späť na obsah časopisu

Mnohí z nás s nepokojom sledujú aktuálny vývoj cien elektriny a plynu a už dnes siahajú po opatreniach, ktoré znížia spotrebu energií v domácnosti. Zdá sa, že vyššie ceny plynu a elektriny sa niekoľko rokov nezmenia, preto je dôležité zamyslieť sa nad dlhodobými efektívnymi riešeniami v oblasti energetiky vrátane obmedzenia závislosti od dovozu plynu.

Najjednoduchšie je dosiahnutie nezávislosti od plynu a fosílnych palív v domácnostiach. V bytových domoch či v administratívnych a iných väčších budovách už ide o pomerne nákladné investície, no ich návratnosť je v súčasnosti viac než dobrá. Základné možnosti pre budovy predstavuje pri výrobe elektrickej energie fotovoltika a tepelné čerpadlá, prípadne solárne kolektory pri vykurovaní a ohreve vody.

Základ je vysoká energetická efektívnosť

Na znižovanie spotreby plynu je dôležité znižovanie spotreby elektrickej energie. Prvým krokom je obnova budovy. Hovoríme predovšetkým o zateplení obvodového plášťa, ale aj o vzduchotechnike a ďalších technológiách, ktoré zvýšia energetickú efektívnosť nehnuteľnosti. Musíme zohľadniť aj energetickú efektívnosť spotrebičov v budove. Napríklad jednoduchá výmena žiaroviek za energeticky efektívnejšie vie zabezpečiť zaujímavú úsporu. Len pri vysokej energetickej efektívnosti vieme totiž naplno využiť potenciál, ktorý ponúkajú obnoviteľné zdroje. Na základe údajov o ročnej spotrebe elektriny a konzultácie s odborníkom je potom možné vybrať pre danú budovu najvhodnejšie riešenie, ktoré prinesie želaný výsledok v podobe očakávanej úspory.

Energia zo slnečných lúčov

Z obnoviteľných zdrojov sa v súčasnosti najviac využíva strešná fotovoltika, keďže vyrába elektrinu na okamžitú spotrebu. Plnohodnotne ju využijú administratívne budovy, v ktorých je spotreba elektrickej energie najvyššia práve počas dňa. V prípade väčších budov už možno považovať fotovoltické elektrárne na strechách za lokálny zdroj. Ide o vlastnú elektráreň, ktorá vyrába elektrickú energiu na spotrebu v mieste výroby. Výhoda je, že lokálny zdroj je prednostne a bezplatne pripojený do siete, kam môže odovzdávať vzniknuté prebytky. Návratnosť investície je relatívne rýchla a nasledujúce úspory na energiách budú výrazné. Prevádzkovateľ lokálneho zdroja je navyše oslobodený od platby za TPS (tarifu za prevádzkovanie systému).

Možnosťou pre verejné budovy môžu byť aj dlhodobé zmluvy na nákup elektriny PPA. Ide o zmluvy priamo medzi výrobcom (napríklad samosprávou) a spotrebiteľom. Výhodou je cenová predvídateľnosť a stabilita, keďže dlhodobo zazmluvnená pevná cena za odber elektriny eliminuje riziko výkyvov cien na trhu. V prípade PPA zmlúv je inštalácia možná okrem budov aj na inak nevyužitých pozemkoch, ktoré poslúžia developerovi ako miesto výstavby zdroja. Postavený zdroj môže potom zásobovať elektrinou verejné budovy a ďalšiu infraštruktúru.

Samozrejme, budovy nemusia spotrebovať vyrobenú elektrinu okamžite. Riešením môžu byť aj batériové systémy, no tu sa vzhľadom na finančnú náročnosť investície odporúča najskôr dôkladná konzultácia s realizačnou firmou.

 

Lacné teplo bez plynu

Okrem výroby elektrickej energie môžeme využiť slnečnú energiu aj na ohrev. Návratnosť takejto investície je aktuálne okolo sedem rokov, no s rastúcimi cenami elektriny a tepla sa určite zníži.

Čoraz častejšie využívaným riešením sa stávajú tepelné čerpadlá. Využívajú energiu z okolitého prostredia (voda, vzduch a zem), ktorú premieňajú na teplo. Pri novostavbách a zrekonštruovaných budovách dokážu plnohodnotne nahradiť plynové kotly. Na chod potrebujú len elektrickú energiu, ktorú dnes dokážu premieňať na teplo s účinnosťou až 1 : 4. Elektrickú energiu pritom môže pohodlne dodať fotovoltika.

 

S financovaním vie pomôcť štát

Investori nemusia znášať celú finančnú ťarchu inštalácie fotovoltiky, solárnych kolektorov či tepelných čerpadiel. Bytové domy majú dispozícii možnosť príspevku cez rôzne štátne podporné programy, ako je napríklad Štátny fond rozvoja bývania. Pri samosprávach možno využiť rôzne eurofondy. S financovaním môžu pomôcť aj komerčné banky, ktoré ponúkajú rôzne typy komerčných úverov, určených napríklad aj na obnovu bytových domov.Autor
Lucia Palmanová

Fotografie (vizualizácia)
pixabay, SAPI
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG