Slovenská stavebná vedecko-technická Vás pozíva na 20. medzinárodnú konferenciu TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2019 – Navrhovanie stavebných konštrukcií a budov.
Konferencia sa uskutoční 22. – 24. mája 2019 vo Vysokých Tatrách na Štrbskom Plese v hoteli Patria.  
Odborní garanti: prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., riaditeľka, Technický a skúšobný ústav stavebný n. o., Ing. Jiří Šála, CSc., ŠÁLA-MODI spol. s r. o., Česká republika.
Termín uzávierky pre prednášateľov a aktívnych účastníkov je 30. 11. 2018.

Tematické okruhy konferencie:

  1. Právne a technické predpisy súvisiace s tepelnou ochranou a energetickou hospodárnosťou budov
  2. Stavebné materiály, stavebné konštrukcie a ich vlastnosti zabezpečujúce tepelnú ochranu budov
  3. Výpočtové a meracie metódy, aplikácia druhej generácie technických noriem súvisiacich s energetickou hospodárnosťou budov
  4. Trendy a príklady navrhovania a zhotovenia budov zabezpečujúcich budovy s takmer nulovou potrebou energie

Každý tematický okruh bude obsahovať prednášky prednesené v hlavnom odbornom programe, vystúpenia mladých vedeckých pracovníkov, diskusné fórum, prednášky zverejnené v zborníku a posterovú sekciu. Program dopĺňajú firemné prezentácie, výstavka a spoločenský večer.

Cieľová skupina:

Cieľovú skupinu tvoria projektanti, autorizovaní inžinieri, odborne spôsobilé osoby na energetickú certifikáciu budov, pracovníci výskumu a vývoja, súdni znalci, zástupcovia stavebných úradov, bytových družstiev, zástupcovia správcov a vlastníkov existujúcich bytových a nebytových budov, zástupcovia realitných kancelárií, výrobcovia stavebných materiálov a konštrukcií a ďalšia odborná verejnosť.

Organizátor: 
Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť
Kontakt: 
tel./fax: +421 2 502 076 50, tel. sekretariát ZSVTS: +421 2 502 076 49, mobil: +421 915 241 438, e-mail: stav@zsvts.sk
 
Prihlásiť sa na konferenciu môžete TU.
Program nakonferenciu nájdete TU.