späť na obsah časopisu

Veterná energia má najdlhšiu tradíciu využívania spomedzi všetkých obnoviteľných zdrojov energie, keďže v minulosti sa využívala jej kinetická energia na pohon plachetníc a výrazne podporila rozvoj námornej dopravy.
Využívala sa však aj jej konverzia na mechanickú energiu vo veterných mlynoch na účely mletia obilia či čerpania vody. V súčasnosti nadobudlo podstatne väčší význam využívanie energie vetra na výrobu elektriny.

Obr. 1 Prierez veterným agregátom

Podstata energie vetra spočíva v slnečnej energii, preto sa v odbornej literatúre často zaraďuje do komplexu problémov slnečnej energie. Táto skutočnosť má pôvod vo fyzikálnej podstate vetra. Slnečné žiarenie ohrieva povrch Zeme nerovnomerne a s rôznou intenzitou. V dôsledku toho dochádza k teplotným
rozdielom okolitého vzduchu, ktoré sú podmieňujúcim faktorom vzniku tlakových rozdielov (objemová hmotnosť vzduchu je funkciou jeho teploty). Teplejší vzduch ohriaty od zemského povrchu stúpa nahor
a ťažší chladnejší vzduch sa tlačí k zemskému povrchu. Tak nastáva pohyb – prúdenie vzdušnej hmoty z oblasti s vyšším tlakom do oblasti nižšieho tlaku, ktoré tvorí podstatu vetra. Asi 2 % z celkovej slnečnej energie dopadajúcej na povrch Zeme sa trvalo premieňajú na kinetickú energiu vetra. Táto energia má hodnotu
približne 1,6.107 TWh/rok. Technicky je využiteľná len podstatne menšia časť. Na hodnotenie energetickej využiteľnosti vetra v danej lokalite je potrebné poznať početnosť dní a distribúciu výskytu rýchlosti vetra, pretože využiteľná energia – výkon vetra Pw (W) – je priamoúmerná ploche rotora A (m2), tretej mocnine
rýchlosti vetra v (m/s) a hustote vzduchu ρ (kg/m3) podľa vzťahu:  Pw= 1/2 ρ .v3. A (W)

Celý článok nájdet v aktuálnom vydaní časopsi EUROSTAV


Autor
prof. Ing. Boris Bielek, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave, Recenzent: prof. Ing. Dušan Katunský, CSc., Stavebná fakulta TU v Košiciach
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Inovácie v architektúre a v stavebníctve 2020
YTONG
UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE 2020