SANHYGA 2017
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS a Stavebná fakulta STU v Bratislave v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov pozývajú už na 22. ročník vedecko-technickej konferencie SANHYGA 2017 – vodovody, kanalizácia, plynovody v dňoch 19. až 20. októbra 2017 do Hotela Magnólia v Piešťanoch.

Konferencia SANHYGA 2017 s medzinárodnou účasťou je stretnutím vedeckých, pedagogických a odborných pracovníkov z praxe v oblasti zdravotnej techniky, t. j. zásobovania budov vodou, systémov splaškovej a dažďovej kanalizácie, zásobovania budov plynom a technologických zariadení v budovách. Konferencie sa každoročne zúčastňuje odborná verejnosť – vedeckí a školskí pracovníci, projektanti, realizačné firmy, zaoberajúce sa dodávkou a realizáciou zdravotnotechnických inštalácií a tiež prevádzkovatelia stavieb v tejto oblasti. Pozvanie vystúpiť s prednáškou z oblasti zdravotnej techniky prijali viacerí renomovaní odborníci z domácich aj zahraničných technických univerzít, odborníci z praxe a tiež firmy, prezentujúce najnovšie výrobky a technológie.

Konferencia je určená aj širokej odbornej verejnosti technických zariadení budov, vedeckým pracovníkom, pedagógom a študentom na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia, projektantom, dodávateľom, investorom, správcom budov a prevádzkovateľom technických zariadení budov.

Program tohtoročnej 22. medzinárodnej vedecko-technickej konferencie SANHYGA 2017 analyzuje problematiku zdravotnej techniky  na aktuálne tematické okruhy:

  • legislatíva a trendy v zdravotnej technike,
  • kvalita vody a jej úprava,
  • realizácia zdravotnotechnických inštalácií – skúsenosti z praxe,
  • vodovody v budovách,
  • príprava teplej vody.

Záväznú prihlášku pošlite na sstp@zsvts.sk najneskôr do 15. 10. 2017.

Viac informácií sa dozviete na: www.sstp.sk.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mediálni partneri konferencie: