IMPLEMENTÁCIA BIM V SPOLOČNOSTI DELTA

„Building Information Modeling (BIM) je nový prístup k projektovaniu, ktorý ide naprieč súkromnou či štátnou sférou. Svojou podstatou je to nová platforma na spoluprácu a spolupráca je základným kameňom úspechu (nielen) stavebných projektov,“ hovorí na úvod rozhovoru Erik Štefanovič, konateľ DELTA Slovensko, spoločnosti, ktorá stála pri zrode mnohých významných stavebných projektov v Rakúsku, Česku, na Slovensku a Ukrajine a ktorej motto znie: Úspech stavebného projektu je len otázkou voľby správneho partnera.

Aký prínos znamenalo pre vás zavedenie BIM?

Zásadnou výhodou, ktorá je veľkým a novým plusom pre stavebné projekty, ktoré môže BIM do stavebníctva priniesť, je to, že núti nás projektantov a architektov zamyslieť sa nad správnou formou spolupráce. Ako spolu efektívnejšie komunikovať, ako ovplyvňujú naše zmeny jednotlivé časti projektu a činnosť ostatných na projekte v akejkoľvek fáze. Všetky naše projekty sa už štandardne modelujú v 3D, BIM je logickým dôsledkom. BIM núti členov realizačných tímov dohodnúť sa najskôr na forme spolupráce, až potom ju začať. Práve podporu spolupráce pri plánovaní a realizácii projektov vidím ako skutočne kľúčový prínos BIM-u. V podstate nás vedie cestou integrovaného plánovania. Pre projektantov je vďaka spôsobu zobrazenia a previazanosti vložených informácií obrovským kladom urýchlenie komunikácie. Ako veľký prínos vidím aj dôraz kladený na novú formu spolupráce (práca v jednom spoločnom modeli), ktorá zamedzuje neskoro zistené chyby a kolízie. Zároveň prináša do projektu nové detailnejšie plánovanie, ktoré má za následok vyššiu kvalitu a úsporu času, energie i peňazí. BIM teda nevnímame len ako nový softvér na projektovanie, ale hlavne ako inteligentný nástroj na efektívne plánovanie a riadenie stavebného procesu pre všetky profesie. Investor tak súčasne získava niečo ako „rodný list budovy“, ktorý slúži majiteľovi po celý životný cyklus objektu. Preto BIM s dôrazom na tímovú spoluprácu vnímame ako silný nástroj, ktorý pomáha zaistiť úspech projektu.

Medzi naše najaktuálnejšie BIM projekty patrí nová budova BOKU pre Univerzitu prírodných zdrojov a vied vo Viedni. Z česko-slovenských by som spomenul rozhodne tzv. „Projekt budúcnosti“, ako ho nazýva samotný investor: vývojové centrum a testovaciu dráhu pre nemenovanú automobilku v českom Sokolove. 

Ide o projekt, ktorý už je projektovaný v štandarde BIM 5D a ktorý je momentálne vo fáze rozpracovania realizačnej dokumentácie.

K čerstvo dokončeným projektom DELTA, pri ktorých bol nasadený BIM, patrí napríklad projekt administratívnej budovy EKOM v Piešťanoch či projekt administratívnej budovy s priemyselnou halou pre spoločnosť LEONI v ukrajinskom meste Kolomyja.

Ako sa vám osvedčilo BIM v praxi?

BIM jednoznačne potrebuje viac osvety, aby všetky zúčastnené strany vedeli pracovať s dátami. Cítime, že formu spracovania projektu pomocou BIM zatiaľ preferujú najmä investori či investiční manažéri mladšejgenerácie. Ostatných trochu zaskočil objem a hĺbka informácií, ktoré im BIM ponúka, nie sú si istí tým, čo im to môže priniesť, ako tieto informácie v budúcnosti efektívne využiť v prospech svojej budovy a jej budúcej prevádzky a správy. Pri všetkých inováciách panuje určitá nedôvera. Je teda potrebné, aj z našej strany, učiť investorov lepšie pracovať s týmito prínosmi a novými poznatkami. A presvedčiť ich o výhodách tejto formy, naučiť ich využiť inteligentný projekt v BIM plný informácií v prospech vyššej kvality daného objektu a jednoduchšej prevádzky a údržby. Skúsenosti z priebehu našich domácich, ale aj medzinárodných reálnych projektov nám ukazujú, že BIM už na začiatku projektu jasne definuje pre celý kolektív formu a spôsob spolupráce, a predovšetkým jasne stanoví požadovaný cieľ. Veľmi jasne formuluje zadanie. Ďalej dokáže veľmi presne a promptne odhaliť a určiť kritické miesta a možné kolízie ešte pred výstavbou. Keďže celý objekt sa navrhuje v 3D priestore, je možné zachytiť takmer až 100 % geometrie, čo, samozrejme, prináša investorovi presnejšie a detailnejšie spracovaný projekt a vyššiu kvalitu. Aktuálne nás veľmi teší, že nás pri novom plánovanom projekte pripravovaného bytového domu v Bratislave prizvali v úlohe projektanta v pozícii „odborného garanta BIM“. Ide o pilotný projekt bytového domu v BIM na Slovensku a teší nás, že nás developer prizval na pomoc správne nastaviť projekt a upraviť detailnosť a množstvo informácií, ktoré má BIM model obsahovať tak, aby sa dali všetky tieto informácie optimálne využiť aj v budúcnosti.

Čo ste sa museli naučiť robiť inak? Aké sú najväčšie rozdiely oproti projektom na papieri?

Určite spôsob myslenia a celkový postup. Pri projektovaní a príprave projektu v BIM sa hneď na začiatku stanoví, čo chce celý projektový tím dosiahnuť a čo očakávame vo finálnom výsledku. Vypracujú sa ďalšie podporné dokumenty, ktoré v minulosti nebývali súčasťou zmlúv (BEP, EIR…). BIM eliminuje fázu vývoja projektu, keď sa projektuje podľa zvyklostí, a potom obyčajne prichádza fáza, kde sa poukazuje na nedorozumenia v zadaní, dopracúvajú sa nové očakávania investora, prepracúva sa dokumentácia, vznikajú práce navyše a pod. Pri BIM projekte sa viac času a energie investuje na začiatku pri zrode projektu. Celkový proces projektovania je potom rýchlejší, časovo však i náročnejší, lebo zobrazenie v 2D ukáže menej chýb než zobrazenie v 3D. Na druhej strane, výsledok je presnejší a detailnejší. Nepochybne je markantný rozdiel v tom, že pri dohadovaní projektu v BIM si vie klient lepšie predstaviť a pripomienkovať svoju budovu, pretože priestor vidí zobrazený, či už v rámci vizualizácie, videopreletov, alebo vo virtuálnej realite – prehliadky pomocou 3D okuliarov, ktorá veľmi reálne a detailne zachytáva všetky časti aj celky celého budúceho objektu. Táto forma digitalizácie výstupov prináša nesporné výhody zvlášť pre investorov, ktorí stavajú napríklad jeden či dvakrát za život, čo je typické zvlášť pri priemyselných objektoch, pri expanzii spoločnosti a podobne.

Čo by ste odporučili ostatným pri prechode na BIM?

V spoločnosti DELTA uplatňujeme BIM na všetkých pracoviskách vo všetkých štyroch krajinách, kde pôsobíme. Vekový rozdiel medzi všetkými našimi zamestnancami je viditeľný. Ich vek sa pohybuje v rozmedzí 18 – 58 rokov, preto je dôležité nepodceniť faktor „odmietania nového či nastolenia zmeny“ a prispôsobiť proces zaučenia do nového štýlu práce. Je dôležité dodržať motto „keep it short and simple“. So zmenou softvéru bola pre zamestnancov spoločnosti DELTA, architektov, projektantov, stavebných inžinierov a technikov, potrebná pomoc pri zaučení formou rôznych školení, workshopov, pracovných skupín a pod. Prvým krokom bola konverzia projektového softvéru. DELTA už od roku 2014 pracuje so softvérom REVIT. Pilotné projekty sa využívali na priebežné učenie. Zvlášť dôležité bolo rozhodnutie manažmentu realizovať všetky projekty v 3D a ďalej zvyšovať pridanú hodnotu BIM modelovania vo forme rozšírenia modelu o faktor času a nákladov. V ďalšom kroku sa poskytla vizuálna podpora projektu pre klienta (vizualizácia, animácia, AR,VR). Dôležitým faktorom úspechu bol správny výber softvéru. Museli sme si odpovedať napríklad na tieto otázky: Existuje podobnosť s jestvujúcim softvérom? Podobnosť totiž uľahčuje prechod na novú formu. Aký zložitý a flexibilný je softvér? Zahŕňa všetky požiadavky na plánovanie? Ktoré rozhrania s inými programami sú potrebné? Odporúčame predovšetkým organizačne zabezpečiť čo najkratší  „2-track“, aby nebolo možné používať starý a nový softvér súčasne. Aktuálnym krokom, ktorý nás posúva v BIM ešte ďalej, je proces ustavičného prehlbovania skúseností formou pravidelných BIM porád. Každý piatok v celej skupine DELTA prebiehajú BIM workshopy medzinárodného tímu BIM expertov formou videokonferencií, kde sa diskutuje o projektoch a získaných skúsenostiach z reálnych projektov. V týchto pracovných skupinách sa schádzajú nováčikovia, mladí, ale i starší kolegovia a najskúsenejší zamestnanci a zaškoľujú sa vzájomne priamo pri projekcii s podporou tímového kolegu, ktorý skúsenosti už má a program ovláda. Takto docielime obojstrannú výmenu skúseností, keď sa títo spolupracovníci navzájom dopĺňajú a vymieňajú si veľmi cenné poznatky z praxe.