späť na obsah časopisu

V záujme optimalizácie zmluvných vzťahov vo výstavbe, ako aj zvýšenia efektívnosti, hospodárnosti a transparentnosti verejného obstarávania pripravuje organizácia SACE sériu článkov, predstavujúcich podnety na úpravu smerníc a nariadení, ako aj príslušnej legislatívy, ktoré v súčasnosti nezodpovedajú požiadavkám a zásadám vhodným na výstavbu diel. Zámerom je vyvolať diskusiu odbornej a širokej verejnosti o danej problematike a témach, a tým významne prispieť k zlepšeniu súčasných procesov obstarávania a realizácie diel vo výstavbe.

FIDIC je skratka pre medzinárodnú federáciu konzultačných inžinierov (Fédération internationale des ingénieurs-conseils), ktorá bola založená vo Francúzsku v roku 1913.  Organizácia FIDIC (www.fidic.org) so sídlom sekretariátu vo Švajčiarsku v súčasnosti združuje 102 národných členských asociácií FIDIC.

Organizácia FIDIC globálne reprezentuje odvetvie konzultačného inžinierstva, pripravuje, reviduje a vydáva všeobecné zmluvné podmienky pre rôzne typy zmlúv na výstavbu diel a iné publikácie zamerané na zlepšenie profesionálnej úrovne, inovácie, etiky, rozvoja pracovných metód a riadenia v oblasti kvality, rizikového manažmentu a životného prostredia. K týmto témam organizuje medzinárodné konferencie a semináre.

Reprezentant FIDIC na Slovensku

Slovenská asociácia konzultačných inžinierov (SACE, www.sace.sk) je národná členská asociácia organizácie FIDIC, ktorá vznikla v roku 2003 ako dobrovoľné združenie konzultačných inžinierov a v súčasnosti sa jej členská základňa skladá z dvadsiatich stálych a štyroch čestných členov (Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Národná diaľničná spoločnosť, a. s., a Slovenská komora stavebných inžinierov). Poslaním SACE je propagovať používanie zmluvných podmienok FIDIC, presadzovať ich správnu aplikáciu a interpretáciu pri dodržiavaní etického kódexu organizácie FIDIC.

SACE zabezpečuje v licencii FIDIC autentické, odborné preklady všeobecných zmluvných podmienok [doteraz preložené: červená kniha (ČK) – vydanie 1999 a 2017, žltá kniha (ŽK) – vydanie 1999 a 2017, zelená – vydanie 1999, biela kniha – vydanie 2006 a zmluva pre subdodávateľov (podľa ČK) vydanie 2011]. SACE aktuálne pracuje na prekladoch príručky Zlatých princípov FIDIC a striebornej knihy – vydanie 2017. Okrem toho organizuje SACE semináre a konferencie k aktuálnej problematike súvisiacej s výstavbou. SACE združuje odborníkov, ktorí majú skúsenosti s riadením zmlúv vo výstavbe, podieľajú sa na príprave nezávislých posudkov súvisiacich so zmluvnou problematikou a riešení sporov ako členovia komisií na riešenie sporov.

Činnosť organizácie

FIDIC združuje rôzne komisie špičkových odborníkov (zastupujúcich obstarávateľov-objednávateľov, zhotoviteľov, finančníkov, právnikov v oblasti stavebného práva, správcov stavby, projektantov a pod.), ktorí sa venujú jednotlivým témam a typom zmluvných podmienok a ich uplatňovaniu v stavebnej praxi s ohľadom na vývoj stavebného trhu na medzinárodnej úrovni. Na základe praktických skúseností s využívaním jednotlivých zmluvných podmienok sa pripravujú nové typy zmluvných podmienok, ktoré navrhujú úpravy existujúcich zmluvných podmienok, pričom sa vychádza zo súčasných potrieb medzinárodného stavebného trhu.

Všeobecné zmluvné podmienky FIDIC sú akceptované, rešpektované, oceňované a čoraz vyhľadávanejšie medzinárodné štandardy – či už zo strany finančných inštitúcií (World Bank, EBRD, EIB), alebo ďalších inštitúcií, ktoré vyslovene požadujú, aby nimi financované zmluvy vychádzali zo zmluvných podmienok FIDIC, ktoré rešpektujú aj odborne zaužívanú prax pri obstarávaní a realizácii prác na výstavbu diel a poskytovaní služieb v rámci výstavby. Vo všeobecnosti je možné všeobecné zmluvné podmienky FIDIC zosúladiť so všetkými právnymi predpismi, ktoré v princípe rešpektujú všeobecne zaužívané obchodné zvyklosti, zásady a iné pravidlá súvisiace s výstavbou stavebných diel.

Skutočnosť, že všeobecné zmluvné podmienky FIDIC pripravila nezávislá organizácia a odborníci, ktorí reprezentujú rôzne oblasti výstavby, zaručuje nestrannosť a objektivitu, vyváženosť zadelenia rizík, práv a povinností zmluvných strán.

Všeobecné zmluvné podmienky FIDIC predstavujú sústavu štandardných ustanovení a postupov používaných pri výstavbe diel, zavádzajú pravidlá pri riadení zmlúv, majú premyslený a v dlhoročnej praxi odskúšaný systém riešenia rôznych situácií, ktoré môžu v priebehu výstavby nastať. Prax ukazuje, že štandardizácia zmlúv a ich správna aplikácia zlepšujú výkonnosť, znižujú náklady, počet a rozsah sporov. Na slovenskom stavebnom trhu sa zmluvné podmienky FIDIC používajú od deväťdesiatych rokov minulého storočia predovšetkým pri projektoch financovaných z fondov Európskej únie a zo súkromných zdrojov.

Koncepcia zmlúv

Prvé medzinárodne uznávané zmluvné podmienky pre stavebné práce (ČK) vyšli v roku 1957 a postupne sa revidovali a rozširovali pre iné typy zmlúv. Najnovšie formy štandardných zmluvných podmienok na výstavbu vyšli v roku 1999 a boli revidované v roku 2017. V súčasnosti sú vydané všeobecné zmluvné podmienky na realizáciu stavebných prác pre „meranú zmluvu“ (červená kniha), pre zmluvu typu „naprojektuj a postav“ (žltá kniha), pre projekty typu „na kľúč“ (strieborná kniha), pre zmluvný vzťah medzi koncesionárom a zhotoviteľmi na PPP projektoch (zlatá kniha), pre jednoduché, opakujúce sa práce (zelená kniha), práce v podzemí (smaragdová kniha), rekonštrukčné práce (hnedá kniha), práce na prehlbovanie vodných tokov (modrá kniha). Každý typ zmluvných podmienok je prispôsobený charakteru konkrétnych prác a obsahuje všeobecné zmluvné ustanovenia zodpovedajúce takýmto prácam, ktoré spravodlivo a vyvážene určujú práva a povinnosti strán a postupy, ktoré sú zmluvné strany povinné dodržiavať v prípade, že nastanú určité situácie.

Podľa prípravy podkladov, na základe ktorých pripravujú účastníci súťaže svoje ponuky a tvorbu zmluvnej ceny, možno zmluvné podmienky rozdeliť na dva základné koncepty:

  1. koncept „meranej“ zmluvy (červená kniha FIDIC) a
  2. koncept zmluvy „naprojektuj a postav“ (žltá kniha FIDIC)

Používanie všeobecných zmluvných podmienok FIDIC na tieto dva základné koncepty je na Slovensku pomerne rozšírené tak vo verejnom, ako aj v súkromnom sektore. Problém je v úpravách a doplnení všeobecných zmluvných podmienok prostredníctvom „osobitných“ podmienok, ktoré pripravuje obstarávateľ a majú zohľadňovať špecifiká konkrétneho diela a legislatívy. Snahou obstarávateľov je neodôvodnene narúšať vyváženosť rozdelenia rizík medzi zmluvné strany, čo v praxi často spôsobuje vznik sporov a situácií, ktoré nie je zhotoviteľ schopný riešiť, pretože nemá možnosť kontrolovať alebo ovplyvniť riziká, ktoré mu boli pridelené obstarávateľom na základe osobitných podmienok. Ďalej sú to rôzne neprimerané zásahy do konceptu všeobecných zmluvných podmienok FIDIC, ktoré do značnej miery narúšajú štruktúru a logiku konceptov. Tieto neprimerané zásahy sa môžu robiť jednoducho z dôvodu neznalosti alebo nepochopenia podstaty konceptu a nadväznosti jednotlivých ustanovení všeobecných zmluvných podmienok alebo aj cielene v snahe neoprávnene a neopodstatnene zvýhodniť obstarávateľa. Dôležitým faktorom pri týchto úpravách je aj snaha prispôsobiť sa miestnej legislatíve, ktorá v určitých aspektoch dostatočne nerešpektuje medzinárodne zaužívané princípy a pravidlá pri obstarávaní a realizácii stavebných diel. Niektoré legislatívne ustanovenia aplikovateľné na výstavbu sú nejednoznačné, nelogické, zavádzajúce a v rôznych situáciách, ktoré sa môžu v priebehu výstavby vyskytnúť, tak dávajú priestor na špekulatívnu interpretáciu. Nejasnosť legislatívy sa ďalej prenáša do rôznych smerníc a nariadení vydávaných rôznymi ministerstvami a inštitúciami. Za takýchto podmienok a okolností je v praxi často nemožné aplikovať určité podstatné princípy definované zmluvnými podmienkami FIDIC. Ak sa všeobecné zmluvné podmienky FIDIC definované na 66 stranách upravujú osobitnými podmienkami definovanými na 80 až 100 stranách, už nemožno hovoriť o zmluve FIDIC, ale o nejakom zmluvnom hybride a za jeho dôsledky nesie plnú zodpovednosť obstarávateľ, ktorý takýto hybrid pripravil. Úpravu všeobecných zmluvných podmienok FIDIC možno v podstate zadeliť do troch kategórií:

