Slovenská komora architektov zverejnila výzvu na prihlasovanie architektonických diel do 19. ročníka Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE ZA AR 2020.

Ukazuje sa, že aktuálny ročník ocenenia CE ZA AR má za úlohu ešte dôraznejšie presadzovať kvalitné riešenia stavieb. Priestory na bývanie, vzdelávanie a zdravotníctvo sú totiž otázkou verejného záujmu a ich kvalita vplýva na všetkých bez rozdielu. Heslom tohto ročníka preto bude #priestorprearchitekturu. CE ZA AR vytvára okrem samotného ocenenia aj priestor na diskusiu o vplyve architektúry na kvalitu nášho života. Napriek aktuálnym obmedzeniam pripravuje programy na vzdelávanie mládeže, odborné diskusie a priestorové inštalácie vo verejnom priestore v Bratislave a Nitre. Cieľom ceny a jej sprievodných aktivít je upozorňovať laickú a odbornú verejnosť na význam kvalitnej architektonickej tvorby členov Slovenskej komory architektov.

Cena za architektúru CE ZA AR, ktorou sa oceňujú výnimočné profesionálne výkony architektov pôsobiacich na Slovensku, je dnes už pevne ukotvená v kultúrnom živote u nás a dá sa povedať, že i v širšom stredoeurópskom priestore. Počet prihlásených diel sa z roka na rok zvyšuje, rastie ich kvalita, prinášajú nové riešenia, hrajú sa s typológiami, niektoré provokujú zažité zvyky. I to je dôkazom, že naša architektonická scéna je živá a aktívna. Považujeme za svoju povinnosť urobiť v rámci našich možností všetko preto, aby to tak bolo aj po kríze, ktorú so sebou pandémia nepochybne prináša.

Hlavný cieľ ocenenia CE ZA AR teda ostáva nezmenený: prezentovať tvorbu členov Slovenskej komory architektov navonok, voči verejnosti, a teda aj voči potenciálnym investorom. Ukázať, akým spôsobom môže architekt vytvoriť optimálny návrh, propagovať kvalitné riešenia a upriamovať pozornosť širokej verejnosti na postavene a poslanie architektov v spoločnosti. Aj keď sa tento cieľ za 19 rokov nezmenil, máme za to, že v aktuálnej situácii je ešte dôležitejšie upozorňovať na význam architektúry, na potrebu nerezignovať na koncepčný a premyslený prístup, ktorý neznamená nevyhnutne vyššie náklady. Náklady na architekta tvoria z pohľadu celkových nákladov na dielo počas jeho životného cyklu iba zlomok. Vo významnej miere však môžu ovplyvniť jeho nadčasovosť, hospodárnosť, ale aj spokojnosť a kvalitu života jeho užívateľov.

Podmienky prihlasovania diel Prihlasovanie diel do CE ZA AR je možné v termíne od 27.4. do 27.5.2020. Po uplynutí tejto lehoty sa prihlasovanie automaticky uzatvorí. Povinnosťou záujemcu je vyplnenie prihlášky, ktorá je aj s pokynmi dostupná na stránke cezaar.tv.  Automaticky vygenerovaný súťažný panel bude spolu s priloženým portfóliom konkrétneho diela predložený porote. Podmienkou prihlásenia diela je, aby aspoň jeden člen autorského kolektívu bol v čase podania prihlášky členom SKA. Prihlásiť je možné dielo, ktoré bolo zrealizované za ostatné 2 roky.

Autori prihlasujú svoje diela do súťaže bez uvedenia kategórie. Ocenenie sa udeľuje vybraným architektonickým dielam členov SKA spomedzi prihlásených uchádzačov v piatich typologických kategóriách: Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyselné budovy, Interiér a Exteriér. Šiesta kategória pod názvom Fenomény architektúry je prierezová a porote umožňuje oceniť rôzne aspekty architektonickej kvality aj mimo typologických kategórií. Okrem týchto ocenení bude udelená aj Cena verejnosti a Patrón architektúry za osobitný prínos pre rozvoj architektúry.

Zmeny v registrácii prihlášok

Zmenou v tomto roku je podmienka súhlasu so zverejnením prihlasovaného diela v registri architektonických diel, ktorý je dostupný na webovej stránke SKA komarch.sk. Cieľom tejto podmienky je vytvorenie relevantnej databázy súčasných architektonických diel členov Slovenskej komory architektov. Register a jeho zobrazovanie budeme následne inovovať a propagovať širokej aj odbornej verejnosti ako platformu pre prezentáciu a archiváciu súčasnej slovenskej architektonickej tvorby.

Kto rozhoduje o udelení cien CE ZA AR 2019

O udelení cien už tradične rozhoduje porota zložená z domácich a zahraničných odborníkov. V prvom kole porota vyberá diela z prihlásených návrhov určené do druhého kola, z ktorého vzídu nominácie v každej kategórii. Zároveň porota určí víťazné diela, pričom konečné výsledky hlasovania sú až do ich vyhlásenia utajené.

Členstvo v porote tento rok prijali: Tatiana Buijs-Vítková (architektka, Holandsko) Štepán Valouch (architekt, Česká republika) Peter Moravčik (architekt, Slovenská republika) Peter Jurkovič (architekt, Slovenská republika) Kay Strasser (krajinný architekt, Rakúsko) Ľubica Segečová (grafická dizajnérka, Slovenská republika)

Záštitu nad 19. ročníkom CE ZA AR 2020 prevzali prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová a starostka mestskej časti Bratislava – Staré mesto Zuzana Aufrichtová