späť na obsah časopisu

Koncom minulého roka dokončili v Petržalke, na križovatke ulíc Hálova a Rusovská, nový polyfunkčný bytový dom. Je prvým objektom s označením lokalita A nového komplexu Petržalka City. Medzi sivými panelovými domami pôsobí tento dom na západnom brehu Chorvátskeho ramena veľmi osviežujúco. Urbanistickú štúdiu riešili už v roku 2007 architekti z ateliéru Alexy a Alexy s. r. o., autormi súčasného architektonického výrazu a riešenia polyfunkčného domu sú architekti z Bluhm Partner.

Zámerom investora je na danom území realizovať polyfunkčný komplex Petržalka City postupne v niekoľkých etapách. Prvým zrealizovaným objektom nového komplexu je Polyfunkčný bytový dom A situovaný na území vymedzenom zo severu Rusovskou cestou, z východu Gessayovou ulicou, z juhu Romanovou ulicou a zo západu Chorvátskym ramenom, resp. Hálovou ulicou.

Výrazným prírodným prvkom riešeného územia je práve regionálny biokoridor Chorvátskeho ramena navrhnutý ako chránený areál so 4. stupňom ochrany.

Základom architektonickej koncepcie sa pre autorov stal vzťah dvoch ťažiskových polôh celého riešeného územia – teda centrálneho námestia lokality B a ústrednej plochy lokality A. Tieto dva priestory sú vnímané ako dva kontraposty veľkého a malého územia, spojené navzájom optickou geometriou veľkého a malého námestia a priestoru parku, nimi zovretého. Tento vzájomný vzťah je podporený líniou spojovacej komunikačnej osi, ktorej polohu, považujú autori za logicky, kompozične, prevádzkovo aj esteticky presvedčivú. Ich snahou bolo vytvoriť zoskupenie hmôt, ktoré sa v prostredí Petržalky ešte nevyskytuje a aj v obraze petržalského urbanizmu vytvára neprehliadnuteľný celok. Štruktúra v rôznych uhloch natočených hmôt vytvára zaujímavé priestorové zoskupenia navonok aj v interiéri medzihmotového priestoru. Kaskádovitá gradácia z najnižšej polohy obytného bloku do najvyššej vertikály centrálnej hmoty objektu je výsledkom snahy o vytvorenie vzrušujúcej skladby objemov s premenlivou scenériou v rôznych uhloch perspektívneho vnímania.


Autor
pripravené v spolupráci s Ing. arch. Ondrejom Boberom

Fotografie (vizualizácia)
Bluhm Partner
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG