späť na obsah časopisu
Stavebníctvo je odvetvím, ktoré spotrebuje takmer polovicu vyrobenej energie, spotrebuje materiály, ktoré treba vyťažiť, spracovať a dopraviť. Aj samotné budovy na svoju prevádzku potrebujú energie, produkujú odpady... Bežne používaný spôsob výstavby nerešpektuje prírodné princípy, je im vzdialený. Na to, aby sa myšlienka udržateľnej výstavby dostala do stavebnej praxe, je potrebná zmena myslenia, prístupov a konania.
 
Otázka pre diskutujúcich:
Uplatňujete vo svojej stavebnej praxi princípy udržateľnosti a ako?
 
Mgr. Marián Závodný, majiteľ SLOVASTAV, s. r. o.
Investície do kontaktného zatepľovacieho systému (ETICS) a jeho kvalitnej údržby vnímam v tomto zmysle ako veľmi rozumné, pretože majú ekologický aj ekonomický rozmer. Zároveň aj údržba a ochrana takto zateplených fasád je z môjho pohľadu veľmi podceňovaná téma. Veľa ľudí si totiž myslí, že ak zateplí dom týmto systémom, nemusí sa ďalších 40 až 50 rokov o nič starať. Ale ani kvalitná realizácia systému ETICS nie je bezúdržbová. Životnosť a zachovanie funkčnosti systému je vo významnej miere podmienené jeho údržbou. Aspoň raz za 10 rokov treba pretmeliť kritické detaily – kotvy bleskozvodu alebo strešných zvodov, styky ETICS s okennými parapetmi a atikou, a v závislosti od spôsobu realizácie detailov aj okenné ostenia, rožné dilatácie, atď. Údržba samotného povrchu fasády je ďalšia kapitola v závislosti od vznikajúcich rias a plesní ako aj otázka farebnej stálosti fasády. V ideálnom prípade odporúčame očistenie fasády tlakovou vodou, aplikáciu biocídneho prípravku a obnovenie ochranného náteru, ktorý môže mať aj estetický rozmer. Pri vyšších budovách a bytových domoch je optimálna realizácia takýchto prác lanovým prístupom – horolezeckou technikou. Aj na tieto práce vo výškach sa naša spoločnosť už dlhodobo špecializuje. V údržbe zateplených fasád vidím do budúcna rozvíjajúci sa, pomerne rozsiahly segment na trhu stavebných prác vo výškach. Pravidelná a odborná údržba ETICS má významný vplyv na dobu jeho životnosti a zachovávanie jeho izolačných parametrov. Preto tieto práce možno v tomto kontexte vnímať aj ako veľmi ekologické a prospešné pre životné prostredie z viacerých uhľov pohľadu: zachovávanie izolačných vlastností budov znamená nižšiu spotrebu tepla na vykurovanie – menej emisií; menšia záťaž na životné prostredie z pohľadu nahradenia zdegradovanej izolácie novou; rozhodujúci je aj ekonomický rozmer, kde dlhšie využívanie už aplikovaného systému je významne lacnejšie ako realizácia nového. Takže aj tu platí známe pravidlo drahých vecí: že náklady na údržbu starého sú zanedbateľným zlomkom v porovnaní s kúpou nového. 
 
Veronika Campos Hucková, Financie a Logistika, Kinnarps spol. s r. o.
Jedným z pilierov podnikania našej spoločnosti je kontinuálna práca v oblasti udržateľnosti. Princípy udržateľnosti sú zapracované do výroby, výberu a použitia materiálov, prepravy či spoločenskej zodpovednosti. Environmentálne ciele a ich plnenie sú neoddeliteľnou súčasťou našich strategických cieľov. Vďaka efektívnemu logistickému systému menej zaťažujeme životné prostredie. Naše produkty sú pri preprave k zákazníkovi zabalené v dekách, ktoré sa po dodaní opätovne používajú. Tým, že pri preprave nepoužívame štandardné obalové materiály, ušetríme až 6,5 tony odpadu denne. Tovar sa preváža v skriňových vozidlách, čo nám umožňuje naložiť až o 50 % viac výrobkov do jedného vozu, v porovnaní s ostatným priemerom v odvetví. Dokážeme tak prepraviť viac produktov, s menším negatívnym vplyvom na životné prostredie. Pri navrhovaní nášho nábytku považujeme za veľmi dôležitý cirkulárny model: použitie  – znovu použitieúprava produktu – recyklácia. Vo výplniach do čalúnenia používame 50 % recyklovaných materiálov, pri výrobe sme obmedzili použitie rozpúšťadiel o 51 %, naše vozidlá vykazujú o 40 % nižšie emisie vďaka nafte s obnoviteľným obsahom, používame 94 % certifikovaného dreva alebo dreva kontrolovaného treťou stranou, 96 % nášho zostatkového materiálu sa buď recykluje alebo použije ako zdroj energie v našej fabrike, v obytných domoch a verejných inštitúciách v blízkosti našej výroby. Vyvinuli sme vlastný nástroj v oblasti udržateľnosti, Index lepšieho účinku, ktorý je komplexnou pomôckou pre tých, ktorí chcú robiť trvalo udržateľné voľby v interiérovom dizajne. Index hodnotí naše výrobky v šiestich dôležitých aspektoch udržateľnosti a ako open source je na našej webovej stránke prístupný zákazníkom aj konkurencii. Máme plnú kontrolu nad vlastným výrobným procesom a logistickým systémom, a to pri maximálnej optimalizácii zdrojov a čo najnižšom možnom dopade na životné prostredie. Keď si zákazník vyberie produkty skupiny Kinnarps, vyberá si čisté materiály a inkluzívny dizajn, ktorý podporuje cirkularitu. Stáva sa tak súčasťou skutočnej zmeny v oblasti udržateľnosti.
 
Ing. Jozef Vaľko, konateľ POLYFORM, s. r. o.
Pojem „udržateľnosť“ hovorí, že náš súčasný životný štýl nesmie ohrozovať životné prostredie a nepriaznivo naň vplývať. Túto požiadavku musia spĺňať stavebné materiály na základe nariadenia EP a Rady č. 305/2011, a to v sociálnej, ekonomickej aj environmentálnej otázke. Náš hlavný výrobný artikel expandovaný polystyrén (EPS) patrí medzi najrozšírenejšie tepelnoizolačné materiály. Jeho použitie je v súlade s princípmi trvalo udržateľného stavebníctva. Potvrdila to aj nezávislá inštitúcia. Posúdením vplyvu výrobku na životné prostredie na základe hodnotenia životného cyklu bol poverený uznávaný nemecký Institut Bauen und Umwelt (IBU), ktorý spracoval environmentálne vyhlásenie o produkte (EPD – Environmental Product Declaration) pre tepelnoizolačné EPS dosky. Údaje pre výpočty EPS poskytlo 21 európskych spracovateľov EPS. Za Slovenskú republiku sa na posudzovaní zúčastnila a údaje poskytla naša spoločnosť. Výsledky overovania preukázali, že environmentálne parametre EPS majú pozitívny vplyv na životné prostredie. Sú trvalo udržateľné a prínosné.
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG