Galéria stavieb

Hotel a bufet après-ski, Hondruša - Hámre
Architekt:
Ing. arch. Pavol Franko, Ing. arch. Radoslav Grečmal, Ing. arch. Martin Nedoba, Ing. arch. František Lukačovič

Publikované:
Časopis EUROSTAV 4/2013

Štýlový štvorhviezdičkový hotel Salamandra sa nachádza v modernom lyžiarskom stredisku Salamandra Resort, v prostredí Štiavnických vrchov a banských tajchov. Návštevníkov si získa svojou pokojnou a rodinnou atmosférou. Vznikol prestavbou jednej z nevyužívaných banských budov za výdatnej pomoci eurofondov. Vedľa hotela sa nachádza nový moderný bufet apre`s-ski. Architektonicky čisté línie obidvoch stavieb sú rukopisom architektov z kancelárie GFI a výrazne dotvárajú toto krásne prírodné prostredie.Budova hotela Salamandra rešpektuje požiadavky a potreby rodiny.
Návštevníci tu nájdu 57 izieb a apartmánov s celkovou kapacitou 152 lôžok. Všetky ubytovacie kapacity sú nefajčiarske a hotel umožňuje bezbariérový prístup do každej jeho časti. Celoročne sú v ňom k dispozícii služby profesionálnych animátorov a priestory detského kútika s opatrovaním. Hotel ponúka služby na úrovni 4 hviezdičiek je vhodný pre lyžiarov, rodiny s deťmi či firemnú klientelu, a schopný uspokojiť požiadavky aj náročných hostí.

Okrem moderne vybavených a zariadených priestorov wellness centra ponúka pre business klientelu konferenčné priestory s kapacitou jednotlivých miestností do 150 osôb. Pred hotelom je pre návštevníkov zabezpečené bezplatné parkovisko.

Zámerom investora bolo vytvoriť z existujúceho objektu nový s funkčným využitím hotel spolu s penziónom. Realizácia prebiehala nadstavbou, prístavbou a prestavbou objektu s vytvorením stravovacích, ubytovacích a relaxačných priestorov dispozične vyhovujúcich podmienkam danej lokality na rekreáciu a šport. Výstavbou parkoviska sa vytvoril primeraný počet parkovacích miest.

Hotel sa nachádza v horskom prostredí nad obcou Hodruša – Hámre. Plocha areálu je tvorená novovybudovaným lyžiarskym strediskom a rozprestiera sa okolo vodného prvku – tajchu Horný rybník. Budova je osadená k svahu orientovanému na východ s priamym optickým napojením na vodnú hladinu. Prístup k objektu ráta s cestou v severnej a severovýchodnej časti pozemku okolo tajchu a chodníkom resp. pešou promenádou.

Vedľa objektu hotela s penziónom, len pár metrov od zjazdovky, sa nachádza novopostavený moderný bufet apre`s-ski (francúzsky: po lyžovaní), obľúbené miestom lyžiarov a snowboardistov ponúkajúce občerstvenie priamo na svahu. Nová budova bufetu je situovaná na výrazne svahovitý pozemok. Osadenie stavby na pozemku je definované dopravným prístupom na pozemok a susediacimi stavbami.

Architektonické a materiálové riešenie
Stavba hotela a penziónu – pozostáva z troch častí: rekonštrukcie pôvodného objektu s nadstavbou a prístavbou k hotelu a rozšírenie objemu o penzión a wellness. Objekt je tvorený dvoma vzájomne sa prelínajúcimi monolitmi, ktoré stoja na spoločnom „plató“, ktorého zvýšenou súčasťou je wellness. Plató je tvorené betónovým monolitom so zaskleniami, povrchovú úpravu tvorí omietka doplnená kamenným obkladom. Východná fasáda budovy funguje ako sky-box – poskytuje pohľad na vodnú hladinu tajchu. Je to zároveň pohľadovo najexponovanejšia fasáda, ktorú na poschodiach tvorí členený hliníkový obklad, do ktorého sú vsadené okenné konštrukcie v nepravidelnej kompozícii s predsadeným dreveným lamelovým obkladom, ktorý zdôrazňuje previazanosť objektu s prostredím.


Západná fasáda je orientovaná do lesa, vzniká tak pridaná hodnota pokojnej krajinnej scenérie. Prístup do hotela s penziónom je z východu, rovnako ako do wellness (súčasť objektu) a detského kútika, aby všetky prevádzky mohli užívať hoteloví hostia aj náhodní návštevníci. Vstup do hotela zvýrazňuje vstupná markíza. Hmota je koncipovaná ako veľkolepý objem jednopodlažného parteru kĺzajúci sa paralelne s kompozičnou osou územia a v závere sa dvíha v časti wellness, ktorá ukončuje celú hmotu.

Architektúra sa otvorením svojho parteru z východnej strany dostáva do vzájomného dialógu so svojím okolím a zároveň komunikuje s pristupujúcim návštevníkom. Do hotelovej časti sa vstupuje cez zádverie, napojené na vstupnú halu s recepciou a oddychovým sedením, ďalej do reštaurácie, bufetu a dvoch kongresových sál s príslušenstvom. Z reštaurácie je vstup aj do prevádzky detského kútika, samostatne prístupného z exteriéru. Kuchyňa má samostatný vstup a je riešená pre potreby hotelovej reštaurácie a bufetu.

Na západnej strane prízemia hotela sú situované aj technické priestory. Na južnom konci prekrytej promenády je vstup do penziónu, spojeného s wellness. Vo vstupnej hale je umiestnená aj recepcia pre wellness, ktorá je zároveň kontrolným bodom pre vstup do časti penziónu. Zo vstupnej haly sú prístupné šatne s umyvárňami, cez ktoré sa vstupuje do bazénovej haly s bufetom. Odtiaľ je prístupný saunový svet. Pod časťou wellness sa nachádza bazénová technológia, technológia víriviek, VZT strojovňa pre wellness.

Druhá časť suterénu je vyčlenená skladom hotela a kuchyne. Hotel na prvých troch podlažiach poskytuje kapacitu 43 izieb, teda 86 lôžok. Izby sú unifikované do troch základných typov, ktoré sú variované. Penzión poskytuje kapacitu 14 apartmánov s 38 pevnými lôžkami a 28 prístelkami. V zásade sú dva typy apartmánov – s kuchynkou, alebo pridanou malou spálňou. Interiér je zariadený jednoduchých štýlovým dreveným nábytkom. Veľmi zaujímavým je použitie motívov hodrušskej čipky na recepcii, vo verejných priestoroch aj v izbách a apartmánoch, ktoré sú doplnené priestormi pre upratovačku a pre sklady.

Budova bufetu – je jednopodlažná, bez podpivničenia, s pultovou strechou mierneho sklonu. Vonkajší výzor je charakteristický dreveným obkladom a obkladom z titánzinkového plechu. Čelná fasáda je v značnej miere zasklená. Dispozične je objekt členený na jedálenskú zónu a kuchyňu. Do jedálne sa vchádza cez zádverie, z ktorého je tiež prístup do sociálnych miestností. Jedáleň tvorí jeden priestor bez dispozičného členenia. V severnej časti je situovaná kuchyňa, ktorá má samostatný zadný vchod pre zásobovanie so vstupom cez zádverie, kde je tiež šatňa pre zamestnancov. Sociálne zázemie pre zamestnancov je vyhradené v časti určenej pre verejnosť.


Stavebno-konštrukčné riešenie
Pod novými časťami objektu hotela
boli zrealizované základové konštrukcie – železobetónové (ŽB) dosky, v niektorých častiach lokálne zosilnené. Zvislé nosné konštrukcie pôvodného objektu nebolo potrebné upravovať, nové zvislé konštrukcie boli vyhotovené v novej pristavanej časti objektu hotela. Novú nosnú konštrukciu tvoria ŽB stĺpy a murované steny z keramických tehál. Nosnú konštrukciu výťahových šácht tvoria ŽB steny ukončené základovou a stropnou doskou. V objekte penziónu tvoria nosnú konštrukciu murované steny z keramických tehál. V priestore fitness sú ako zvislé nosné konštrukcie použité ŽB nosné stĺpy a stienky. Nosné konštrukcie v časti wellness na prízemí sú riešené kombináciou keramických tehál a ŽB stĺpov. V suterénnych priestoroch sú okrem ŽB nosných stien i steny z debniacich tvárnic a keramických tehál.

Vnútorné deliace steny sú v ubytovacej časti montované. Ich nosnú konštrukciu tvoria oceľové tenkostenné profily, z oboch strán opláštené sadrokartónovými doskami. Medzi hotelovými izbami sú jednoduché a dvojité sadrokartónové priečky. Deliace konštrukcie murované z keramických tvárnic sa nachádzajú na prízemí oboch objektov. V pôvodnej časti objektu hotela sa zachovali všetky vodorovné nosné prvky. Nové ŽB stropné dosky sú nad dostavovaným prízemím na východnej a severnej strane pôvodného objektu. Ide o spojité obojstranne vystužené ŽB monolitické stropné dosky.

V objekte penziónu sú stropné konštrukcie tvorené ŽB monolitickými stropnými doskami. V priestore fitness, je stropnou konštrukciou stropná doska podopretá sústavou priečnych trámov.
Stropné konštrukcie vo wellness sú monolitické ŽB dosky. Šikmá sedlová strecha nad celou ubytovacou časťou je tvorená dvoma výškovými úrovňami hrebeňa. Vyššia časť je nad hotelom a plynulo pokračuje nad časť penziónu, len s tou výnimkou, že nad časťou penziónu je pultová strecha. V časti hotela je konštrukcia krovu realizovaná ako kombinácia oceľovej rámovej konštrukcie a murovaných obvodových stien. Nosnú konštrukciu krovu nad penziónom tvoria oceľové nosníky kladené v sklone strešnej roviny. Nad jednopodlažnou pristavanou časťou je jednoplášťová strecha. Stropnú konštrukciu tvorí spriahnutá oceľovo-ŽB membrána v spáde. Nad časťou objektu wellness je plochá jednoplášťová strecha.


Hlavné schodisko v objekte hotela bolo potrebné predĺžiť do tretieho poschodia. Nové schodisko je zrealizované ako doskové ŽB. Okrem schodiska bolo potrebné v objekte zrealizovať i štvoricu vyrovnávacích schodísk. Všetky schodiská sú ŽB doskové s nadbetónovanýmistupňami. Na vertikálne prepojenie jednotlivých podlaží hotela okrem schodiska slúži elektrický trakčný výťah, umiestnený naľavo od recepčného pultu. Výťah je určený na prepravu hostí a tiež osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu. V penzióne sa nachádzajú trivýťahy. Všetky výťahy je možné obsluhovať iba prístupovým kľúčom, sú elektrické trakčné a nepriechodné.

Hotel je vykurovaný dvoma kotlami a každý má samostatný odvod spalín. Komíny sú vyvedený 1 m nad hrebeň najvyššej strechy. V priestore vstupnej haly je krbové teleso s uzatvoreným ohniskom. Odvod palín je cez nerezový trojvrstvový komín. V penzióne je riešený odvod spalín komínom vyvedený po fasáde 1 m nad hrebeň sedlovej strechy.

Proti atmosférickej vlhkosti je objekt chránený strešným a obvodovým plášťom, správnym riešením strešných detailov, odvedením dažďovej vody do dažďovej kanalizácie, vyspádovaním spevnených plôch od budovy. Ako strešná krytina šikmej strechy je použitý systém z plechovej hladkej krytiny na stojacu drážku. Ploché strechy sú chránené fóliovou hydroizoláciou z mäkčeného PVC. Pôvodný objekt bol chránený proti zemnej vlhkosti asfaltovými hydroizolačnými pásmi. Prízemná časť je chránená fóliovou hydroizoláciou z mäkčeného PVC, rovnako ako objekt wellnessu.

Zateplenie obvodových stien a strešného plášťa bolo zrealizované použitím tepelnej izolácie z exteriérovej aj interiérovej strany. Na zlepšenie tepelnotechnických vlastností obvodových stien pôvodného objektu sa zrealizovala ako súčasť prevetrávaného fasádneho hliníkového systému tepelná izolácia z hydrofobizovanej minerálnej tepelnej izolácie. Hliníkový obklad je súčasťou exteriérovej bezrámovej zasklenej fasády. Z východnej strany objektu je pred touto fasádou predsadený ozdobný drevený fošňový rošt. Štítové steny objektu sú obložené z časti spomenutou hliníkovou fasádou a sčasti obkladom z titánzinkového plechu.

Obvodové steny nového objektu sú z keramickej tehly bez kontaktného zatepľovacieho systému. V ubytovacej časti penziónu je pred obvodovou stenou predsadený hliníkový obklad a obklad z titánzinku bez tepelnej izolácie. Zvislé časti ŽB konštrukcií v styku s exteriérom sú zateplené tepelnou izoláciou. V skladbe plochej strechy je použitá tepelná izolácia z minerálnej vlny. