späť na obsah časopisu

Základným cieľom energetickej politiky Európskej únie je ochrana životného prostredia, okrem iného prostredníctvom znižovania tvorby skleníkových plynov. Tradičné zdroje tepla na fosílne palivá pomaly dosluhujú a postupne sa vymieňajú za moderné zdroje tepla na ušľachtilé palivá s lepším využitím energie obsiahnutej v plynnom a tuhom palive alebo za zdroje tepla s obnoviteľnou energiou, prípadne ich kombináciu. Preto sa pri výrobe tepelnej energie v čoraz širšom meradle pristupuje k uplatneniu obnoviteľných zdrojov energie.

Rozhodujúcim faktorom ovplyvňujúcim voľbu obnoviteľného zdroja energie ako zdroja tepla sú podstatne nižšie náklady na jeho prevádzku oproti zdrojom tepla na tradičné plynné, tuhé či kvapalné palivá. Naproti tomu investičné náklady na zriadenie obnoviteľného zdroja tepla prevyšujú investičné náklady na tradičné zdroje tepla. Preto je pri voľbe obnoviteľného zdroja tepla dôležité zosúladiť prevádzku sústavy ako celku a vybrať typ zdroja obnoviteľnej energie, ktorý je pre konkrétny prípad najvhodnejší.

Z hľadiska riadenia výroby tepla je dôležité vedieť, či ide o jedno zdrojové alebo viaczdrojové zariadenie, keďže viaczdrojové zariadenia môžu pracovať s rovnakou alebo rozdielnou primárnou energiou. Dôležitú úlohu pri zdrojoch tepla s rozdielnou primárnou energiou vykonáva riadiaci systém zdroja tepla, ktorého úlohou je v maximálnej miere využiť potenciál obnoviteľnej energie s minimálnymi nákladmi na jeho prevádzku.  

 

Systémy s obnoviteľným zdrojom energie

 

Systém vykurovania sa skladá z troch komponentov: z výroby tepla, distribúcie tepla a odovzdania tepla. Ak má byť vykurovací systém energeticky efektívny, je potrebné si uvedomiť, ako úzko tieto komponenty spolu súvisia a ako sa zároveň navzájom pri prevádzke ovplyvňujú. K zdroju tepla s nízkou výstupnou teplotou vykurovacej vody je potrebné priradiť nízkoteplotnú distribučnú a odovzdávaciu sústavu, aby sa neznehodnotila energetická efektívnosť sústavy ako celku. V opačnom prípade je potrebné kombinovať nízkoteplotný zdroj s iným zdrojom tepla schopným vyrobiť vyššiu teplotu vykurovacej vody. Potom treba jednoznačne charakterizovať prevádzku takéhoto kombinovaného zdroja tepla a zvoliť vhodný riadiaci systém.

Pred rozhodnutím pre obnoviteľný zdroj energie je potrebné zvážiť, ktorý z dostupných obnoviteľných zdrojov energie je vhodný pre daný systém vykurovania.

 

Na voľbu druhu obnoviteľného zdroja energie vplýva viacero faktorov ako:

- dostupnosť obnoviteľnej energie,

- vonkajšie klimatické podmienky,

- fyzikálne parametre vykurovacej sústavy,

- rozsah objektu a jeho tepelnotechnické vlastnosti.

 

Celý článok dočítate v aktuálnom vydaní časopisu EUROSTAV


Autor
Ing. Mária Kurčová, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra TZB
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Inovácie v architektúre a v stavebníctve 2020
YTONG
UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE 2020