späť na obsah časopisu

ICOMOS, Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla, vydala v roku 2008 Chartu pre oblasť interpretácie a prezentácie miest kultúrneho dedičstva. Ide o dokument, ktorý považuje postupy interpretácie a prezentácie za súčasné kľúčové snahy v pamiatkovej starostlivosti. Článok rozvíja sedem princípov na tvorbu nových procesov. Už prvý princíp zdôrazňuje témy sprístupnenia a pochopenia kultúrneho dedičstva. 

Charta ICOMOS [1] považuje interpretáciu a prezentáciu miest kultúrneho dedičstva za prostriedky vedúce k zvyšovaniu povedomia verejnosti o lokalitách kultúrneho dedičstva a zároveň za prostriedky vedúce k rozvíjaniu verejného rešpektu k nim. V nadväznosti na predchádzajúce dokumenty ICOMOS sa tu konštatuje, že každý skutok súvisiaci s pamiatkovou starostlivosťou, a to v rámci celosvetových kultúrnych tradícií, je svojou povahou aktom komunikácie. Práve pre prezentačné aktivity, pri ktorých ide o plánovanú komunikáciu interpretovaného obsahu, sú významné rôzne multimediálne aplikácie a webové stránky. Ako uvádzajú úvodné princípy tejto charty, vytvárané programy interpretácie a prezentácie by mali zabezpečiť prístupnosť lokality z fyzického aj intelektuálneho hľadiska. Ak nie je možný fyzický prístup, informácie by sa mali poskytnúť verejnosti mimo tohto miesta. Tým sa otvára celá oblasť používania informačno-komunikačných technológií (IKT) v pamiatkovej sfére. Nárokuje sa však zodpovedné používanie zdrojových informácií, napr. nevyhnutnosť vychádzať z detailnej a systematickej analýzy v prípade vizuálnych rekonštrukcií. 

Paralelne s chartou vydaná brožúra v edícii Knowhow books/Heritage sites [2] s podnadpisom Ako môžu IKT podporovať kultúrne dedičstvo rozvíja šesť aplikačných oblastí charty a vyvodzuje otázky a limity, ktoré prinášala už vtedajšia skúsenosť. Dialo sa to najmä pri uprednostňovaní prostriedkov pred cieľmi, ktorými má byť obsahová – kultúrna výpoveď. Autori uvádzajú, že úloha IKT v sektore kultúrneho dedičstva ďaleko presahuje zhromažďovanie digitalizovaných údajov a vytváranie pôsobivej virtuálnej reality. IKT dokážu pre vedcov, návštevníkov, ako aj pre osoby so zdravotným postihnutím prepájať i prinášať informácie inak a efektívnejšie, ako sme ich videli doteraz. Okrem aktivity účastníkov vedia zapájať do procesu udržateľného riadenia aj miestne komunity. Digitálni technológovia a odborníci pre kultúrne dedičstvo zároveň môžu efektívne integrovať svoje výskumné otázky aplikované v danom mieste a zmysluplne vytvárať metódy uchovávania a reflektovania minulosti. Na druhej strane, technológie nemôžu vyčerpávajúco nahradiť návštevu miesta, preto by mali byť reálne prístupné čo najširšiemu spektru záujemcov. 

Nevyhnutnosť používania digitálnych nástrojov potvrdila aj v roku 2015 Deklarácia UNESCO z Naí Dillí o inkluzívnych informačných a komunikačných technológiách pre ľudí so zdravotným postihnutím [3]. Mala za cieľ zdôrazniť silu a potenciál technologického a vedeckého pokroku na začlenenie a posilnenie postavenia osôb so zdravotným postihnutím.

Oblasť turizmu sa nezaobíde bez dynamicky sa rozvíjajúcich technológií. Súčasné programy pracujú s rozšírenou realitou, virtuálnou realitou alebo so zmiešanou realitou, čo prináša v pamiatkovej oblasti mnohé interpretačno-prezentačné otázky. Uvádzame dva ilustračné príklady internetových stránok turistických lokalít, ktoré fungujú na princípe sprístupnenia kultúrneho dedičstva všetkým. Dôležitá je aj schopnosť ukázať pamiatkové hodnoty správne a komplexne.

 

Obr. č. 1 Interaktívna mapa vo webovom rozhraní, s výberom konkrétnych pamiatok na virtuálnu prehliadku.


Rota do Românico, Portugalsko.

Táto historicky významná krajina disponuje širokou databázou historicky hodnotných a pamiatkovo chránených stavieb. Sídli v nich množstvo kultúrnych inštitúcií, ktoré aj vlastnou iniciatívou riešia prístupnosť ako dôležitú spoločenskú tému.

Portugalský legislatívny rámec určuje v oblasti kultúrneho dedičstva jasné postupy a riešenia prístupnosti. Podľa úradného vestníka je za prístup pre všetky múzeá, paláce a pamiatky zodpovedné Generálne riaditeľstvo pre kultúrne dedičstvo – DGPC (É a Direção-Geral do Património Cultural). Pracovná skupina vytvorená ministerstvom kultúry mala cieľ vypracovať a predložiť národnú stratégiu na podporu dostupnosti a začlenenia múzeí, pamiatok a palácov pod gesciou Generálneho riaditeľstva pre kultúrne dedičstvo (DGPC) a regionálnych riaditeľstiev kultúry. Okrem iných aktivít mala za úlohu posudzovať a navrhovať iniciatívy zamerané na zabezpečenie súladu s národnou legislatívou v oblasti bezbariérovosti v rôznych oblastiach, najmä s ohľadom na právny režim bezbariérovosti, schválený zákonom č. 163/2006 z 8. augusta a požiadavky na prístupnosť webových stránok a mobilných aplikácií verejných orgánov, definované v zákonnej vyhláške č. 83/2018 z 19. októbra, v múzeách, palácoch a pamiatkach v pôsobnosti DGPC a regionálnych riaditeľstiev kultúry.

Národná stratégia na podporu dostupnosti a začlenenia do múzeí, pamiatok a palácov zahŕňala aj inkluzívne a univerzálne dostupné modely kultúrneho sprostredkovania, ktoré podporujú obohacujúce skúsenosti, a to prostredníctvom využívania nových technológií, ako sú zdroje zvukového opisu, zvukové titulky, tlmočenie v portugalskom posunkovej reči a vývoj obsahu v jednoduchom jazyku. V danom období vznikali aj usmernenia a metodiky inkluzívnej komunikácie pre oblasť pamiatok. Odborné publikácie a manuály vysvetľujú okrem iného aj spôsoby prezentácií v tejto oblasti a ponúkajú návod na ich vytvorenie vo webovom rozhraní, prípadne formou virtuálnych prehliadok. Na základe týchto výziev a postupov vzniká v Portugalsku množstvo zaujímavých virtuálnych prehliadok významných historických stavieb a pamiatok. Jedna z prvých je prezentácia známej Rota do Românico (Románskej cesty). V srdci severného Portugalska, v krajine údolí riek Sousa, Douro a Tâmega, stojí významné architektonické dedičstvo románskeho pôvodu. Má spoločné črty, nesené legendami a príbehmi o významnej úlohe, ktorú toto územie kedysi zohrávalo v dejinách šľachty a rehoľných rádov. Románska cesta, prezentovaná ako súbor 58 pamiatok vysokej hodnoty a výnimočných charakteristík a s dvomi interpretačnými strediskami, preberá v rámci kultúrneho a krajinného turizmu v tejto lokalite úlohu výnimočnosti. V tomto interpretačnom poňatí je zostavená aj webová stránka cesty. Prezentácia obsahuje v úvode interaktívnu mapu cesty s galériou možných zastávok. Po výbere miesta nasleduje virtuálna prehliadka konkrétneho objektu z exteriéru aj z interiéru. V sekcii fotogalérie sú vždy viaceré zábery, ktoré umožňujú dobré detailné náhľady na prezentované architektonické alebo umelecké prvky. Samozrejmosťou internetovej stránky sú ďalšie sekcie – sprievodné videá s titulkami, prípadne s posunkovou rečou pre nepočujúcich, odborné publikácie a manuály k jednotlivým objektom. Uvedené ukážky zobrazujú Kláštor sv. Martina z Mancelos ako jednu z možných zastávok na Románskej ceste.

 

Obr. č. 2 Náhľad obrazovky. Virtuálna 360° prehliadka Kláštora sv. Martina z Mancelos z exteriéru. Výber lokalít je na dolnej lište, vľavo hore sa zobrazí ponuka fotogalérie danej lokality.


Virtuálne archeologické múzeum MAV v Herculaneu

Jedinečnou vlastnosťou virtuálnej reality je, že môže návštevníkovi sprístupniť nielen miesta nedostupné v priestore, ale aj miesta vzdialené a zaniknuté v čase. Na tomto stavia Virtuálne múzeum MAV v Herculaneu, ktorého mottom je „minulosť videná očami budúcnosti“. 


Celý článk dočítate v aktuálnom čísle Eurostavu


Autor
Klára Macháčová, Beata Polomová, Tibor Varga
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG