STAVBA ROKA 2017

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov,
Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,
Spolok architektov Slovenska, Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.,
Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Vydavateľstvo EUROSTAV, spol. s r. o.
v y h l a s u j ú
23. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže  STAVBA ROKA 2017.

Poslaním súťaže je podpora kvality realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve s cieľom v reálnom čase dosiahnuť európske štandardy. Súťaž sa vyhlasuje pre všetky stavby v kategóriách budovy a inžinierske stavby – novostavby, rekonštrukcie, obnovy – realizované na území Slovenskej republiky, bez ohľadu na štátnu príslušnosť fyzických osôb či krajinu registrácie právnických osôb ich realizácie, to je autorov architektonického riešenia, projektantov, hlavných zhotoviteľov, ako aj stavebníkov.
HODNOTENIE STAVIEB – prihlásené stavby posudzuje a hodnotí odborná porota s medzinárodnou účasťou vo dvoch kolách – podľa predpísanej technickej dokumentácie, ako aj ich obhliadkou. Porota hodnotí architektonické a urbanistické riešenie, konštrukčné a stavebno-technického riešenie, funkčnosť a vplyv na životné prostredie, použité materiály a výrobky, stavebnú realizáciu, ekológiu, energetickú náročnosť a celospoločenský prínos.
 
C E N Ypodľa štatútu súťaže má odborná porota možnosť udeliť:
tri nominácie na hlavnú cenu (bez udania poradia) a z nich
hlavnú cenu titul STAVBA ROKA 2017,
porota môže udeliť hlavnú cenu samostatne v kategórii „Budovy“ a v kategórii „Inžinierske stavby“,
 
dve ceny za celospoločenský prínos k rozvoju mesta, regiónu, Slovenska
Cenu Ministerstva dopravy a výstavby SR,
Cenu Únie miest Slovenska,
ako aj šesť cien vyhlasovateľov súťaže
Cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov
za najlepšie projektové riešenie,
Cenu Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
za vysokú kvalitu realizácie,
Cenu STU v Bratislave, Stavebnej fakulty
za uplatnenie vedy a techniky v realizácii,
Cenu Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o.
za použitie progresívnych stavebných výrobkov,
Cenu Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.
BYTOVÝ DOM ROKA (vrátane rodinného domu),
Cenu Vydavateľstva EUROSTAV, spol. s r. o.
za architektonické riešenie
 
V 23. ročníku súťaže sa opäť uskutoční aj 9. ročník web ankety o CENU  VEREJNOSTI 2017.
Cena bude udelená na základe hlasovania širokej verejnosti na známom vysoko ratingovom portáli www.zoznam.sk. 
Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční 11. apríla 2018 v Bratislave na galavečere vysielanom v RTVS. Súčasťou tohto podujatia je aj slávnostné otvorenie veľtrhov CONECO a RACIOENERGIA, ako aj vernisáž putovnej výstavy odbornou porotou posudzovaných stavieb – STAVBA ROKA 2017.
 
SPÔSOB PRIHLÁSENIA STAVBYzaslaním vyplnenej a podpísanej záväznej prihlášky dosúťaže STAVBA ROKA 2017 a uhradením administratívneho poplatku vo výške 100,- € (sto eur).
Základnou podmienkou účasti v súťaži je dokončená stavba, na ktorú sa vydalo kolaudačné rozhodnutie s nadobudnutím jeho právoplatnosti v období od 1. apríla 2016 do 30. novembra 2017.
Prihlášku do súťaže môže podať každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá stavebné dielo realizovala, alebo sa akýmkoľvek spôsobom podieľala na jeho realizácii, t. j. stavebník (investor) či developer, autor architektonického riešenia, projektant, hlavný zhotoviteľ (stavebná firma) alebo stavebný dozor.
 
Uzávierka záväzných prihlášok do súťaže: 30. november 2017.
 
Odovzdanie kompletnej technickej dokumentácie podľa týchto súťažných podmienok: 20. december 2017.
 
Súťažné podmienky STAVBA ROKA 2017 a prihlášky do súťaže možno získať na adrese organizátora súťaže: Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF SLOVAKIA, Radlinského 11, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: ++421 903/ 246 628, ++421 917/ 490 401
e-mail: mail@stavbaroka.eu, abf@abfslovakia.sk
www.stavbaroka.eu , www.abfslovakia.sk