Galéria stavieb

Kabínková lanová dráha 15 MGD, Kosodrevina - Chopok

Na južných svahoch Chopku sa v roku 2012 začalo s realizáciou modernej 15-miestnej kabínkovej lanovej dráhy Doppelmayr z lokality Kosodrevina do lokality Chopok. Lanová dráha bude dokončená v roku 2013, keďže jej výstavba je naplánovaná do dvoch etáp. Prevádzkyschopnou bude však už po realizácii výstavby I. etapy a to v zimnej sezóne 2012/2013. Po dostavbe Funitelu zo severnej strany Chopku už v tomto roku sa konečne splní sen mnohých lyžiarov a turistov o obojstrannom prepojení svahov Chopku sever – juh.

Urbanistické riešenie
Z hľadiska urbanistického je návrh umiestnenia údolnej stanice pri hoteli Kosodrevina a v budúcnosti pri plánovanej vrcholovej stanici KLD Krupová – Kosodrevina logickým miestom najvhodnejším pre vytvorenie dopravného uzla na Kosodrevine vedľa jestvujúceho (síce momentálne nefunkčného) hotela, ktorý po rekonštrukcii vytvorí zázemie pre návštevníkov daného územia. Z hľadiska urbanistického je návrh umiestnenia vrcholovej stanice na Chopku logickým miestom, nakoľko spolu s vrcholovou stanicou Funitelu a Rotundou vytvoria dopravné prepojenie spolu s nutným zázemím v Rotunde. Uvedené objekty na Chopku budú v budúcnosti jedným viacúčelovým objektom, ktorý vhodne zapadne do daného prostredia.

Architektonické riešenie
Autor tejto lanovej dráhy je aj autorom stavby „Lanová dráha Funitel Priehyba – Chopok“ (uverejnenej v ES 7a8/2010). Z hľadiska architektonického a tvarového riešenia údolnej stanice KLD Kosodrevina a vrcholovej stanice KLD Chopok autor vychádzal z požiadaviek dodávateľa technologického zariadenia a investora stavby na vytvorenie nutných priestorov potrebných pre prevádzku KLD, dopravného uzla na Kosodrevine a aj dopravného uzla na Chopku.
Podzemná časť objektu dopravného uzla na Kosodrevine a aj objektu dopravného uzla na Chopku je navrhnutá z monolitických ŽB  konštrukcií z vodostavebného betónu s kryštalickou ochranou. Nadzemná časť objektov v obidvoch uzloch má navrhnutú nosnú konštrukciu z pozinkovaných oceľových profilov. Strešná konštrukcia objektu dopravného uzla na Kosodrevine je vytvorená z oceľových prvkov, trapézového plechu, zateplenia a krytiny plechovej exteriérovej. Strešná konštrukcia objektu dopravného uzla na Chopku je navrhnutá pre potreby vybudovania terasy pre návštevníkov lokality na Chopku, ktorá bude využívaná hlavne po dobudovaní Rotundy na Chopku, pre ktorú v súčasnosti autor vypracováva dokumentáciu pre územné konanie. Opláštenie objektov v obidvoch uzloch je navrhnuté v kombinácii zasklených plôch a obkladov plných častí stien.

Dispozičné riešenie staníc
Údolná stanica KLD Kosodrevina je navrhnutá v dvoch podzemných a jednej nadzemnej výškovej úrovni. V úrovni 2. PP sú situované priestory čerpacej stanice pre zasnežovanie a schodisko, ktoré prepája túto úroveň s 1. PP. V úrovni 1. PP sú priestory: kompresorovňa pre zasnežovanie, trafostanica s troma transformátormi a priestormi pre VN a NN rozvádzače, sklady pre lanovkovú techniku, verejné WC pre mužov a ženy, nádrže na požiarnu i pitnú vodu s vodárňou. V úrovni 1. NP sú priestory pre nastupovanie a vystupovanie návštevníkov KLD, velín pre obsluhu a priestory pre garážovanie kabín. V I. etape výstavby bude nadzemné podlažie prístupné schodiskom a rampou.

Momentálne je v rozhodovaní ešte jedno dopravné prepojenie terénu pomocou exteriérového výťahu. Vrcholová stanica KLD Chopok je navrhnutá v dvoch výškových úrovniach. V úrovni 1. PP sú priestory pre pohon lanovej dráhy, núdzový pohon, NN miestnosť a sklad pre lanovú techniku. V úrovni 1. NP (v I. etape výstavby) sú plánované priestory pre nastupovanie a vystupovanie návštevníkov KLD, velín pre obsluhu, priestory pre montážnu plošinu a priestory pre garážovanie kabín. V II. etape sa v tejto úrovni dobudujú skladovacie a komunikačné priestory pre budúce gastro v Rotunde, priestory pre horskú službu a ošetrovňu, priestory pre pohotovostné ubytovanie obsluhy lanovej dráhy a systému zasnežovania. V úrovni 2. NP bude terasa na streche stanice KLD realizovaná v II. etape výstavby a bude obsahovať priestor pre návštevníkov a pre skladovanie stolov, stoličiek a pod. Terasa bude prístupná vonkajším schodišťom, vnútorným výťahom a interiérovým schodiskom cez reštauráciu.

Etapy výstavby
• 0. etapa (v roku 2011): výstavba staníc Funitelu na Priehybe a na Chopku.
• I. etapa (v roku 2012): definitívne ukončenie stavby Funitel a jeho uvedenie do prevádzky; výstavba I. etapy KLD 15 MGD Kosodrevina – Chopok a jej uvedenie do prevádzky.
• II. etapa (v roku 2013): dokončenie výstavby KLD 15 MGD Kosodrevina – Chopok – výstavba Rotundy na Chopku a ukončenie výstavby na Chopku.
• Ďalšie etapy výstavby: výstavba KLD Krupová – Kosodrevina a dostavba lokality Kosodrevina; výstavba KLD Lúčky – Priehyba a dostavba lokality Priehyba; výstavba lokality Krupová. Vďaka realizácii týchto stavieb dochádza ku komplexnému riešeniu lokalít Vysokých a Nízkych Tatier z hľadiska výstavby dopravných zariadení, zasnežovania lyžiarskych svahov, budovania nových lyžiarskych svahov, budovania systému reštauračných služieb rôznych úrovní a k budovaniu komplexnej infraštruktúry.

Pripravené v spolupráci s Ing. Jaroslavom Moravčíkom
Vizualizácie: Ing. Tomáš Moravčík

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG