späť na obsah časopisu

 

I keď používanie azbestu sa obmedzilo v dôsledku predpisov zakazujúcich jeho používanie a prikazujúcich jeho nahrádzanie bezpečnejšími alternatívami, stále pretrváva riziko kontaminácie budov postavených pred rokom 1990. V nich je prítomnosť azbestu viac ako pravdepodobná a počas ich údržby, obnovy či demolácie sa môžu narušiť materiály, ktoré ho obsahujú. Pred akoukoľvek renováciou alebo demoláciou staršej budovy by majitelia mali kontaktovať odborníka na zistenie prítomnosti azbestu. Odborné zaobchádzanie s ním a jeho odstránenie môžu zabrániť znečisteniu prostredia azbestovými vláknami, ochrániť zdravie ľudí a zabezpečiť jeho správnu likvidáciu.

Výobky na báze azbestu sa vyznačujú mimoriadnymi chemickými a fyzikálnymi vlastnosťami, preto sa v 70. a 80. rokoch minulého storočia veľmi často využívali pri výstavbe najmä verejných budov. Tento materiál má totiž výborné tepelno-izolačné a protipožiarne vlastnosti. Najčastejšie ho nájdeme v podobe fasádnych panelov (známych aj ako boletické panely), medziokenných vložiek, prípadne ako protipožiarny nástrek konštrukcií budov, takisto na strechách a stenách ako eternitové azbestovo-cementové dosky, prípadne ako kanalizačné stúpacie rozvody.

V súčasnosti sa všetky typy azbestu podľa WHO zaraďujú do I. skupiny karcinogénnych látok, pretože nie je možné stanoviť bezpečnú prahovú hodnotu azbestových vláken. Pôsobením vonkajších fyzikálnych, klimatických a mechanických vplyvov (vlhkosti, manipulácie, teploty, prúdenia vzduchu) prirodzene starne a rozpadáva sa cementová matrica, v ktorej sú azbestové vlákna fixované, a tým sa postupne uvoľňujú do prostredia. Azbestové vlákna sú mikroskopické, nie sú viditeľné ľudským okom a je ťažké ich identifikovať. Po prieniku do dýchacích ciest môžu spôsobiť závažné ochorenia. Preto manipulácia s nimi podlieha prísnym pravidlám, definovaným vo viacerých legislatívnych a technických normách. Technológie odstraňovania azbestu sú založené na zamedzení uvoľňovania azbestových vláken do priestoru, a to fixáciou azbestových materiálov alebo demoláciou a odstraňovaním azbestových výrobkov.

 

Prieskum na prítomnosť azbestu
Ing. Tomáš Pašovič, odborník na likvidáciu azbestu upozorňuje, že v rozpočtoch na rekonštrukciu verejných budov často nie sú vyčlenené prostriedky na bezpečnú demontáž a likvidáciu azbestu. Na azbest sa mnohokrát narazí až počas rekonštrukcie. Preto by mal stavebným prácam predchádzať prieskum na zistenie prítomnosti azbestu. Bez neho totiž nie je možné na sto percent odhadnúť, do akého materiálu sa zasahuje. Azbest býva často skrytý pod iným povrchom, náterom či obkladom.

Na základe dokumentácie sa vykoná šetrenie s cieľom stanoviť výskyt azbestu a označiť ho v projektovej dokumentácii . Azbestový materiál vyskytujúci sa na stavbe možno rozdeliť na:

  • · silne viazané azbestové materiály s objemovou hmotnosťou vyššou ako 1 000 kg/m3 – vďaka svojim fyzikálno-mechanickým vlastnostiam predstavujú nižšie bezpečnostné riziká než slabo viazané materiály, ide napr. o azbestovo-cementové a asfaltové výrobky, tmely atď. Pre tieto materiály/produkty sa nespracúva ohodnotenie naliehavosti sanácie;
  • · slabo viazané azbestové materiály s objemovou hmotnosťou nižšou ako cca 1 000 kg/m3 – vďaka svojim fyzikálno-mechanickým vlastnostiam, hlavne drobivosti a mäkšej konzistencii, predstavujú vyššie bezpečnostné riziko než silne viazané materiály, ide napr. o azbestové nástreky, ľahké azbestové dosky ako Ezalit, Dupronit, lignát, izolačné šnúry atď., preto sa spracúva ohodnotenie naliehavosti sanácie.

Limitné hodnoty pre obsah azbestu stanovuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 259/2008, povoľuje najvyššiu prípustnú hodnotu 1 000 vláken/m3. Vzťahuje sa na vlákna s priemerom menším než 3 µm, dĺžkou väčšou než 5 µm a s pomerom dĺžky a priemeru vlákna väčším než 3 : 1. Ak sa táto norma prekročí, treba sa obrátiť na odbornú firmu zaoberajúcu sa likvidáciou azbestu.

Bez prieskumu prítomnosti nebezpečného azbestu v budove a bez postupu prác na jeho odstránenie nie je možné vopred vyčleniť potrebné množstvo času a peňažných prostriedkov na bezpečnú rekonštrukciu budovy. Takýto prieskum má význam vtedy, ak sa realizuje v dostatočnom predstihu pred verejným obstarávaním alebo pred výberovým konaním na dodávateľa rekonštrukčných prác. Dodávateľ rekonštrukčných prác, ktorý nemá vopred informáciu, kde sa v budove azbestové materiály nachádzajú, svojou prácou priamo ohrozuje zdravie nielen svojich pracovníkov, ale aj ostatných užívateľov z radov verejnosti, ktorým má daná budova po ukončení rekonštrukcie slúžiť.

 

Reakcia Európskej únie

V mnohých krajinách sa zanedbanie prieskumu výskytu azbestu považuje za trestný čin. Zodpovednosť za to nesie vlastník budovy. Predrealizačné prieskumy sú súčasťou právnych predpisov EÚ upravujúcich odstránenie a manipuláciu s azbestom – Smernica 2009/148/ES – vystavenie účinkom azbestu: „Pred začatím búracích alebo údržbárskych prác musia zamestnávatelia podniknúť všetky potrebné kroky na identifikáciu predpokladaných materiálov obsahujúcich azbest.“

V Európe platí úplný zákaz používania azbestu. Rovnako sa prísne reguluje všetka manipulácia vrátane odstránenia a zapuzdrenia. Smernica hovorí, že azbest sa má lokalizovať a identifikovať pred akýmikoľvek prácami, ktoré môžu viesť k prenosu azbestových vláken do vzduchu. Zvyčajne sa táto problematika presnejšie reguluje na vnútroštátnej úrovni. Hlavným významom je zabrániť vzniku nebezpečného stavu, ktorý by mohol spôsobiť ujmu na zdraví pracovníkom a verejnosti.

 

Bezpečné odstránenie azbestu

Ak sa zistí prítomnosť materiálov obsahujúcich azbest, je potrebné obrátiť sa na špecializovanú spoločnosť, ktorá sa zaoberá odbornou demontážou a likvidáciou týchto materiálov. Takáto firma disponuje špeciálnymi oprávneniami a povoleniami a vďaka tomu dokáže zabezpečiť všetky potrebné povolenia od úradov a bezpečnú demontáž azbestových materiálov v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ.

Viac sa dočítate v aktuálnom vydaní časopisu EUROSTAV


Autor
Adela Motyková
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG