späť na obsah časopisu

Interdisciplinárne rezonujúcou témou v oblasti stavebnej fyziky je snaha znižovať energetickú náročnosť budov pri čo najnižšom zaťažení ekosystému. Pokrok v materiálových, konštrukčných a technologických riešeniach umožňuje kontinuálne sprísňovanie kritérií na energetickú efektívnosť budov. Vtedy sa však ľahko môžeme stretnúť s komplikáciami v rámci konštrukčných riešení z pohľadu stavebnej akustiky, ako aj s generovaním nežiaduceho hluku z implementovaného technického vybavenia budov.

V tomto príspevku sme sa snažili poukázať na vybrané prípady, s ktorými sa bežne stretneme v praxi. Podklad tohto článku bola kapitola 5.5. z knižne vydanej publikácie (Rychtáriková – Chmelík – Urbán, 2019).

 

 

Ľahké obvodové plášte a dvojité transparentné fasády

Ľahké obvodové plášte (ĽOP) v našich zemepisných šírkach zastupuje rozmanitá škála konštrukčných a materiálových riešení. Akusticky najjednoduchšou skupinou z nich sú netransparentné ĽOP. Najčastejšie ide o netransparentné sendvičové kazetové systémy tvorené kombináciou profilovaných plechov a tepelnoizolačných materiálov na báze PUR, PIR, minerálnej vlny a podobne, podľa potreby doplnených stužujúcimi rámami alebo plošne tuhou vrstvou. Problémom ľahkých deliacich konštrukcií z pohľadu stavebnej akustiky je ich nízka plošná hmotnosť a relatívne vysoká tuhosť stužujúcich, nosných a kotviacich konštrukčných prvkov. V porovnaní s masívnymi konštrukciami vykazujú relatívne slabú zvukovoizolačnú schopnosť najmä v oblasti nízkych kmitočtov. Ľahké konštrukcie sú vo všeobecnosti poddajnejšie na rozkmitanie, čo súvisí s ich vlastným rezonančným kmitočtom.

V akustickej praxi sa zvukovoizolačná schopnosť stien vyjadruje indexom zvukovej izolácie Rw (dB), odvodeným zo spektra zvukovej izolácie R (dB). Vierohodnosť objektivizácie kvalitatívneho hodnotenia deliacich konštrukcií naštrbilo začlenenie ľahkých deliacich konštrukcií do stavebnej praxe. Preto sa aspoň na posudzovanie obvodových deliacich konštrukcií zaviedli adaptačné činitele spektra C (dB) a Ctr (dB). Na názornejšiu predstavu, na obrázku č. 1 vidieť porovnanie zvukovoizolačných spektier dvoch stien (červená – ľahká montovaná stena; čierna – ťažká stena z dierovaných tehál) s rovnakou hodnotou Rw. Preukázalo sa, že napriek rovnakej hodnote Rw vykazuje výrazne ľahká stena vyššiu zvukovoizolačnú schopnosť v spektre nad 400 Hz a, naopak, slabú izolačnú schopnosť v kmitočtoch pod 400 Hz v porovnaní s masívnou stenou (Muellner a kol., 2008). Pri objektívnom hodnotení sa to prejaví poklesom jednočíselného hodnotenia ľahkej konštrukcie až o 5 dB v porovnaní s masívnou stenou.

 

Celý článok nájdete v aktuálnom čísle časopisu EUROSTAV


Autor
Daniel Urbán, Vojtech Chmelík, Monika Rychtáriková
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Inovácie v architektúre a v stavebníctve 2020
YTONG
UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE 2020