späť na obsah časopisu

obnova, novostavba

 

Autor architektonického riešenia: -

Projektant architektonickej časti: Ing. Ivan Tonhauzer, PhD., a kolektív A. S. PROJEKT-ING., s. r. o.

Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Ivan Tonhauzer, PhD.

Hlavný zhotoviteľ: HÍLEK a spol., a. s.

Hlavný stavbyvedúci: Zdenek Barcaj

Stavebník, developer: FORTE EXTRA, s. r. o.

Dozorná činnosť:A. S. PROJEKT-ING., s. r. o.

Celkové inv. nákl. (bez DPH): -

Obdobie výstavby:6/2017 – 6/2019

 

Fotografie:FORTE EXTRA, s. r. o.

 

Hlavná cena – titul Stavba roka 2019

Cena Únie miest Slovenska za celospoločenský prínos v oblasti rozvoja miest a obcí Slovenska

 

Cena udelená odbornou porotou za: 

-      celospoločenský prínos v obnove a rekonštrukcii významnej kultúrnej pamiatky v meste Pezinku,

-      obnovu a záchranu historicky cenných priestorov zámku a ich nové využitie ako múzea,

-      architektonicky a účelovo optimálne navrhnutú prístavbu hotela k historickej časti zámku,

- optimálne a efektívne technické riešenie rekonštrukcie, obnovy a dostavby národnej kultúrnej pamiatky s použitím moderných sanačných systémov a technologických riešení na rekonštrukcie historických objektov.

 

 

Obnova a dostavba národnej kultúrnej pamiatky Zámok Pezinok sa hrdí nielen hlavnou cenou, titulom Stavba roka 2019, no získala aj Cenu Únie miest Slovenska za celospoločenský prínos v oblasti rozvoja miest a obcí Slovenska. Projektanta architektonickej aj rozhodujúcej odbornej časti Ing. Ivana Tonhauzera, PhD., sme sa spýtali, ako vníma tento úspech:

Aké ste mali pocity, keď ste sa dozvedeli o úspechu obnovy Zámku Pezinok, a čo to pre vás znamená?

Veľmi ma to potešilo. Mal som pocit zadosťučinenia za prácu, ktorou som žil vo dne v noci viac ako tri roky – od prvých návrhov na prestavbu a rekonštrukciu zámockých pivníc cez projekt na rekonštrukciu historickej časti zámku a dostavbu severného krídla – hotela až po realizáciu celej stavby. Vnímam to tak, že bola ocenená invencia, úsilie a nadšenie, s akými som spolu s celým kolektívom pristupoval k ocenenému projektu.

Máte návod, ako pristupovať k takýmto historickým objektom a priestorom?

Dôležité je mať kvalitný plán pamiatkovej obnovy, pamiatkarov vnímať ako svojho partnera a poradcu, nie nepriateľa. Mať odvahu navrhnúť riešenia, ktoré by ako jednotlivé mohli byť neprijateľné, no v kontexte nasledujúcich krokov vytvoria želateľný celok. Pri dostavbe zachovať mierku „originálu“, materiálovo zjavne odlíšiť „novú vrstvu“ a historický fragment. Premyslieť, či sa dá všetko urobiť v jednej etape alebo či niektoré súčasti iba nezakonzervovať – ochrániť, na realizáciu v nasledujúcom období.

Každá autorská predstava musí nájsť pochopenie u investora a potom i u realizátora. Ako sa vám s nimi komunikovalo?

Kedysi som s architektom Ivanom Kubíkom spolupracoval na niekoľkých projektoch a hovorili sme si, že na to, aby projekt dobre dopadol, treba stretnúť osvieteného investora. Ja som takého osvieteného investora – Štefana Šimáka – pri tomto projekte stretol a vnímam to ako jeden dôležitý bod pre úspech projektu. Hlavný dodávateľ stavby – HÍLEK a spol., a.s. – už mal skúsenosti s obnovou historických stavieb, čo významne prispelo k úspešnému priebehu výstavby. Komunikácia nebola vždy jednoduchá, aj sa „zaiskrilo“, každý to však vnímal ako súčasť snahy o najlepší výsledok. Dúfam, že sa nám to spolu podarilo.

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Inovácie v architektúre a v stavebníctve 2020
YTONG
UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE 2020