späť na obsah časopisu

Panelové bytové domy tvoria podstatnú časť bytového fondu Slovenskej republiky. Hoci bytový fond na Slovensku patrí medzi najmladšie v Európskej únii, vplyvom klimatických podmienok a postupom času dochádza k prejavom nedostatkov a nevyhovujúcich funkčných vlastností stavebných konštrukcií budov a ich jednotlivých častí. Rovnako vysoká energetická náročnosť týchto budov aj rastúce ceny energií dostávajú problematiku obnovy bytového fondu do pozornosti nielen odborníkov, ale aj samotných obyvateľov bytov v týchto bytových domoch.

 

Obnova budov s cieľom dosiahnuť postupné znižovanie energetickej spotreby budov patrí medzi dlhodobé strategické priority štátnej bytovej politiky v Slovenskej republike, čo vyplýva aj z poznania stavu bytového fonduv SR. Viac ako tri štvrtiny sú výsledkom výstavby pred rokom 1990 (MDaV SR).

K cielenej obnove bytového fondu staršieho ako 20 rokov, najmä jeho zatepľovaním a odstraňovaním statických nedostatkov, sa v Slovenskej republike pristúpilo od roku 1992, čo podporilo predovšetkým postupné vytváranie výhodných ekonomických nástrojov zo strany štátu.Vychádza sa pri tom z poznatku, že fond budov mladší než 20 rokov podlieha cyklickej údržbe a opravám, fond budov starší ako 20 rokov je potrebné obnovovať (MDaV SR). Podľa odborných odhadov bolo ku koncu roka 2016 obnovených približne 58 % bytov v bytových domoch, čo by nebolo možné bez vytvorenia výhodných ekonomických nástrojov jednak zo strany štátu – Štátneho fondu rozvoja bývania a Ministerstva dopravy a výstavby SR, ako ani bez produktového portfólia finančných inštitúcií.

Výhodou úverového financovania zo Štátneho fondu rozvoja bývania je kombinácia a počet účelov, od čoho závisí celková výška úrokovej sadzby. Tá môže byť v rozpätí 0 % – 2 % p. a., pričom jej ďalšou výhodou je, že je pevná (fixná) počas celého obdobia splatnosti úveru. To znamená, že:

 

  1. ak sa na jednej stavbe budú súčasne realizovať 2 typy obnovy, určí sa pre poskytnutý úver spoločná úroková sadzba vo výške nižšej z hodnôt úrokových sadzieb určených pre realizované typy obnovy,
  2. ak sa na uvedenej stavbe budú súčasne realizovať 3 a viac typov obnovy, určí sa pre poskytnutý úver spoločná úroková sadzba vo výške rozdielu medzi najnižšou z hodnôt pre realizované typy obnovy a 0,5 % p. a.,
  3. ak jedným z účelov bude výmena spoločných rozvodov, výmena alebo modernizácia výťahov alebo zateplenie v energetickej triede pre ultranízkoenergetické budovy, výsledná úroková sadzba bude 0 % p. a.

 

Súčasťou komplexnej obnovy bytových domov je aj odstraňovanie systémových porúch, ktoré podporuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR dotáciami. Aktuálnu výšku a účel dotácie stanovuje vyhláška č. 181/2019 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu s účinnosťou od 1. 1. 2020 v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení. Zoznam systémových porúch BD je uvedený v prílohe č. 1 predmetného zákona.

 

Viac v akutálnom vydaní časopsi EUROSTAV


Autor
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Inovácie v architektúre a v stavebníctve 2020
YTONG
UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE 2020