späť na obsah časopisu

Pripraviť vzorový projekt, ako obnovovať školské budovy tak, aby sa zásadne znížila spotreba energie a zlepšila kvalita vnútorného prostredia, je cieľom medzinárodného projektu INCI NZEB & EMMA. Na riešení, ktoré by poskytlo exaktné informácie a mohlo inšpirovať prevádzkovateľov verejných budov, spolupracovala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) so Slovenskou radou pre zelené budovy (SKGBC). Potreba primárnej energie existujúcich školských budov v správe miest a obcí na Slovensku sa pohybuje na úrovni 194 až 231 kWh/(m2.a), čo zodpovedá energetickej triede C, resp. D a predstavuje tak pomerne vysokú ekonomickú záťaž. To bol jeden z hlavných dôvodov, prečo SIEA vybrala pre medzinárodný projekt práve školskú budovu. Cieľom projektu, financovaného z programu ERDF – Interreg Slovakia-Hungary, je nájsť nákladovo efektívne riešenia na dosiahnutie štandardu budov s takmer nulovou potrebou energie, čo zodpovedá energetickej triede A0. Štúdiu vzorovej hĺbkovej obnovy školskej budovy, postavenej koncom 60. rokov 20. storočia podľa typizovaného projektu, pripravila SKGBC. Pôvodný projekt vypracoval Krajský projektový ústav pre bytovú a občiansku budovu Bratislava. Celková podlahová plocha trojpodlažnej budovy v tvare nerovnoramenného písmena H je cca 4 400 m2. Murovaná budova s obvodovými stenami z voštinových tehál má stropné konštrukcie z prefabrikovaných betónových panelov a plochú strechu s tepelnou izoláciou z pórobetónových panelov uložených na spádovanej vrstve škvary. Zastúpenie takýchto budov v bývalom Západoslovenskom kraji je pomerne početné. Okrem hľadania nákladovo efektívnych opatrení na dosiahnutie úrovne budovy s takmer nulovou potrebou energie bolo zámerom navrhnúť opatrenia, ktoré významným spôsobom zlepšia kvalitu vnútorného prostredia. Školské budovy na Slovensku spravidla prešli aspoň čiastočnou obnovou. Najčastejšie sa vymenili okná a opravili zatekajúce strechy. SKGBC podrobne merala skutočný stav stavebných konštrukcií a parametrov vnútorného prostredia. Výsledkom sú zistenia, že interiéry tried sa po výmene okien prehrievajú, koncentrácia CO2 v triedach už po dvoch vyučovacích hodinách presahuje optimálne hodnoty a požiadavky na osvetlenosť triedy zvyčajne nespĺňajú. Problematickou nebola len úroveň osvetlenosti, ale aj svetelné zdroje s rôznou farbou svetla a rovnomernosť osvetlenia. Všetky tieto zistenia potvrdzujú, že kvalita vnútorného prostredia v škole nezodpovedá požiadavkám na zdravé a produktívne prostredie...


Autor
Ing. Ladislav Piršel, PhD., SKGBC, Mgr. Stanislav Laktiš, SIEA
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG