Galavečer pri príležitosti slávnostného odovzdávania cien 24. ročníka prestížnej celoštátnej súťaže realizovaných stavieb na Slovensku Stavba roka 2018 a otvorenia veľtrhov CONECO a RACIOENERGIA sa konal 27. marca 2019 v priestoroch Incheba Expo Areny v Bratislave. Účastníkmi boli významné osobnosti verejného, politického a spoločenského života, akademickej obce, ale predovšetkým tí, ktorým bol tento slávnostný večer určený, architekti, projektanti, zhotovitelia, stavebníci, developeri.  Slávnostné odovzdávanie ocenení vysielala RTVS v priamom prenose na rtv:2. Súčasťou večera bola aj vernisáž výstavy Stavba roka 2018.
Záštitu nad 24. ročníkom súťaže prevzal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.     
 
Organizátor súťaže od roku 1995
Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia

Vyhlasovatelia súťaže
Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia,  
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,
Únia miest Slovenska,
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska,
Slovenská komora stavebných inžinierov,
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 
Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., 
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.,
Vydavateľstvo EUROSTAV, spol. s r. o.

Súťaž Stavba roka sa vyhlasuje každoročne na podporu kvality komplexnej realizácie stavebného diela ako  súčasť  uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve s cieľom dosiahnutia európskych štandardov v reálnom čase.  Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a garantmi kvality jeho realizácie sú  Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov.

Ceny v súťaži Stavba roka
v tomto ročníku posudzovala stavby 8-členná odborná porota, ktorá udelila celkom 9 cien, a to:
- 6 cien vyhlasovateľov súťaže,
- 2 ceny za celospoločenský prínos, 
-  hlavnú cenu titul Stavba roka 2018.
Stavby, ktorým porota udelila niektorú z cien vyhlasovateľov alebo cenu za celospoločenský prínos sú zároveň nominované na hlavnú cenu.
Odborná porota rozhoduje o udelení cien jednotlivým stavbám podľa technickej dokumentácie predloženej prihlasovateľom a na základe obhliadky každej stavby in situ.  
Ceny pozostávajú z diplomov a kovových artefaktov, ktorých autorom je akademický sochár Rasťo Trizma.

Cena verejnosti
Hlasovanie o Cenu verejnosti už tradične organizuje Združenie ABF Slovakia v spolupráci so spoločnosťou Zoznam, s. r. o. na známom internetovom portáli www.zoznam.sk. V aktuálnom 10. ročníku mali možnosť respondenti hodnotiť stavby na graficky inovovaných stránkach, výrazne atraktívnejším spôsobom. Prejavilo sa to vo výraznom náraste celkového počtu hlasujúcich, ktorý prekročil v tomto roku 45 tisíc.

Odborná porota
O cenách tohto ročníka rozhodovala odborná porota, ktorú nominovali vyhlasovatelia 24. ročníka súťaže Stavba roka 2018. Členov odbornej poroty menuje výkonný výbor Združenia ABF Slovakia na základe nominácií vyhlasovateľov súťaže. Pracovala v zložení:
prof. Ing. Vincent Kvočák, CSc., nominovaný Združením ABF Slovakia, predseda poroty,
prof. Ing. Boris Bielek, PhD., nominovaný SvF STU v Bratislave,
Ing. Katarína Bzovská, nominovaná MDV SR,
Ing. arch. Jozef Frtús, nominovaný SAS,
Ing. Dáša Kozáková, nominovaná TSUS, n. o.,
Ing. Zsolt Lukáč, PhD., EMBA, nominovaný ZSPS,
Ing. arch. Jozef Šoltés, nominovaný SKA,
Ing. Anton Vyskoč, nominovaný SKSI.

Ceny udelené odbornou porotou

I. Hlavná cena titul Stavba roka 2018

Rekonštrukcia Mierového námestia v Trenčíne
rekonštrukcia, Trenčín

 
Autori architektonického riešenia:                    doc. Ing. arch. Tomáš Rusín, doc. Ing. arch. Ivan Wahla, Ing. arch. Petr Mutina
Projektant architektonickej časti:                      Ateliér RAW s. r. o., Brno
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:            PIO KERAMOPROJEKT, a. s., Trenčín; Ing. Andrej Blaho, Ing. Lenka Zajacová
Hlavný zhotoviteľ:                                          CESTY NITRA, a. s.
Hlavný stavbyvedúci:                                      Ing. Michal Zbýňovec
Stavebník, developer:                                       Mesto Trenčín
Dozorná činnosť:                                            Ing. Marián Kortiš
Celkové inv. nákl. (bez DPH):                         2,9 mil. EUR
Doba výstavby:                                               04/2017 – 05/2018
 
Cieľom návrhu bolo vytvorenie centrálnej mestskej plochy, ktorá spĺňa všetky dôležité funkcie – zhromažďovaciu, obchodnú aj kultúrnu. Hlavná plocha je tvorená štiepanou andezitovou dlažbou. Lemovanie stromoradím vytvára poriadok a rytmus, ktorý bol rozhodujúci pre všetky ďalšie kompozičné zámery  ako rozmiestnenie kvalitného mobiliáru. Po obvode námestia je pochôdzkový pás zo žulovej mozaiky. V strede námestia dominuje centrálna plocha s líniovými schodmi. Dlažba je zo štiepaných žulových kociek.  Táto plocha zahŕňa okrem existujúcich dominánt : lipy slobody a morového stĺpu aj novú dominantu Zlatú fontánu Marca Aurelia. Osvetlenie je zabezpečované prostredníctvom integrovaného zariadenia, ktoré obsahuje wifi pripojenie, ozvučenie a kamerový systém námestia. Ďalším z atraktívnych prvkov námestia je bronzový plastický model mesta. Novovybudované stavebné prvky veľmi citlivo doplnili historický ráz celého námestia. Celá rekonštrukcia bola veľmi náročná najmä z dôvodu koordinácie činností podzhotoviteľov, keďže pred samotnou rekonštrukciou plôch došlo k výmene všetkých inžinierskych sietí.


Autor fotografie: Ing. arch. Bořivoj Čapák

II.  Ceny za celospoločenský prínos 

Cena Ministerstva dopravy a výstavby SR
za celospoločenský prínos v oblasti architektúry a stavebníctva
 
Modernizácia električkových tratí v meste Košice
obnova, Košice
 
utori architektonického riešenia:                      PRODEX, s. r. o., Ing. Peter Poláček
Projektant architektonickej časti:                      PRODEX, s. r. o., Ing. Peter Poláček
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:             PRODEX, s. r. o., Ing. Peter Poláček
Hlavný zhotoviteľ:                                          EUROVIA SK, a. s.
Hlavný stavbyvedúci:                                      Ing. Kamil Kováč
Stavebník, developer:                                     Mesto Košice
Dozorná činnosť:                                            Ing. Dezider Orenič
Celkové inv. nákl. (bez DPH):                          94,4 mil. EUR
Doba výstavby:                                              11/2016 – 08/2018
 
Cena udelená odbornou porotou za: 
- významný celospoločenský prínos modernizáciou verejnej dopravy v Košiciach,
- optimálne využitie stavebných materiálov a technológií a vysokú kvalitu realizácie stavebného diela
- použitie výrobkov a technológií, ktoré výrazne prispievajú k zlepšeniu životného prostredia (trvale pružná zálievka, antivibračné gumové bokovanie a pružné antivibračné rohože, absorbéry hluku s funkciou retencie vody s krytom z umelej trávy alebo s prírodným vegetačným povrchom a pod.),
- invenčné riešenie kruhovej križovatky Moldavská, ktoré výrazne prispieva k plynulosti dopravy,
- vytvorenie komfortných podmienok pre cestujúcich (informačné tabule na zastávkach, prednosť električky na križovatkách).
 

Autor fotografie: Miroslav Orban, Štefan Čaplovič
 
Cena Únie miest Slovenska
za celospoločenský prínos v oblasti rozvoja miest a obcí Slovenska
 
Rekonštrukcia Mierového námestia v Trenčíne
rekonštrukcia, Trenčín
 
Autori architektonického riešenia:                    doc. Ing. arch. Tomáš Rusín, doc. Ing. arch. Ivan Wahla, Ing. arch. Petr Mutina
Projektant architektonickej časti:                      Ateliér RAW s. r. o., Brno
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:             PIO KERAMOPROJEKT, a. s., Trenčín; Ing. Andrej Blaho, Ing. Lenka Zajacová
Hlavný zhotoviteľ:                                          CESTY NITRA, a. s.
Hlavný stavbyvedúci:                                      Ing. Michal Zbýňovec
Stavebník, developer:                                     Mesto Trenčín
Dozorná činnosť:                                            Ing. Marián Kortiš
Celkové inv. nákl. (bez DPH):                          2,9 mil. EUR
Doba výstavby:                                              04/2017 – 05/2018
 
Cena udelená odbornou porotou za: 
- veľmi citlivý, vysoko kultivovaný architektonicko-urbanistický počin prevedený v exponovanom a dominantnom  historickom prostredí pamiatkovej rezervácie mesta Trenčín, ktorým bolo jeho obyvateľom vytvorené veľmi atraktívne multifunkčné mestské prostredie,
- veľmi kreatívny autorský prístup pri organickom skĺbení pôvodných historických elementov Mierového námestia s novými implantovanými artefaktami, ktoré veľmi kultivovaným spôsobom obohatili priestor námestia. Medzi nimi dominuje vodný element  „Zlatá fontána Marca Aurélia“, ktorá svojim originálnym dizajnom, technickým riešením i svojou funkciou priniesla veľmi príjemne osvieženie priestoru námestia,
veľmi citlivý výber použitých materiálov pri všetkých artefaktoch námestia a  povrchových úpravách plôch námestia. Je chvályhodné, že boli použité aj obnovené autentické historické dlažby v kombinácii s novými dlažobnými prvkami z prírodného kameňa v podobnej farebnosti,
- použitie vhodného mobiliáru námestia, doplnkov a prvkov osvetlenia s integrovaným technickým vybavením,
- ochranu a citlivé zapojenie charakteristickej existujúcej vysokej zelene do kompozície priestoru námestia,
- komplexné riešenie obnovy technickej infraštruktúry formou rekonštrukcie všetkých podzemných  rozvodov inžinierskych sietí, ktorá bola sťažená archeologickými nálezmi počas realizácie ( nápadité je riešenie podzemnej trafostanice v ťažiskovom priestore námestia),
- ochranu priestoru námestia pred rušivými a nevhodnými zásahmi do jeho historického rázu aj v štádiu užívania existujúcich okolitých objektov.


Autor fotografie: Ing. arch. Bořivoj Čapák
 
III.  Ceny vyhlasovateľov súťaže – 6 cien bez udania poradia

Cena za výnimočné a progresívne projektové riešenie
 
Most Ružín
Rekonštrukcia
 
Autori architektonického riešenia:                     Ing. Pavol Kubík
Projektant architektonickej časti:                      DOPRAVOPROJEKT, a. s.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:             Ing. Pavol Kubík
Hlavný zhotoviteľ:                                          STRABAG s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci:                                      Stella Jacková
Stavebník, developer:                                        Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Dozorná činnosť:                                            Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Celkové inv. nákl. (bez DPH):                          1,3 mil. EUR
Doba výstavby:                                                07/2017 – 12/2017
 
Cena udelená odbornou porotou za: 
- výnimočné a progresívne projektové riešenie stavebného diela a vysoko náročné technické riešenie rekonštrukcie a modernizácie objektu mosta,
- ekonomickú efektívnosť riešenia, zvýšenie zaťažiteľnosti a zvýšenie bezpečnosti premávky pri požadovanej životnosti mosta,
- vysokú kvalitu diela s kvalitným technickým spracovaním a použitie progresívnych technológií voľne vedenej predpínacej výstuže,
- optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov v realizácii stavebného diela.
 

Autor fotografie: Ing. Viktor Kanda
 
 
Cena za mimoriadnu kvalitu realizácie stavby
 
Technov – Nový závod
novostavba, Rumanová
 
Autori architektonického riešenia:                    Ing. arch. Andrej Zábrodský, Ing. Ladislav Chatrnúch
Projektant architektonickej časti:                      Ing. Ladislav Chatrnúch – VISIA
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:            Ing. Ladislav Chatrnúch – VISIA
Hlavný zhotoviteľ:                                          Keraming a. s.
Hlavný stavbyvedúci:                                      Ing. Peter Hyža
Stavebník, developer:                                        TECHNOV, s. r. o.
Dozorná činnosť:                                            Ing. Miroslav Špaňo
Celkové inv. nákl. (bez DPH):                          5,3 mil. EUR
Doba výstavby:                                               10/2016 – 10/2018
 
Cena udelená odbornou porotou za: 
- vhodné použitie stavebných materiálov, spĺňajúcich funkčnosť a účelnosť, zároveň dotvárajúce pracovné a sociálne prostredie aj vo výrobnej časti objektov,
- kvalitné prevedenie stavebných prác, detailov ako v administratívnej, tak v priemyselnej časti,
- využitie najmodernejších technologických materiálov vo vetraní priamo z dielne investora, zavedenie týchto systémov priamo výrobcom,
- účelné využitie osadenia do terénu s využitím pôsobenia zemného chladu, či tepla ako zmiernenia teplotných výkyvov,
- kvalitné odvodnenie terénu a odvedenie prebytočnej povrchovej vody drenážnym a kanalizačným systémom mimo objekty,
- skĺbenie umeleckého dotvorenia celkového priestoru s účelom využitia priemyselného objektu /Umelecké dielo : Muž a žena vytvorené z komponentov vzduchotechniky/,
- vytvorenie kvalitného pracovného prostredia, hlavne pre vytvorenie miestnej zamestnanosti.
 

Autor fotografií: Bohumil Šálek
 
Cena  za uplatnenie vedy a výskumu pri navrhovaní a zhotovovaní stavby
 
BLUMENTAL REZIDENCIA & BLUMENTAL OFFICES
novostavba, Bratislava
 
Autori architektonického riešenia:           A1 architecture – autor urbanistického konceptu územia, autor diela Blumental Office a spoluautor Blumental Rezidencia - Ing. arch. Branislav Kaliský, Mgr. arch. Miroslav Vrábel, Ing. arch. Ľubomír Kružel, Ing. arch. Martin Maršala, Ing. Juraj Paril
AD collegium – spoluautor diela Blumental Rezidencia - Ing. arch. Peter Suchánsky, Ing. arch. Katarína Lupták, Ing. Barbara Bašová
Projektant architektonickej časti:             A1 architecture - Ing. arch. Branislav Kaliský, Mgr. arch. Miroslav Vrábel, Ing. arch. Ľubomír Kružel, Ing. arch. Martin Maršala, Ing. Juraj Paril, Ing. Róbert Donoval, Ing. arch. Pavol Zibrin
AD collegium - Ing. arch. Peter Suchánsky, Ing. arch. Katarína Lupták, Ing. Barbara Bašová, Ing. Peter Trnovský, Ing. arch. Peter Brezina, Ing. Michal Benka
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:   AD collegium - Ing. arch. Peter Suchánsky (HIP), STATEM s. r. o., KLIMAKOM, SK s. r. o., PROREAL-Ka, s. r. o., PINEL, s. r. o., PO-PROJEX, s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ:                                 Lis Anker s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci:                             Ing. Ondrej Lagin
Stavebník, developer:                             CORWIN a. s.
Dozorná činnosť:                                   Ing. Dana Barátová
Celkové inv. nákl. (bez DPH):                61,7 mil. EUR
Doba výstavby:                                      03/2015 – 07/2018
 
Cena udelená odbornou porotou za: 
- vysokú kvalitu architektonického diela s vyzretým, nadčasovým dizajnom, kvalitným technickým spracovaním s profesionálne zvládnutými architektonickými detailmi a progresívnymi technológiami techniky prostredia budovy,
- progresívnu konštrukčnú tvorbu a profesionálnu realizáciu fasádnych konštrukcií vysokej fyzikálnej kvantifikácie a estetickej úrovne, s integrovanými účinnými mobilnými exteriérovými tieniacimi systémami,
- aplikáciu ekologických bezúdržbových zelených striech, ktoré vytvárajú nový životný priestor pre obyvateľov, podieľajú sa na zabezpečení udržateľnej klímy v interiéri a pomáhajú skvalitňovať mikroklímu a kvalitu vzduchu v najbližšom okolí budovy,
- jedinečný systém stropného chladenia a vykurovania s využitím obnoviteľného zdroja prírodného prostredia prostredníctvom plynových tepelných čerpadiel, ktorý v spojení s inteligentným riadiacim systémom v tomto rozsahu predstavuje slovenský unikát, 
- environmentálne šetrný a udržateľný charakter stavebného diela charakteru zelenej budovy zrealizovaného so zodpovedným prístupom k životnému prostrediu (udržateľná výstavba, využívanie obnoviteľných zdrojov energie, energetická efektívnosť, výber ekologických materiálov a kvalita vnútorného prostredia), podčiarknutý získaním medzinárodne uznávaného certifikátu LEED Gold.
 

Autor fotografie: MgA. Tomáš Manina, PhD.
 
 
Cena za uplatnenie progresívnych stavebných výrobkov a inovatívnych postupov výstavby
 
IKEA Components – EXPANZIA 2016+
novostavba, Malacky
 
Autori architektonického riešenia:                    Ing. Tomáš Bahno
Projektant architektonickej časti:                      STAT-KON s. r. o. - Ing. Juraj Letko
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:            STAT-KON s. r. o. - Ing.Michal Bariš, Ing. Marek Mallo
Hlavný zhotoviteľ:                                          STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci:                                      Ing. Gabriel Šurányi
Stavebník, developer:                                       IKEA Components, s. r. o.
Dozorná činnosť:                                            IKEA Components, s. r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH):                          16,0 mil. EUR
Doba výstavby:                                               04/2016 – 05/2017
 
Cena udelená odbornou porotou za: 
- výnimočné riešenie protipožiarnej deliacej steny, ktorá zároveň zabezpečuje ochranu proti zrúteniu regálového systému objektu skladu. Použitie prefabrikovaných prvkov (železobetónových prefabrikovaných stĺpov dvoch rôznych priemerov, ktoré sú vzájomne spojené vo výške 8,3 m a výplňových železobetónových stenových panelov) umožnilo skrátenie času realizácie steny,
aplikáciu podzemnej tesniacej steny, vytvorenej technológiou usmernenej tryskovej injektáže a použitie betónových vibristĺpov pod podlahovou doskou haly na zlepšenie veľmi náročných geologických pomerov stavby,
- použitie netradičného postupu výstavby haly skladu vybudovaním protipožiarnej deliacej steny, montáže plnoautomatizovaného regálového systému skladovania a na záver opláštenia budovy skladu,
- vytvorenie retenčných jazierok na zadržiavanie zrážkovej vody, ktorá sa využíva ako úžitková voda na prevádzku budovy a zároveň ako prostredie pre život obojživelníkov,
- využívanie energie z obnoviteľných zdrojov, využívanie odpadového tepla, využitie centrálneho ovládania kúrenia, ventilácie, klimatizácie a LED osvetlenia v priestoroch administratívnej budovy i vo výrobných prevádzkach.


Autor fotografie: Branislav Holík
 
 
Cena za nápaditý architektonický koncept
 
Twin City Tower
novostavba, Bratislava

Autori architektonického riešenia:           Architekt John Robertson, Ing. arch. Matej Siebert, Ing. arch. Roman Talaš, Ing. arch. Milan Škorupa, Ing. Marián Vido, Ing. Zdenko Dekan, Ing. arch. Mária Cibuľová, Ing. arch. Jana Kosková, Ing. arch. Kamila Marušáková, Ing. arch. Ladislav Nagy, Ing. arch. Martin Tribus, Ing. arch. Filip Kellenberger, Ing. arch. Peter Hrebík
Projektant architektonickej časti:             SIEBERT + TALAŠ, spol. s r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:   Polivka, Hörmann & Partners s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ:                                 HB REAVIS MANAGEMENT spol. s r.o.
Hlavný stavbyvedúci:                             Ing. Andrej Markuš  
Stavebník, developer:                             HB REAVIS MANAGEMENT spol. s r. o.
Dozorná činnosť:                                   Uniinvest s. r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH):                74 mil. EUR
Doba výstavby:                                      08/2016 – 08/2018
 
Cena udelená odbornou porotou za: 
- úspešný začiatok revitalizácie brownfieldu a komplexné urbanisticko- architektonické riešenie zohľadňujúce históriu územia,
vysokú kvalitu architektonicko-prevádzkového riešenia vytvárajúceho presvedčivý pohľad na rodiacu sa modernú polyfunkčnú štvrť Nové Nivy,
- citlivé uplatnenie použitých materiálov podporujúcich jednotný vizuálny charakter mestského prostredia, nevynímajúc strešnú krajinu, s využitím nových technologických možností zvyšujúcich jeho atraktivitu,
- kvalitnú realizáciu na úrovni Outstanding medzinárodnej certifikácie BREEAM Communities zohľadňujúcu trvalú udržatelnosť prostredia, sledujúcu enviromentálny dosah na bezprostredné okolie ako aj spoločenské a ekonomické aspekty,
prípravu a realizáciu pracovného prostredia, podmienok a aktivít umožňujúcich ašpirovať na certifikát WELL - Gold, (ktorý podporuje zdravie a kvalitný život).
 

Autor fotografie: Archív HB Reavis
 
 
Cena za bytový/rodinný dom roka
 
Vila v Záhorských sadoch
novostavba, Bratislava
 
Autori architektonického riešenia:                    Ing. arch. Pavol Pokorný
Projektant architektonickej časti:                      POKORNY ARCHITEKTI s. r. o., spolupráca CREATERRA s. r. o. 
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:             Ing. Juraj Očenášek
Hlavný zhotoviteľ:                                           Kontrakting stavebné montáže, spol. s r. o.
Hlavný stavbyvedúci:                                      Marek Bros
Stavebník, developer:                                       RNDr. Stanislav Maar s manželkou
Dozorná činnosť:                                             Ing. Jaroslav Lackovič
Celkové inv. nákl. (bez DPH):                          1,1 mil. EUR
Doba výstavby:                                               09/2016 – 09/2017
 
Cena udelená odbornou porotou za: 
- citlivé osadenie stavby do krajiny, rešpektujúc situáciu širších vzťahov z hľadiska urbanistickej kompozície, vysokú kvalitu architektonického riešenia s perfektným zvládnutím detailov v návrhu aj v realizácii,
nadštandardné konštrukčné riešenie montovanej drevostavby s kvalitnými izolačnými obalovými konštrukciami, oknami v pasívnom štandarde a ekologickými bezúdržbovými  zelenými strechami, ktoré znižujú odtok dažďovej  vody a v lete sa podieľajú na ochladzovaní okolia,
progresívne a environmentálne šetrné riešenie vykurovania a chladenia prostredníctvom alternatívneho zdroja energie (tepelné čerpadlo zem-voda, rekuperačná jednotka) a využitie kompaktného inteligentného riadiaceho systému,
zaujímavé riešenie vnútorných povrchov s akustickými obkladmi a podhľadu z dubového dreva s jemnými drážkami, ktoré výrazne zlepšujú akustiku vo vnútornom prostredí,  zlepšujú vzhľad vnútorného priestoru a vytvárajú nenapodobiteľnú atmosféru,
- využitie prírodných domácich obnoviteľných surovín (drevo, fúkaná celulóza), alternatívnych zdrojov energie a  aktívneho tienenia, čo vytvára vynikajúci pomer kvalita/cena a zaraďuje stavbu do energetickej triedy A0, s charakteristikou ako ultra nízkoenergetická s minimálnou emisnou stopou.
 

Autor fotografie: Mgr. Pavel Meluš, Marcel Rebro, Juraj Pekár

Cena verejnosti 2018

V tomto ročníku odovzdalo svoj hlas vo web ankete Cena verejnosti 2018  na známom internetovom portáli www.stavbaroka.zoznam.sk 45 054 respondentov! 
 
CENU VEREJNOSTI  2018 získala s celkovým počtom 3 438 hlasov stavba:
 
Rekonštrukcia Mierového námestia v Trenčíne
rekonštrukcia, Trenčín
 
Autori architektonického riešenia:                    doc. Ing. arch. Tomáš Rusín, doc. Ing. arch. Ivan Wahla, Ing. arch. Petr Mutina
Projektant architektonickej časti:                      Ateliér RAW s. r. o., Brno
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:             PIO KERAMOPROJEKT, a. s., Trenčín; Ing. Andrej Blaho, Ing. Lenka Zajacová
Hlavný zhotoviteľ:                                           CESTY NITRA, a. s.
Hlavný stavbyvedúci:                                      Ing. Michal Zbýňovec
Stavebník, developer:                                        Mesto Trenčín
Dozorná činnosť:                                             Ing. Marián Kortiš
Celkové inv. nákl. (bez DPH):                          2,9 mil. EUR
Doba výstavby:                                               04/2017 – 05/2018     
 

Autor fotografie: Ing. arch. Bořivoj Čapák
 
Podrobnejšie informácie:
www.stavbaroka.eu,  www.abfslovakia.sk