späť na obsah časopisu

novostavba

 

Autori architektonického riešenia:  Ing. arch. Martin Stoličný, Ing. arch. Lucia Véghová – REDE-PROJECT, s. r. o.

Projektant architektonickej časti:    REDE-PROJECT, s. r. o.

Projektant rozhodujúcej odbornej časti:  Ing. Michal Bariš – STAT-KON, s. r. o.

Hlavný zhotoviteľ:                             STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.

Hlavný stavbyvedúci:                        Ing. Andrej Kollár

Stavebník, developer:                        ZKW Slovakia, s. r. o.

Dozorná činnosť:                                Dipl. Ing. Ivan Kúdelka – ZKW Slovakia, s. r. o.

Stavebné náklady (bez DPH):           34,6 mil. eur

Obdobie výstavby:                             7/2018 – 7/2019

 

 

Cena za uplatnenie progresívnych stavebných výrobkov a inovatívnych postupov výstavby

 

Cena udelená odbornou porotou za: 

-       výnimočné riešenie pri návrhu vzduchotechnických zariadení. Výrobné zariadenia produkujú vo veľkej miere teplo, ktoré sa ochladzuje vodou alebo vzduchovými výmenníkmi a akumuluje sa do vody. Takto zohriata voda slúži na kompletné vykurovanie všetkých priestorov. Pod priemyselnými podlahami je podlahové vykurovanie, ktoré garantuje teplo generované vyhriatou betónovou podlahou až 15 dní, keď napr. výroba stojí. Hala je osvetlená LED svietidlami. Všetok vzduch sa zbiera do strešných VZT jednotiek s veľkou účinnosťou výmenníkov.

nakladanie s dažďovou vodou. Všetka dažďová voda, sa zadržiava v rámci areálu. Parkovisko na parkovanie osobných áut zamestnancov je vybudované ako ekologické. Voda prechádza cez drenážnu dlažbu do spodných retenčných vrstiev parkoviska a cez geotextíliu, ktorá dokáže zadržať prípadné olejové substancie, aby sa nedostali do podložia. Retenčnú vrstvu tvorí zhutnené kamenivo.Ostatné vody zo spevnených plôch pre nákladnú dopravu prechádzajú kanalizáciou cez lapače oleja do retenčného jazierka, ktoré má na dne drenážny vrt.

-      využívanie energie z obnoviteľných zdrojov, využívanie odpadového tepla, využitie ventilácie, klimatizácie a LED osvetlenia v priestoroch, čo zabezpečilo získanie energetického certifikátu A0.

 

Slovo autora

Spoločnosť REDE-PROJECT, s. r. o., sa postupne vyprofilovala na projektový ateliér, ktorý sa sústreďuje hlavne na navrhovanie priemyselných a logistických objektov. Dnes máme za sebou viac ako 40 projektov rôzneho zamerania. V každom projekte hľadáme možnosť uplatnenia riešení s trvalou udržateľnosťou. Či už je to spätné využívanie odpadového tepla z výrobných procesov, alebo uplatňovanie fotovoltiky, vodozádržných opatrení, zelených striech a podobne. Sme radi, že sa nám podarilo firmu ZKW Slovakia, s. r. o., presvedčiť, že nami navrhované riešenia majú zmysel nielen z ekologického, ale aj z ekonomického hľadiska. V konečnom dôsledku sme šťastní, že aj odborná verejnosť ocenila našu snahu titulom Stavba roka 2019 v kategórii Cena za uplatnenie progresívnych stavebných výrobkov a inovatívnych postupov výstavby.

 Slovo realizátora:

Novostavba výrobnej haly ZKW Krušovce získala v súťaži Stavba roka 2019 Cenu za uplatnenie progresívnych stavebných výrobkov a inovatívnych postupov výstavby. Na to, čo predstavuje pojem inovácie v tomto prípade aj vo firme hlavného zhotoviteľa tohto diela, sme sa spýtali Ing. Karola Chripka, prokuristu spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o.:

„STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o., ako súčasť koncernu STRABAG SE má jasne a pevne definovanú víziu korporátnej sociálnej zodpovednosti zohľadňujúcu všetky faktory, ktorými naša firma ovplyvňuje celospoločenské dianie či životné prostredie. Samozrejme, súčasťou tejto vízie je inovácia, preto sa dennodenne snažíme vytvárať vhodné prostredie na prácu pre svojich zamestnancov a partnerov, posilňujeme existujúce kvalitné tímy, staviame na technologicky vyspelých a inovatívnych službách a produktoch a v súčinnosti s klientmi sa snažíme nájsť také riešenia, aby sme svojou činnosťou čo najviac zmenšili negatívny vplyv stavebníctva na životné prostredie už počas výstavby, ale aj po jej ukončení.

V prípade priemyselných budov, ako je ZKW Krušovce, s tým úzko súvisí dosiahnutie vysokej úrovne hodnotiacich kritérií, a to najmä v oblasti spotreby energie, zaťaženia životného prostredia, kvality vnútorného prostredia, funkčnosti, efektivity a regulovateľnosti. Vďaka snahe všetkých zainteresovaných strán sa ZKW Krušovce podarilo získať energetický certifikát A0.“

 

Spoločnosť STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o., realizovala až dve ocenené stavby. Asi to nie je náhoda. Zástupca obchodného riaditeľa STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o., Peter Cibula, Mgmt., nám povedal, ako si udržiavajú poprednú pozíciu na trhu:

„V prvom rade by som chcel poďakovať odbornej komisii, odbornej verejnosti a najmä našim investorom, ktorí zverili dôveru do našich rúk, vďaka čomu sme mohli zhmotniť ich potreby a predstavy do diel, ktoré boli nakoniec ocenené.

Pre našu spoločnosť ako takú je to opäť potvrdením toho, že poctivá odborná práca v rámci interných oddelení aj priamo na stavbách v duchu koncernového hesla „TEAMS WORK“ prináša úspechy nielen vo forme ocenení, ale hlavne v podobe spokojných klientov, s ktorými pokračuje naša spolupráca väčšinou v nasledujúcich fázach.“

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Inovácie v architektúre a v stavebníctve 2020
YTONG
UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE 2020