1.         Úpravy, ktorých snahou je zohľadniť špecifické potreby a požiadavky konkrétneho diela, či už technického, alebo obchodného charakteru. Všeobecné zmluvné podmienky FIDIC s takýmito požiadavkami počítajú a už v samotnom texte sa odvolávajú na ostatné zmluvné údaje a dokumenty, ktoré majú takéto špecifiká definovať (Príloha k ponuke, „inak uvedené v Zmluve“ a pod.).

2.         Úpravy, ktorých snahou je neoprávnene zvýhodniť obstarávateľa. FIDIC je zásadne proti takýmto neopodstatneným a neprimeraným zásahom, čo je podrobne vysvetlené a zdôvodnené v publikácii „Zlaté princípy FIDIC“, dostupnej na webovej stránke organizácie SACE a FIDIC.

3.         Úpravy, ktorých snahou je prispôsobiť sa miestnej legislatíve. Nie všetky legislatívne ustanovenia sú nadradené zmluvným dohodám medzi stranami, sú dispozitívne (môžu byť stranami dohodnuté inak) a kogentné (obligatórne) legislatívne ustanovenia. Rôzne ustanovenia našej legislatívy (Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, stavebný zákon, zákon o cenách, zákon o VO a ďalšie) môžu byť aplikovateľné v rôznych situáciách, ktoré môžu v procese obstarávania a realizácie diel vo výstavbe nastať. Otázna je ich správna interpretácia a aplikácia na danú situáciu, nadradené zmluvné dojednanie alebo „určité“ legislatívne ustanovenie. Na Slovensku nemáme stavebný zákon, ktorý by komplexne riešil zmluvné vzťahy vo výstavbe, náš stavebný zákon sa primárne zaoberá administratívou, byrokraciou a povoleniami potrebnými na výstavbu. Obchodný zákonník čiastočne rieši obchodné vzťahy pre zmluvu o dielo, zákon o verejnom obstarávaní rieši postupy na verejné obstarávanie a ovplyvňuje aj postupy počas realizácie diel. Takáto rozčlenenosť spôsobuje problémy pri interpretácii určitých situácií, ktoré môžu pri príprave a realizácii diel nastať. Navyše, medzi jednotlivými legislatívnymi celkami nie je jednoznačnosť, či už v definíciách, názvosloví, interpretácii, alebo v postupoch. Samozrejme, ak nastane určitá situácia, vzniká chaos a množstvo riešení, často absurdných, ktoré nemajú s realitou nič spoločné, a je iba na právnikoch, ktoré riešenia a prístupy sa im podarí lepšie zdôvodniť a presadiť. Takýto stav ovplyvňuje aj aplikáciu všeobecných zmluvných podmienok FIDIC. Z doterajších praktických skúseností je zrejmé, že na to, aby sa všeobecne medzinárodne uznávané pravidlá a zásady mohli efektívne aplikovať pri výstavbe diel v slovenskom právnom prostredí, je potrebné presadiť aspoň určité úpravy v legislatíve. Súčasný stav je neprijateľný, vzniká množstvo sporov a neriešiteľných situácií, ktoré legislatíva neumožňuje riešiť.Autor
Ing. Ivan Brlej, prezident SACE Spoluautori: Ing. Jana Trúchliková, Ing. Eva Tuchyňová, Ing. Marián Pavlík
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG