TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2019

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Slovenská komora stavebných inžinierov, ŠÁLA-MODI, Praha, Česká republika, Slovenská stavebná vedecko-technická, spoločnosť – člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností pozývajú na 20. medzinárodnú konferenciu:

TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2019 – Navrhovanie stavebných konštrukcií a budov.
Konferencia sa uskutoční v dňoch 22 – 24. máj 2019 vo Vysokých Tatrách na Štrbskom Plese, v hoteli Patria.

Odborní garanti konferencie: prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., riaditeľka, TSÚS n. o., Ing. Jiří Šála, CSc., ŠÁLA-MODI spol. s r. o., Česká republika

Termín uzávierky záväzných prihlášok: 13. 5. 2019.

V prípade aktívnej účasti odporúčame si urýchlene objednať hotel PATRIA s heslom: "TOB 2019", bez toho Vás neubytujú.

Konferencia je zaradená do systému celoživotného vzdelávania členov SKSI v odbornej sekcii Pozemné stavby. Konferencia je akreditovaná vo vzdelávacom programe TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2019, Navrhovanie stavebných konštrukcií a budov v projekte celoživotného vzdelávania ČKAIT a je ohodnotená 3 bodmi.

Tematické okruhy konferencie:
1. Právne a technické predpisy súvisiace s tepelnou ochranou a energetickou hospodárnosťou budov
2. Stavebné materiály, stavebné konštrukcie a ich vlastnosti zabezpečujúce tepelnú ochranu budov
3. Výpočtové a meracie metódy, aplikácia druhej generácie technických noriem súvisiacich s energetickou hospodárnosťou budov
4. Trendy a príklady navrhovania a zhotovenia budov zabezpečujúcich budovy s takmer nulovou potrebou energie

Každý tematický okruh bude obsahovať prednášky prednesené v hlavnom odbornom programe, vystúpenia mladých vedeckých pracovníkov, diskusiu, prednášky zverejnené v zborníku a posterovú sekciu. Program dopĺňajú firemné prezentácie, výstavka a spoločenský večer.

Ďalšie informácie nájdete TU.

Program konferencie a prihláška