kalkulácie). Kvalitný stavebný rozpočet je výsledkom presne spracovaného výkazu výmer a jeho ocenenia. Výkaz výmer je určenie množstva plánovaných prác, konštrukcií a dodávok potrebných pre zhotovenie stavby s uvedením postupu výpočtu a odkazom na príslušnú časť projektovej dokumentácie. Spracovanie výkazu výmer pozostáva z naštudovania projektovej dokumentácie, vyhľadania a zaradenia položiek HSV, PSV a montážnych prác, určenia mernej jednotky a výpočtu množstva. Spracovanie výkazu výmer predchádza zostaveniu stavebného rozpočtu je pomerne časovo náročné. Prvým predpokladom kvalitného výkazu výmer je dostatočne podrobná projektová dokumentácia. Výkaz výmer jednoznačne popisuje a kvantifikuje stavebný objekt a je vyjadrený súborom položiek stavebných prác a materiálov s uvedenými mernými jednotkami a množstvom (m, m2, m3, ks, kg, t, súbory, hod., atď.). Dôležité pri jeho spracovaní je aj jednoznačné určenie spôsobu merania stavebných konštrukcií a prác. Štruktúra výkazu výmer musí zodpovedať podkladom na oceňovanie, preto by vo výkaze mali byť zahrnuté popisy stavebných konštrukcií, prác a materiálov s mernou jednotkou. Triedenie stavebných prác v smerných oceňovacích nástrojoch môže byť podľa Triednika stavebných konštrukcií a prác (TSKP) alebo Triednika stavebných prác (TSP). Veľmi dôležitou zásadou výkazu výmer je rozpis jednotlivých výpočtov, v zásade sa používa pravidlo zápisu výmeru konštrukčného prvku v tvare: výmera = dĺžka x šírka x výška. Výsledný výkaz výmer obsahuje popis položky, číselný kód, čiastkovo namerané množstvá, množstvo celkom a mernú jednotku. Spracovanie výkazu výmer možno vytvoriť viacerými spôsobmi.


Autor
Ing. Adrián Ďuriš, VÚSI, s. r. o., Košice, SvF TUKE, Ing. Dominik Dubecký, SvF TUKE
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux