Od konca novembra 2015 nová kniha Stavbyvedúci...  

Keďže povinnosti stavbyvedúceho sa v súvislosti s pokrokom v stavebníctve a s používaním nových technológií dopĺňajú a menia, rozhodlo sa Vydavateľstvo EUROSTAV osloviť autorov knihy Stavbyvedúci, prof. Ing. Máriu Kozlovskú, PhD., a prof. Ing. Ivana Hybena, PhD., aby pripravili texty pre nové prepracované a doplnené vydanie. Nová kniha bude mať názov Stavbyvedúci – nové výzvy a skutočnosti a nadviaže na úspešnú predošlú s názvom Stavbyvedúci – manažér stavebného procesu.

Nové prepracované a doplnené vydanie sa bude opäť komplexne zaoberať postavením a činnosťou stavbyvedúceho v procese riadenia stavby od jej prípravy cez realizáciu až do odovzdania stavby, a to najmä z hľadiska obchodného, právneho, technického, výrobného, ekonomického a personálneho. Autori knihy navyše do nej doplnia aj informácie o inovatívnych prístupoch k riadeniu stavebných projektov (informačný model stavby BIM, GPS systémy, 3D skenovanie, podpora logistických prístupov...), o ktorých sú presvedčení, že môžu výrazne zefektívniť samotnú realizáciu stavby alebo zvýšiť ochranu a bezpečnosť pri stavebných prácach.

Nová kniha bude v predaji od konca novembra 2015 a určite sa stane výbornou pomôckou pre všetkých odborníkov v procese výstavby, najmä však pre stavbyvedúcich a manažérov stavebného procesu.