ISOVER Multi-Comfort House Students Contest 2018

Študentská súťaž organizovaná spoločnosťou Saint-Gobain je v plnom prúde. Mesiac apríl sa nesie v znamení hodnotenia súťažných študentských prác. Máj zas bude mesiacom, kedy autori troch najlepších návrhov vycestujú obhajovať svoje projekty priamo do Dubaja. Témou už XIV. ročníka medzinárodnej študentskej architektonickej anonymnej súťaže ISOVER Multi-Comfort House Students Contest 2018, vypísanou Divíziou ISOVER, spoločnosti Saint-Gobain Construction Products, s. r. o. bol návrh rezidenčnej zóny na okraji tzv. kultúrnej dediny (Culture Village) v Dubaji.

Dubaj je hlavným mestom emirátu Dubaj, je najväčším a najobývanejším mestom v Spojených Arabských Emirátoch. V roku 2020 bude sídlom svetovej výstavy Expo.

Úlohou študentov v súťažnom návrhu bolo vytvoriť udržateľnú rezidenčnú zónu integrovanú do urbanistickej štruktúry Dubaja s použitím štandardu zodpovedajúcemu multi-komfortnému domu Saint-Gobain. Návrh ako celok má predstaviť víziu bývania s vybavenosťou pre medzinárodnú kultúrnu komunitu. Cieľom architektonicko-urbanistickej štúdie je prezentovanie konceptu ako uskutočniteľnej kombinácie trvalo udržateľných obytných budov a k nim prislúchajúcich verejných priestorov (kultúra, obchody) s rešpektovaním existujúcich vlastností územia a jeho histórie.

Rezidenčná zóna pre súťaž bola situovaná do lokality Al Jaddaf, ktorá bola pôvodne nezastavaným púštnym miestom. Osídlenie tejto lokality nastalo až na konci 20. storočia v súvislosti s modernými zariadeniami pre výstavbu a prevádzku lodí. Kultúrna dedina v Al Jaddaf predstavuje územie, ktoré je rozdelené na niekoľko developerských sektorov. Zadanie v medzinárodnej súťaži rieši územie, ktoré predstavuje druhú fázu developerského projektu s plochou 15 ha. Navrhované riešenie by malo podľa požiadaviek predstaviteľov mesta poskytnúť svojim obyvateľom a návštevníkom dynamický a pulzujúci rozvoj daného územia s využitím jeho výhod vyplývajúcich z blízkosti vodnej plochy, histórie lokality, tradície lodiarstva a zo strategickej verejnej dopravy.

Špeciálnou požiadavkou bolo naplnenie trvalo udržateľných hodnôt rozvoja a komfortu bývania, vybavenosti a verejných priestorov. Pri návrhu komfortu bytových domov a občianskej vybavenosti bolo potrebné rešpektovať miestnu klímua špecifiká tropického púštneho podnebia. Špecifickou požiadavkou, ktorá mala byť zahrnutá do nového konceptu územia je rešpektovanie kultúrnej identity prezentovanej tradíciou výstavby lodí a plachetníc.

Do národného kola bolo zaslaných 13 návrhov. Na príprave národného kola súťaže a jeho vyhodnotení sa podieľala slovenská Divízia ISOVER, spoločnosti Saint-Gobain Construction Products s. r. o. a Fakulta architektúry STU v Bratislave. Národného kola sa zúčastnili študenti v študijných odboroch so zameraním na architektúru a pozemné staviteľstvo na vysokých školách a univerzitách v Slovenskej republike.

Porota národného kola zasadala dňa 12. 4. 2018 v zložení:

  • Ing. arch. Ľubomír Závodný, hosť. prof., ÚAOB, FA STU Bratislava – predseda
  • Ing. arch. Andrej Alexy, hosť. prof., ÚKAIS, FA STU Bratislava
  • Ing. arch. Tatiana Dunajská, víťaz NK 2017
  • Ing. arch. Juraj Hermann, hosť. prof., predseda SAS
  • Ing. arch. Darina Lalíková, PhD., Vydavateľstvo EUROSTAV
  • Ing. arch. Imrich Pleidel, predseda SKA
  • Ing. arch. Pavol Pokorný, SKA
  • Ing. Vladimír Balent, Divízia ISOVER, Saint-Gobain Construction Products, s. r. o.
  • Ing. arch. Eva Vojteková, PhD., ÚKAIS, FA STU Bratislava, tajomník súťaže

V zmysle súťažných podmienok 3 prvé ocenené návrhy (prvou, druhou a treťou cenou) postupujú do medzinárodného kola a budú reprezentovať Slovenskú republiku na medzinárodnej súťaži v Dubaji.

Medzinárodné kolo súťaže sa bude konať 12. – 14. mája 2018 v Dubaji.

Hodnotenie poroty

1. miesto
súťažný návrh č. 3, heslo 348629
autori: Bc. Lukáš Kopiar, Bc. Ľubomír Štulrajter, 5. ročník, SvF STU BA

„Prínos návrhu spočíva v originálnej forme, ktorá je tvorená prepracovanou hmotou a dispozíciou, vychádzajúcou v pôdoryse zo schémy arabskej päť-hviezdice. Návrh ako celok predstavuje ucelenú štruktúru, ktorá v sebe nesie odkaz tradičnej úzkej zatienenej mestskej ulice. Tento princíp tradičnej štruktúry mesta je pretransformovaný do novej modernej rozoberateľnej štruktúry, v ktorej úzka ulica je vytváraná vyberaním z hmoty. Princíp natáčania skladačky s geometrickým tvarom vytvára navonok kompaktnú architektúru „zrastlice“, ktorá je v druhom pláne obohatená o mnoho zatienených pobytových mikropriestorov a vnútorných dvorov, ktoré chránia pred slnkom. Parter je odkazom na štruktúru pôvodných sídel v tejto zemepisnej šírke, kde hra svetla a tieňaje jedným zo znakov tradičnej architektúry.“

2. miesto
súťažný návrh č. 4, heslo 675921
autor: Matúš Králik, 3. ročník, SvF STU BA

„Silný koncept bývania je postavený na harmonickej urbanistickej kompozícii expresívne tvarovaných hmôt bytových domov v tvare hríbov s priaznivým faktorom tvaru a minimálnym záberom plochy parteru bytovými domami. Netradičné tvary bytových domov vzbudzujú dojem futuristickej zástavby, ktorý je podporený ideou bývania budúcnosti s automobilmi, resp. elektromobilmi v nadzemných podlažiach a vertikálnymi auto-výťahmi. Vybavenosť v spodnej úrovni parteru sa prelína so zeleným parkovým parterom na strechách pomocou logickej siete peších trás a premostení, ktoré vyúsťujú do centrálneho parku napojeného na promenádu a vodnú plochu. Zdvihnuté objemy bytových domov vytvárajú počas dňa príjemné tienenie ponad verejnými priestormi. Návrh má výborne graficky spracované vizualizácie.“  

3. miesto
súťažný návrh č.5, heslo217410
autor: Bc. Miriama Leštachová, Bc. Magdaléna Lisá, 6. ročník, FA STU BA

„Prednosťou návrhu je štrukturálne prepracovaný urbanizmus, ktorý vychádza z idey využitia prevládajúcich vetrov v území v peších koridoroch na chladenie bytových domov. V kombinácii s opačne smerovanými pešími trasami vytvára sieť alebo uličnú mriežku medzi navrhovanými bytovými domami. V návrhu sú uplatnené viaceré pozitívne aspekty využívania prírodných prvkov na dosiahnutie komfortu bývania a verejných priestorov s príjemným emocionálnym podtónom. Urbanistický koncept na základe vzniknutej mriežky pôsobív prvom pláne emocionálne, avšak v skutočnosti umožňuje racionálne prepojenie celého územia s plážou a vodnou plochou. Bytové domy obsahujú vnútorné átriá ako ochranu pred teplom, chladenie vo vonkajšom obale fasády, umiestnenie veterných turbín v exponovaných polohách územia. Pozitívom návrhu je vydarené pretransformovanie aplikácie prírodných determinantov do urbanistického konceptu a pôdorysného tvaru bytových domov.“

Odmeny:

Cena časopisu Eurostav
súťažný návrh č. 9, heslo 606368, autori: Bc. Minh Hoang Le, 5. ročník, FA STU BA

Cena ISOVER
súťažný návrh č. 12, heslo 638194, autor: Samuel Krupský, Katedra architektúry, TU Košice


Slávnostné vyhlásenie výsledkov ako aj odovzdanie cien sa uskutoční dňa 14. 6. 2018 v rámci Noci architektúry v priestoroch Fakulty architektúry STU v Bratislave.