späť na obsah časopisu

Pôvodcom stavebných a demolačných odpadov zrejme pribudnú nové povinnosti. Časť týchto odpadov budú musieť prednostne recyklovať, pričom demolácie budov sa budú musieť uskutočňovať selektívne. Stavebným firmám zároveň pribudnú nové ohlasovacie povinnosti. Ministerstvo životného prostredia SR prišlo aj s návrhom výrazného zvýšenia sadzieb za ukladanie stavebných odpadov na skládky.

Vyplýva to z návrhu novely zákona o odpadoch, ktorú Ministerstvo životného prostredia SR predložilo koncom januára do medzirezortného pripomienkového konania (MPK). O návrhu aktuálne rokujú poslanci parlamentu.

O čo ide? Cieľom novelizácie je priniesť reformu nakladania so stavebným odpadom. Reforma je súčasťou balíka opatrení Plánu obnovy a odolnosti SR, v ktorom si vláda okrem iného kladie za cieľ zvýšiť potenciál obehového hospodárstva na Slovensku. Dôvodom je fakt, že v recyklácii stavebných odpadov je Slovensko na poslednom mieste v rámci členských štátov Európskej únie.

Posledné dostupné dáta ukazujú, že miera recyklácie sa pohybuje na úrovni 54 %. Envirorezort pritom pripomína, že stavebné a demolačné odpady sú z hľadiska produkcie odpadov na Slovensku dlhodobo najvýznamnejší odpadový prúd.

Tento odpad je špecifický svojím vysokým potenciálom opätovného použitia a recyklácie, ktorý sa však na Slovensku dostatočne nevyužíva. Nová reforma to má zmeniť.

Aké nové povinnosti pribudnú?

Návrhom zákona chce envirorezort zaviesť najmä povinnú selektívnu demoláciu vrátane systému kontroly pred demoláciou a po nej. Zároveň sa pri stavbách aj pri demoláciách stanoví povinnosť zriadenia miesta na triedenie odpadov.

Povinnú selektívnu demoláciu má zabezpečovať pôvodca odpadu, teda držiteľ stavebného povolenia v prípade podnikateľov, alebo ten, kto vykonáva stavebné práce, v prípade fyzických osôb.

Čo je vlastne selektívna demolácia? MŽP ju vysvetľuje ako „postup, pri ktorom sa určia postupnosti demolačných činností s cieľom umožniť oddelenie a triedenie odstránených stavebných materiálov a stavebných odpadov“.

Takýto postup má podľa envirorezortu zabezpečiť, aby sa hlavné toky opätovne použiteľných materiálov a odpadov zhromažďovali oddelene. Mal by viesť k tomu, aby sa odpady primárne zhodnocovali a zneškodňovali len v nevyhnutných prípadoch.

Postupy pri selektívnej demolácii, ktoré budú mať jednotlivé subjekty povinnosť dodržiavať, stanoví vyhláška. Jej konkrétne znenie však ešte nie je známe, pričom MŽP zatiaľ predstavilo len jej základné tézy.

Nové ohlasovacie povinnosti

Súčasťou zmien má byť aj systém kontroly pred demoláciou a po nej. Ministerstvo navrhuje, aby pôvodca odpadu pred realizáciou demolačných prác najneskôr tri dni vopred písomne ohlásil príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého územnom obvode bude demolačné práce uskutočňovať, spôsob selektívnej demolácie, obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu, a plánovaný spôsob, akým sa bude odpad zhodnocovať alebo zneškodňovať.

Zároveň má byť pôvodca odpadu povinný najneskôr do 90 dní po ukončení demolačných prác písomne ohlásiť tomuto orgánu vyhodnotenie selektívnej demolácie, ktoré bude takisto obsahovať druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, akým sa odpad zhodnocoval alebo zneškodňoval.

Ministerstvo v tomto prípade pôvodne navrhovalo dodržať spomínanú povinnosť najneskôr do 30 dní, no v procese pripomienkového konania svoj pôvodný návrh prehodnotilo. Podobu týchto ohlásení má takisto upraviť vyhláška.

Ciele pre recykláty

Nové povinnosti pre pôvodcov stavebných a demolačných odpadov sa týkajú aj zvyšovania ich materiálového zhodnocovania (recyklácie).

Pôvodca odpadu bude mať totiž po novom povinnosť zabezpečiť pri stavbách nad 300 štvorcových metrov zastavanej plochy zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály v jednotlivom kalendárnom roku najmenej na 70 % hmotnosti takéhoto odpadu.

Spomínaný cieľ sa bude uplatňovať na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04 (zemina a kamenivo).

Od povinnosti budú oslobodené menšie stavby ako rodinné domy či rôzne jednoduché stavby pod 300 štvorcových metrov zastavanej plochy, keďže v prípade rekonštrukcie týchto stavieb vznikajú najmä odpady z omietok, zo starých zatepľovacích materiálov či strešných krytín, ktorých recyklácia je problematická.

Dôležitou zmenou majú byť aj nové požiadavky na recykláty. Upresnenie, aké požiadavky sa budú vzťahovať na recykláty zo stavebného a demolačného odpadu, opäť upraví vyhláška.

MŽP navrhuje dátum účinnosti zákona na 30. jún tohto roka z dôvodu požiadavky plánu obnovy. V prípade činností, na ktoré boli vydané povolenia podľa osobitného predpisu pred účinnosťou tohto zákona, musí pôvodca odpadu zosúladiť tieto povinnosti do šiestich mesiacov od účinnosti zákona.

Novelu zákona o odpadoch podporilo počas prebiehajúcej schôdze Národnej rady SR v prvom čítaní 87 poslancov parlamentu.

MŽP navrhuje výrazné zvýšenie sadzieb za skládkovanie

Envirorezort však nekončí len pri samotnej reforme stavebných odpadov. V nadväznosti na predloženú legislatívu prišiel v apríli s návrhom novelizácie nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje výška poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov.

Podľa MŽP je v nadväznosti na veľkú reformu potrebné upraviť výšku zákonného poplatku za skládkovanie stavebných odpadov tak, aby sa zvýhodňovalo zhodnocovanie stavebného odpadu a jeho recyklácia.

„Úpravou zákonných sadzieb za skládkovanie stavebných odpadov sa umožní zvýšiť tlak na odklonenie stavebných odpadov vrátane výkopových zemín od skládkovania, čo prispeje k plneniu cieľa zhodnocovania stavebného odpadu na 70 % hmotnosti nie nebezpečného stavebného a demolačného odpadu,“ uvádza MŽP.

Návrh počíta s markantným nárastom sadzieb za skládkovanie stavebných odpadov. Zatiaľ čo doteraz platné nariadenie počítalo so sadzbou 8 eur za tonu, nový návrh envirorezortu hovorí o sadzbe 35 eur za tonu v tomto roku a sadzbe 40 eur za rovnaké množstvo od budúceho roku.

Zmeny sa týkajú aj výkopovej zeminy. Súčasná sadzba za uloženie výkopovej zeminy a kameniva na skládku odpadov (na inertný odpad aj na odpad, ktorý nie je nebezpečný), predstavuje 7 eur za tonu. V tomto roku by sa mala zvýšiť o tri eurá, no od budúceho roku až o osem eur, čím sa sadzba dostane na 15 eur za tonu.

 

Článok dočítate v aktuálnom čísle Eurostavu


Autor
Daniela Motúzová
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG