späť na obsah časopisu

Betónové vozovky sú skráteným pomenovaním cementobetónových (CB) vozoviek, ktoré patria do skupiny tuhých vozoviek. Všeobecne platí, že i keď sú obstarávacie náklady (zvyčajne) vyššie než v prípade netuhých alebo polotuhých (asfaltových) vozoviek, skúsenosti z mnohých krajín dokladujú vyššiu trvanlivosť a nižšie náklady na údržbu betónových vozoviek. V praxi sú však medzi betónovými vozovkami/plochami kvalitatívne rozdiely, a to nie pri porovnaní tried CB I – III, ale technológií zhotovenia. Tak ako každý zákazník/staviteľ má iné priority a hodnotový rebríček, tak existuje viacero technológií zhotovenia betónových plôch – od tých štandardných cez inovatívne až po tzv. lowcostové. Najviac sa ich realizuje v súkromnom sektore. Kombináciou rigidnosti niektorých noriem a vynachádzavosti oboch strán zmluvného vzťahu sa ustanovenia normy obchádzali. Preto je dôsledné uplatňovanie noriem a aktuálneho stavu technických poznatkov skôr výnimkou než pravidlom. V tomto článku hovoríme o technológii, ktorá je vo svete známa pod označením RCC a nemusí byť horšia než „vymyslené“ improvizované obchádzania normy.

 

  

Betónové vozovky na Slovensku

CB vozovky na Slovensku sa navrhujú a zhotovujú podľa normy STN 73 6123, ktorá je pomerne nová. Revíziou prešla v roku 2018. CB kryty vozoviek rozdeľuje do troch skupín CB I až CB III, a to podľa triedy dopravného zaťaženia, pre ktorú sú vhodné. Ak sa teda striktne držíme tejto normy, rozlišujeme tri skupiny CB krytov, zatiaľ čo v zahraničí majú vlastné národné normy (a skúsenosti) a spektrum CB krytov sa rozširuje napríklad o predpäté CB kryty alebo o prefabrikované panelové vozovky, prípadne o technologické alebo materiálové adaptácie a kombinácie (valcovaný betón alebo asfaltocementový betón). V tomto článku budeme hovoriť už len o valcovaných betónoch ako alternatíve plôch s vozovkou pomenovanou CB III.

Valcovaný betón

Ide o špeciálnu zmes kameniva, spojiva (cementu) a prísad alebo prímesí, ktorá má v podstate rovnaké zloženie ako bežný betón, no jeho výroba sa neriadi štandardmi podľa STN EN 206+A1 alebo STN EN 14227-1. Pochopiteľne, možno ju vyrobiť v bežných výrobniach čerstvého betónu (ďalej len betonáreň), no spravidla sa označuje ako betón predpísaného zloženia (na Slovensku je zaužívaný aj pojem „receptúra zákazníka“). Vodný súčiniteľ „w/c“ sa odporúča medzi 0,36 až 0,45. 

Charakteristickou črtou je zníženie pomeru prímesí v betóne a zároveň zníženie množstva cementu, ak to granulometria kamenív dovolí. Ďalšou charakteristickou črtou je nízky vodný súčiniteľ. Ten je nevyhnutný preto, aby sa zmes dala ukladať a rozprestierať bežným finišerom na asfalt a zhutňovať valcami. Preto sa pri skúškach konzistencie hodnotí betón triedou sadnutia kužeľa S1. Zmes musí byť tzv. suchá. Zaužíval sa aj pojem „suchý betón.

 

 

Článok dočítate v aktuálnom čísle časopisu Eurostav


Autor
Dr. Peter Briatka, MBA, Ing. Jana Briatková Olšová, Ing. Matúš Jaššo, Ing. Ivan Vavrík

Fotografie (vizualizácia)
archív autorov
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG