späť na obsah časopisu

Realizované prekrytia tribún športových hál, štadiónov a dvorán obchodných centier poukazujú na prednosti membránových materiálov, ktoré sa vo veľkej miere zaobídu bez podporných konštrukcií. Mnohé príklady
dokladujú vhodnosť ich použitia na uzatváracie mobilné strešné systémy. Pri veľkých projektoch sú membrány vo výhode z hľadiska disponibilného materiálu, času potrebného na prípravu projektu a dĺžky montáže. Samozrejme, membrána sa nehodí všade.

Pri použití membrány rozhoduje hľadisko hospodárnosti v porovnaní s inými stavebnými prístupmi, stavebno-fyzikálne vlastnosti a, pravdaže, aj vizuálny efekt. Pri zvažovaní čistých stavebných nákladov treba prihliadať na to, že inteligentné uplatnenie plochy membrány si vyžaduje súlad s nosným systémom a niekedy aj zapojenie do vlastnej budovy ako celku. Textilné membránové materiály sa v predchádzajúcom období používali
predovšetkým na krátkodobé alebo sezónne stavby. Množstvo dostupných membránových tkanín a fólií v súčasnosti vytvára predpoklady na ich použitie na najrozličnejšie druhy stavieb membránových štruktúr. Podmienkou vhodného výberu a zárukou dlhej životnosti stavby je znalosť ich stavebno-fyzikálnych vlastností. Vďaka rozličným vlastnostiam a správaniu membránových tkanín a fólií vzhľadom na ich mechanické, fyzikálne,
chemické i biologické vlastnosti je ich výber široký a materiály možno kombinovať, čo vytvára predpoklad na dosiahnutie požadovaných vlastností pre navrhované prevádzkové riešenie.
Membránové materiály ponúkajú široké a atraktívne možnosti na vytvorenie široko rozpäťových ľahkých stavebných plášťov s vysokým stupňom transmisie – priepustnosti svetla. Veľa rôznorodých budov konštruovaných z vysokovýkonných membrán a tenkých plachiet a materiálov potvrdzuje enormný potenciál týchto high-tech materiálov, ktoré vo svojej pôvodnej stavebnej forme, napríklad v podobe stanov, patria k najstarším, aké človek pozná. Hoci sú závesné visuté stavebné prvky ideálne na veľkoplošné štruktúry, ako strechy štadiónov a letiská, až doteraz neexistoval spôsob, ako do nich začleniť fotovoltiku. Vývoj vysokokvalitných membránových a filmových materiálov na báze fluóropolymérov, napr. translucentného membránového materiálu ako PTFE (polytetrafluóretylén) pokrytého sklenými vláknami alebo transparentných fólií z kopolyméru etylénu a tetrafluóretylénu (ETFE), znamenal míľnik pri hľadaní materiálov na stavebné opláštenie vhodných na inkorporáciu fotovoltiky do strešného plášťa.


Aplikácia solárnej technológie v membránových konštrukciách

Spoločnosť Solar Next a jej sesterská spoločnosť High-Tee začali a dokonca rozšírili potenciál membránových aplikácií skúmaním a rozvíjaním aplikovateľnej solárnej technológie. Zahŕňa to prácu na pasívnych opatreniach, ako je ďalšie zlepšenie kontroly solárneho zisku...

 

Článok dočítate v aktuálnom čísle časopisu EUROSTAV


Autor
doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD., Ing. arch. Ing. Martin Dubiny STU v Bratislave, Fakulta architektúry, Recenzent: Ing. arch. Ján Dolejší
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Inovácie v architektúre a v stavebníctve 2020
YTONG
UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE 2020