HYDROIZOLÁCIE SPODNÝCH STAVIEB BUDOV

Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť – člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) a Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) usporiadajú medzinárodnú prierezovú odbornú konferenciu HYDROIZOLÁCIE SPODNÝCH STAVIEB BUDOV v rámci týždňa vedy a techniky na Slovensku 2018. Konferencia sa bude konať 8. novembra 2018 v Kongresovej sále ZSVTS na Koceľovej ulici 15 v Bratislave.

Cieľ konferencie
Zamerať pozornosť na predpokladanú životnosť podzemnej časti budov, ktorú je potrebné rozdeliť do troch kategórií:
1. na menej, alebo ľahko opraviteľné;
2. na ťažko opraviteľné;
3. plnú životnosť hydroizolácií spojenú so životnosťou budov.
 
Cieľová skupina
Tvoria ju projektanti, autorizovaní inžinieri, architekti, výrobcovia komponentov a produktov, zhotovitelia, zároveň aj pracovníci štátnej správy, odborne spôsobilé osoby na stavebný dozor, a stavbyvedúci, zástupcovia stavebných úradov, dodávatelia stavieb, správcovia budov, vlastníci budov, súdni znalci, pracovníci stredných odborných škôl, a vysokých škôl, pracovníci vedy a výskumu, študenti a záujemcovia ďalšej odbornej verejnosti.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Odborní garanti: prof. Ing. Jozef Oláh, PhD., prof. Ing. Anton Puškár, PhD.
Organizačná garantka: Ing. Eugénia Kiselyová
Organizačný sekretariát: Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť, Koceľova 15, 815 94 Bratislava
tel./fax + 421 2 502 076 49; mobil: + 421 915 241 438, e-mail: stav@zsvts.sk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánku, prihlášku aj program konferencie nájdete tu.