späť na obsah časopisu

Prístup k oceňovaniu stavebných diel je iný ako k oceňovaniu tovarov alebo výrobkov, pri ktorom sú v čase zadania objednávky priame a nepriame náklady relatívne dobre známe a ku ktorým sa pridá iba primerané percento zisku.

Stavebné dielo nie je hotový alebo štandardný tovar vyrábaný za vopred známych okolností a vstupov. Stavebné dielo sa začne fyzicky formovať a vytvárať až po prijatí ponuky objednávateľom a podpise zmluvy so zhotoviteľom. Počas výstavby, ktorá má obyčajne dlhšie trvanie (pri väčších dielach niekoľko rokov), vznikajú rôzne udalosti a okolnosti, ktoré vplývajú na tvorbu diela a môžu mať účinok aj na samotnú tvorbu zmluvnej ceny za dielo. Z tohto dôvodu sa v zmluvách na výstavbu diel v prevažnej miere definuje spôsob určenia zmluvnej ceny namiesto dohodnutia zmluvnej ceny.

„Cena (diela) musí byť v zmluve dohodnutá alebo v nej musí byť aspoň stanovený spôsob jej určenia, ibaže strany v zmluve prejavia vôľu uzavrieť zmluvu aj bez tohto určenia.“ Uchádzači vo svojej ponuke ocenia dielo na základe údajov uvedených obstarávateľom v súťažných podkladoch a sú povinní zohľadniť vo svojom ocenení riziká, ktoré súťažné podklady definujú ako riziká zhotoviteľa, no nie sú povinní a ani nemôžu zohľadniť vo svojom ocenení nepredvídateľné okolnosti alebo dodatočné požiadavky objednávateľa.

Keďže ocenenie diela má zohľadniť špecifické podmienky a okolnosti realizácie prác na konkrétnom diele vrátane rizík zhotoviteľa a požiadavky na dokončenie v určenom čase, primerané ocenenie nemôže spočívať iba v ocenení nákladov na prácu, subdodávateľov, materiály a zariadenia s použitím štandardných jednotkových cien, ku ktorým sa iba pridá réžia a zisk. Pri správnom oceňovaní stavebných diel je potrebné vychádzať z predpokladov a údajov uvedených v súťažných podkladoch, pričom je potrebné primerane zohľadniť časové požiadavky, okolnosti a riziká súvisiace s realizáciou diela.

Ocenením stavebných prác, služieb a dodávok použitím vybraných položiek, s odhadnutými množstvami a aplikovaním príslušných štandardných jednotkových cien získame iba hrubý odhad, ktorý naznačuje finančnú čiastku potrebnú na realizáciu požadovaného rozsahu prác, ale iba za štandardných podmienok a okolností a za predpokladu, že vybrané položky pokrývajú požadovaný rozsah prác. Použitie takto odhadnutej finančnej čistky v ponuke uchádzača je veľmi rizikové a zhotoviteľ sa môže počas realizácie dostať do značnej straty. Úspech v súťaži s ponukou, ktorej ocenenie primerane nezohľadňuje podmienky a okolnosti, za ktorých je potrebné požadované práce vykonať, je zbytočný, pretože reálne nebude zhotoviteľ schopný dielo vyhotoviť za ponukovú cenu a v prípade úpravy zmluvnej ceny z dôvodu nepredvídateľných okolností je povinný vychádzať z pôvodne stanovených jednotkových cien alebo sadzieb (paušálnych súm).

Obstarávateľ vyhlásil súťaž, aby mohol vybrať vhodného uchádzača, ktorý bude schopný realizovať celkový rozsah prác v požadovanej kvalite a v stanovenej lehote výstavby. Aj v prípade, že nejde o súťaž, kde jediným hodnotiacim kritériom je najnižšia cena, je veľmi dôležité pripraviť cenovú ponuku, ktorá realisticky zohľadňuje všetky požiadavky a okolnosti konkrétneho diela.

S cieľom určenia primeranej finančnej čiastky za vyhotovenie diela je v prvom rade potrebné, podľa časových a technických možností prípravy cenovej ponuky, overiť si správnosť a primeranosť položiek súpisu prác spolu so základnou kontrolou množstiev uvedených vo výkaze výmer a priradiť k nim primerané jednotkové ceny. Ak ide o koncept červenej knihy FIDIC, za prípravu položiek súpisu prác a výkazu výmer zodpovedá obstarávateľ, no skúsený zhotoviteľ by mal v rámci prípravy ponuky nahrubo preveriť množstvá kľúčových položiek. Takisto je veľmi dôležité pochopiť zámer a zadanie projektu a celkový rozsah požadovaných prác, vyhodnotiť riziká, primerane oceniť súvisiace režijné náklady, preveriť dodávateľov materiálov a zariadení, ako aj preveriť vhodnosť stavebných metód a postupov, ktorých použitie môže vyžadovať zvýšené náklady oproti štandardne používaným metódam. Pri každej položke je potrebné zohľadniť časové požiadavky vyplývajúce z reálneho harmonogramu prác a príslušný faktor produktivity práce, ktorý môže byť odlišný pre rovnaké práce vykonávané za iných podmienok a okolností. Iba pri takomto prístupe možno hovoriť o primeranom ocenení požadovaného rozsahu prác. Správne pochopenie konkrétneho projektu redukuje riziko prípravy neprimeranej cenovej ponuky.

Rozdielnosti medzi konceptom podkladov v prípade

ervenej knihy alebo žltej knihy zmluvných podmienok.

Poznámka k tvorbe „výkazu výmer“ v slovenskom prostredí:

Keďže neexistuje platná štandardná metóda merania stavebných prác alebo jednoznačná metodika, na tvorbu „výkazu výmer“ sa používajú základné triedniky položiek stavebných činností, a to „TSKP – triednik stavebných konštrukcií a prác“ a „TSP – triednik stavebných prác“. TSP je v rôznych modifikáciách podľa rozsahu číselného kódu (najčastejšie 14-miestny číselný kód).

Tieto triedniky obsahujú stavebné položky, preto predstavujú „položkovitý súpis prác“, resp. zjednodušene „súpis prác“).

Zo súpisu prác podľa triednikov by sa mali pre konkrétnu stavbu vyberať položky vhodné na tvorbu súpisu prác pre „výkaz výmer“ s určením výmer (množstiev merných jednotiek) pre každý objekt. Pričom rovnaká položka „súpisu prác“ vybratá pre jednotlivé objekty by mala byť ocenená primerane, zohľadňujúc charakter prác a podmienky na ich vykonávanie, ako aj príslušné množstvá. Celková čiastka takéhoto súhrnného „výkazu výmer“ (Bill of Quantities) oceneného uchádzačmi podľa zmluvných podmienok FIDIC predstavuje Akceptovanú zmluvnú čiastku.

V našom prostredí však dochádza k značnej deformácii, keď niektorí obstarávatelia prostredníctvom tzv. tendrového rozpočtu, ktorý obsahuje v excelovskom súbore rôzne záložky, ktorých rozsah sa mení pre konkrétnu stavbu, kde sa výkaz výmer, teda súpis prác pre jednotlivé objekty stavby s uvedenými množstvami, neoceňuje. Oceňuje sa záložka „ocenený súpis prác“, obsahujúca súhrn položiek a ich množstiev z jednotlivých objektov zo záložky „súpis prác“, pričom jednotkové ceny z „oceneného súpisu prác“ sa prenášajú do súpisu prác pre jednotlivé objekty, ktorý sa potom použije na účely merania a tvorbu zmluvnej ceny. Takýmto spôsobom sa kumulujú množstvá rovnakých položiek, ktoré sa na jednotlivých objektoch vykonávajú za rôznych podmienok a okolností, no musia byť ocenené rovnakou jednotkovou cenou.

Iní obstarávatelia používajú systém „súpisu položiek“ s uvedením množstiev pre každý objekt, pričom tieto položky sa aj pre každý objekt samostatne oceňujú. Tento spôsob je už v súlade s požiadavkami zmluvných podmienok FIDIC. Bolo by vhodné, aby sa stanovila jednotná metodika na tvorbu a oceňovanie výkazu výmer.

Pri príprave cenovej ponuky podľa konceptu červenej knihy je dôležité zohľadniť toto:

1)     Správne pochopiť rozsah požadovaných prác. Pri koncepte červenej knihy (meranom koncepte) je obstarávateľ zodpovedný za prípravu položiek súpisu prác a výkazu výmer.

1)     Uistiť sa, že všetky stavebné činnosti potrebné na vyhotovenie diela sa v ocenení primerane zohľadnia.

2)     Správne pochopiť požiadavky súťažných podkladov. Komplexnosť alebo komplikovanosť projektu môžu vyžadovať navyše náklady pri vykonávaní určitých činností a úkonov.

3)     Dodržať technické a kvalitatívne požiadavky príslušných predpisov, noriem, špecifikácií a výkresov.

4)     Zohľadniť zmluvné požiadavky z hľadiska rizík, resp. výhod, v súvislosti so zálohou (ak je), zádržným, podmienkami na potvrdenie a uvoľnenie platieb, pokutami, odškodným, lehotou výstavby (môže mať vplyv na oceňovanie), lehotou na oznámenie chýb, záručnou lehotou, zmenami, nárokmi a pod.

5)     Obstarať ponuky od subdodávateľov prác a dodávateľov materiálov a zariadení. Pri posúdení najmenej troch ponúk pre hlavné položky je možné získať prehľad o aktuálnych trhových cenách a rozhodnúť o primeranosti ceny použitej v ponuke.

6)     Pre položky vykonávané vlastnými kapacitami je potrebné použiť primerané výkony, produktivitu a mzdové náklady. Správne pochopiť potrebu nasadenia strojov. Nie všetko vybavenie a stroje sú dodané vlastnými kapacitami uchádzača, resp. subdodávateľmi, niektoré stavebné metódy vyžadujú špeciálne stroje a zariadenia, ktoré je potrebné prenajať.

7)     Správne pochopiť aktuálnu fluktuáciu cien materiálov. Ak sa v zmluve uplatňuje valorizácia, je potrebné správne pochopiť, pre aké materiály a v akom rozsahu je úprava ceny možná, a identifikovať riziká, ktoré valorizácia nepokrýva.

8)     Skontrolovať dostupnosť materiálov a ostatných potrebných zdrojov. Nedostupnosť zdrojov má priamy vplyv na náklady. Je potrebné zohľadniť všetky súvisiace náklady na dopravu, clo, dane, nakladanie, vykladanie a pod.

9)     Preveriť súvisiace režijné náklady a náklady súvisiace s vybavovaním povolení potrebných na realizáciu diela. Je vhodné pripraviť kontrolný zoznam.

10)  Identifikovať riziká. Nezohľadnenie rizík v primeranej miere môže spôsobiť, že projekt sa v určitej fáze stane pre zhotoviteľa stratovým.

11)  Nepoužívať a nespoliehať sa na cenové ukazovatele častí diel (napr. tzv. parametrické ceny za merné jednotky – cena za km diaľnice, cena za m2 dokončenej budovy). Ukazovatele sa používajú na stanovenie hrubého rozpočtu v rámci plánovania a prípravy projektu. Je dôležité vedieť, ktoré všetky náklady sú v cene ukazovateľa obsiahnuté. V prípade porovnateľnosti je možné použiť ukazovatele na účely kontroly.

12)  Identifikovať kľúčové časti a položky, ktoré majú podstatný vplyv na oceňovanie. Tieto časti a položky by sa mali podrobne preskúmať ohľadne potreby všetkých zdrojov. Neprimerané a nevhodné ocenenie kľúčových častí a položiek zvyšuje riziko straty.

Primerané a čo najsprávnejšie ocenenie je základnou podmienkou úspešnosti ponuky uchádzača a realizáciu prác, ktorá môže byť (pri podnikaní by mala byť) pre zhotoviteľa zisková. 

Pri koncepte červenej knihy je projektová dokumentácia, špecifikácie a ostatná dokumentácia súčasťou súťažných podkladov a uchádzačom tak umožňujú pochopiť požadovaný rozsah prác. Rozhodujúcim faktorom na vyhodnotenie ponúk je obyčajne najnižšia ponuková cena.

V koncepte meranej zmluvy (červená kniha FIDIC) je oceňovanie prác kľúčové pre úspešnosť v súťaži, ako aj pre meranie skutočne vykonaných prác počas realizácie a priebežné potvrdzovanie platieb za vykonané práce. Zmluvné podmienky FIDIC červená kniha nestanovujú spôsob tvorby súpisu prác a výkazu výmer, ale požadujú, aby bola v zmluve jasne definovaná metóda merania vhodná pre položky z hľadiska tvorby výkazu výmer. Ďalej sa požaduje, aby položky pokrývali všetky práce, služby a dodávky, ktoré je potrebné vykonať na vyhotovenie diela, tak, aby tieto položky mohli byť počas realizácie priebežne merateľné. Pri oceňovaní položiek výkazu výmer sa má zachovať primeranosť jednotkovej ceny položky zohľadňujúca charakter prác a podmienky ich vykonávania. Pri dodržaní takýchto zásad je možné v priebehu výstavby podľa potreby tvoriť jednotkové ceny pre nové práce, ktorých potreba nastane z dôvodu zmien alebo nárokov. Na základe podobnosti charakteru a podmienok vykonávania prác je možné s primeranými úpravami určiť novú primeranú cenu. Podobným postupom je možné upravovať aj jednotkovú cenu v prípade podstatnej zmeny konečných množstiev položky, keď sa musí preukázať priamy vplyv zmeny množstva na tvorbu jednotkovej ceny. V prípade nezachovania primeranosti jednotkovej ceny pre práce v opise položky sa nemôže tvorba novej jednotkovej ceny primerane zdôvodniť. Pre jednoznačnú transparentnosť procesu je potrebné definovať príslušné metodiky. FIDIC takisto jednoznačne vyhlasuje, že množstvá uvedené vo výkaze výmer sú odhadované množstvá a nemôžu sa považovať za skutočné a správne množstvá. Túto skutočnosť zohľadňuje v rámci tvorby Zmluvnej ceny.

Pri príprave cenovej ponuky podľa konceptu žltej knihy je dôležité zohľadniť toto:

1)     Opis predmetu zákazky – je dôležité, aby písomný opis správne interpretovali obe strany (obstarávateľ a uchádzač). Prípadné nejasnosti alebo náznaky nejasnosti je potrebné riešiť prostredníctvom otázok a odpovedí v rámci prípravy ponuky. Je to zvlášť dôležité pri rekonštrukciách a opravných prácach.

1)     Pri koncepte žltej knihy (naprojektuj a postav) musí uchádzač správne pochopiť požiadavky objednávateľa a požadovaný rozsah prác. Uchádzač si môže vytvoriť pracovnú verziu výkazu výmer pre konkrétny stavebný, resp. technologický objekt stavby, ktorý má oceniť paušálnou čiastkou.

2)     Do ocenenia by sa mala zahrnúť dostatočná rezerva, pokrývajúca vykonávanie súvisiacich projekčných a inžinierskych činnosti, prieskumov, schvaľovaní, povolení a pod., ktoré nemusia byť výslovne uvedené v požiadavkách objednávateľa, ale môžu sa vyžadovať legislatívne alebo inak.

3)     Náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie môžu byť uvažované ako percento, ktoré by však malo dostatočne pokrývať všetky vyžadované projekčné a s nimi súvisiace práce (napr. skenovanie, 3D model, BIM a pod.). Pri niektorých verejných súťažiach použije obstarávateľ koncepčnú projektovú dokumentáciu ako podklad, na základe ktorého majú uchádzači projektovú dokumentáciu dopracovať, pričom uchádzači by mali mať možnosť poskytnúť alternatívne návrhy a metódy riešenia.

Oceňovanie podľa konceptu žltej knihy (naprojektuj a postav) má svoje špecifiká. Tento koncept ponúka obstarávateľom veľa možností a výhod a vo svete sa používa vo zvýšenej miere. Objednávateľ má zmluvný vzťah iba so zhotoviteľom, ktorý zabezpečuje prípravu projektovej dokumentácie podľa požiadaviek objednávateľa a zároveň dielo vyhotoví. Výhodou je možné skrátenie času medzi fázou prípravy projektovej dokumentácie a samotnou realizáciou, lepšia tímová spolupráca medzi objednávateľom/stavebným dozorom, zhotoviteľom a projektantom, lepšia kontrola a distribúcia rizík a pod. Bohužiaľ, v našom súčasnom prostredí sa pôvodný zámer konceptu žltej knihy umožniť uchádzačom predložiť návrh riešenia a prípadne vhodné alternatívy narúša neprimeranými zásahmi do úprav prostredníctvom osobitných podmienok aj prílišnými obmedzeniami v technických požiadavkách, ktoré nie sú definované pre potreby konceptov návrhov, čím hlavne v dopravnom staviteľstve dochádza skôr k negatívam.

Pri koncepte žltej knihy sú súčasťou súťažných podkladov iba požiadavky objednávateľa, definujúce účel, kvalitatívne a výkonnostné parametre diela a základné údaje potrebné na prípravu projektovej dokumentácie, ktoré môžu byť pripravené vo forme obsiahlych písomných dokumentov bez výkresov alebo iba so základnými výkresmi na úrovni konceptu, štúdie. Pri vyhodnotení ponuky sa popri ponukovej cene zvyčajne berú do úvahy aj iné kritériá ako napr. vhodnosť ponúkaného návrhu riešenia, spôsob použitia a bezpečnosť stavebných metód, zvýhodnenie alebo zníženie rizika objednávateľa, postup prác, lehota výstavby a pod.

Na základe požiadaviek objednávateľa musia uchádzači, alebo aj samotný obstarávateľ, byť schopní spracovať a posúdiť primeranosť ponúkanej (Akceptovanej zmluvnej) čiastky. Takýto prístup vyžaduje, aby sa na príprave cenovej ponuky podieľali skúsení cenári, prípravári a projektanti, ktorí sú schopní správne pochopiť a interpretovať zadanie vo forme požiadaviek objednávateľa a súvisiacej dokumentácie (napr. „Technické požiadavky obstarávateľa na jednotlivé objekty“) a na takom základe analyzovať a pripraviť pracovný súpis prác a výkaz výmer, ktorý v primeranej miere indikuje položky, zdroje a k nim príslušné množstvá. V procese oceňovania je potrebné získať akékoľvek dodatočné informácie získané počas návštevy staveniska, z fotografií, archívov (napr. Geofond), akékoľvek iné verejne dostupné informácie okrem tých, ktoré sú uvedené v požiadavkách objednávateľa a pod. Tieto dodatočné informácie by mali byť pri oceňovaní nápomocné tak, že pomôžu cenárom lepšie určiť primeranosť nákladov súvisiacich s výkonom jednotlivých činností. 

Oceňovanie v koncepte žltej knihy je pre skúsených zhotoviteľov, ktorí sú schopní pochopiť všetky súvislosti, ktoré môžu v procese výstavby nastať, a sú pripravení ich riešiť. Koncept žltej knihy je výhodný pre obstarávateľov, pretože im umožňuje získať najlepšie alebo najvhodnejšie riešenia ich problému, ktoré pripravujú a ponúkajú skúsení zhotovitelia, ktorí musia zaručiť, že dokončené dielo je vhodné na zadaný účel. Zmluvné podmienky FIDIC žltá kniha sú písané v takom duchu, aby umožnili obstarávateľom získať najlepšiu hodnotu za vynaložené peniaze. Tento potenciál žltej knihy však nie je možné v našom prostredí uplatniť v plnej miere.

Aká je naša prax v súvislosti s oceňovaním diel vo výstavbe vo verejnom obstarávaní?

Oceňovanie diel v našom prostredí vychádza z tradície meraného konceptu, keď sa ešte za čias socializmu vyvinula databáza smerných jednotkových cien. Pri oceňovaní diel je potrebné zohľadniť požadovanú kvalitu a čas. Často sa však už pri určovaní predpokladanej hodnoty zákazky kvalita a čas nezohľadňujú dostatočne, čo vedie k podhodnocovaniu súťažného zámeru a v konečnom dôsledku ovplyvňuje kvalitu vstupov do súťaže.

Súčasný stav verejného obstarávania je do značnej miery nejednotný a nesystémový a chýba jasná metodika jednotná pre všetkých verejných obstarávateľov. Takisto sú potrebné určité legislatívne úpravy a zjednodušenie procesu verejného obstarávania, čo si vyžaduje jednotný prístup a správne pochopenie všetkých procesov, ktoré sú súčasťou obstarávania a realizácie diel vo výstavbe. Je nutné, aby všetky strany zúčastnené na procese verejného obstarávania jednotne chápali súvisiacu legislatívu. Smernice, usmernenia, nariadenia a predpisy vydávané jednotlivými inštitúciami, počínajúc Úradom pre verejné obstarávanie, ministerstvami, kontrolnými a riadiacimi orgánmi, ako aj samotnými obstarávateľmi, by mali byť jednotné vo svojej interpretácii príslušnej legislatívy a nie si vzájomne odporovať. Iba za takýchto predpokladov je možné pripraviť návrh jednotnej metodiky na vypracovanie a hodnotenie cenových ponúk pre všetkých verejných obstarávateľov so zameraním na jednotné a jednoznačné používanie popisovníkov (súpisov prác) uvedených v triedniku TSP (triednik stavebných prác), resp. TSKP (triednik stavebných konštrukcií a prác), aby zo strany obstarávateľov a uchádzačov nedochádzalo k rozdielnym výkladom a nasledujúcim námietkam alebo požiadavkám na dodatočné vysvetlenie. Takáto jednotná metodika by mala byť záväzná pre celý verejný sektor.

Do obdobia liberalizácie cien stavebných prác pred rokom 1990 sa používali záväzné cenníky, ktoré využívali jednotnú databázu položiek opisov, vysvetlení a väzieb na technické normy. Po liberalizácii cien sa uvedené databázy naďalej využívali, pričom cenníky sa stali nezáväznými a spoločnosť ÚRS (Ústav racionalizácie v stavebníctve) a neskôr ďalšie subjekty ich začali vydávať formou tzv. smerných jednotkových cien. Takýto prístup však ešte stále umožňoval relatívne jednotný spôsob dorozumievania v danej oblasti medzi objednávateľom/obstarávateľom, projektantom, ako aj dodávateľmi a ich subdodávateľmi, i keď len na neformálnej, resp. dobrovoľnej báze.

Po vzniku samostatnej republiky sa tvorbou databáz začalo zaoberať viacero spoločností (CENEKON, ODIS a ďalšie). Väčšina z nich nadviazala na cenníky vytvorené v štruktúre ÚRS.

Metodický pokyn MVRR SR č. 1/2004 odporúča používať triednik stavebných prác (TSP). Keďže metodický pokyn hovorí iba o odporúčaní, niektoré subjekty naďalej používajú aj triednik stavebných konštrukcií a prác (TSKP), pričom ani jedna databáza nemá zodpovedného správcu, a tak vzniká priestor na nejednoznačnosť. Metodický pokyn tým však dáva priestor aj na používanie iných databáz, ktoré môžu vychádzať aj z voľne tvorených agregovaných položiek...

 

Celý článok dočítate v aktuálnom vydaní časopisu EurostavAutor
Ing. Ivan Brlej, Ing. Marián Pavlík, spoluautori: Ing. Eva Tuchyňová, Ing. Michal Venglár, PhD.
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG