Tradičná súťaž mladých murárov

Mladí murári sa zišli na pôde Strednej odbornej školy stavebnej v Nitre, kde predviedli svoje zručnosti a vedomosti v medzinárodnej konkurencii. Na tohtoročnom 26. ročníku súťaže MURÁR 2019 sa zišlo 13 dvojčlenných družstiev zo Slovenskej a Českej republiky. Najlepšie sa darilo žiakom zo Strednej odbornej školy stavebnej v Nitre Patrikovi Chrenovi a Samuelovi Nagyovi. „Medzinárodná súťaž v odbore murár má na našej škole dlhoročnú tradíciu,“ hovorí Jozef Ištokovič, hlavný majster Strednej odbornej školy stavebnej v Nitre, ktorá súťaž MURÁR 2019 organizovala.

Mladé talenty
Prvá časť súťaže preverila žiakov 1. a 2. ročníka učebného odboru murár a študijného odboru operátor stavebnej výroby z teoretických vedomostí, ktoré nadobudli počas štúdia. Potom nasledovala praktická časť. Úlohou budúcich majstrov bolo vymurovať špecifický fragment z tehál Porotherm Profi 38. V ďalšej časti pokračovala súťaž murovaním segmentu z pórobetónu a vyhotovením omietky na vymurovaný fragment.
Na dodržiavanie technologických postupov, čistotu pracoviska a časový limit dozerala odborná porota. Členov poroty tvorili vyžrebovaní pedagógovia a delegovaní zástupcovia partnerov.

Víťazi súťaže Murár 2019
1. miesto: SOŠ Nábrežie mládeže 1, Nitra
Patrik Chren
Samuel Nagy
2. miesto: SOŠ polytechnická, ul. SNP 2, Zlaté Moravce
Adam Hofferík
Milan Baumeister
3. miesto: SOŠ stavebná, Tulipánová 2, Žilina
Patrik Abrahamovič
Andrej Dolník

Podpora odborného vzdelávania
Súťaž je dobrou príležitosťou pre priamy kontakt študentov s najmodernejšími murárskymi technológiami a výrobkami. Ide o jeden zo spôsobov, akým si budujú do budúcnosti návyk k systematickému vzdelávaniu a zvyšovaniu svojej odbornosti. Jozef Ištokovič hodnotí pozitívne spoluprácu s výrobcami stavebných materiálov: „Bez spolupráce a sponzorstva zo strany výrobcov stavebných materiálov, akými je aj spoločnosť Wienerberger, by školy neboli schopné organizovať takéto súťaže z vlastných prostriedkov. Takto majú žiaci možnosť zoznámiť sa s najnovšími materiálmi, s ktorými budú po absolvovaní štúdia pracovať.“
Spoločnosť Wienerberger považuje odborné vzdelávanie budúcich profesionálov za prioritu. „Aktívnou podporou súťaží zručností sa snažíme pripravovať žiakov odborných škôl na budúcu prax. Je v našom záujme, aby sa výrobky Porotherm spájali s kvalitou práce realizátorov, ktorí s nimi pracujú,“ povedal Alexander Pintér, technický poradca spoločnosti Wienerberger. Spoločnosť Wienerberger poskytla okrem murovacieho materiálu aj praktické a hodnotné ceny pre výhercov.

Propagácia murárskeho remesla
Jedným z cieľov súťaže je aj propagácia študijného odboru murár. Citeľný nedostatok kvalifikovaných odborníkov na stavebnom trhu si žiada zmenu v prístupe k ich vzdelávaniu. „Záujem zo strany rodičov i žiakov o stavebné profesie je čím ďalej, tým menší. Vyplýva to z menšej populácie a väčšej ponuky na vzdelávanie zo strany gymnázií a iných druhov škôl,“ konštatuje J. Ištokovič.
Murárska profesia je pritom mimoriadne žiadaná na trhu práce. K zviditeľneniu murárskeho povolania, ale aj ostatných stavebných odborov, by bolo potrebné sa začať venovať žiakom už na základných školách,“ myslí si Ištokovič.