späť na obsah časopisu

Hodnotenie úspešnosti stavebných podnikov prostredníctvom komplexného ukazovateľa – indexu úspešnosti – je založené na matematicko-štatistickej metóde známej ako entropia v informačnej teórii. Pri komplexnom hodnotení je využitý matematický multikriteriálny rozhodovací model, ktorý posudzuje úspešnosť podnikov na základe analýzy piatich zisťovaných ukazovateľov (tržby, hospodársky výsledok po zdanení, počet zamestnancov, majetok podniku a výška vlastného imania). Metóda je založená na exaktnom výpočte váh jednotlivých ukazovateľov na základe aktuálnych údajov (finančných a nefinančných ukazovateľov v konkrétnom roku) poskytnutých stavebnými podnikmi.


Autor
doc. Ing. Peter Mésároš, PhD., SvF TUKE
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Inovácie v architektúre a v stavebníctve 2020
YTONG
UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE 2020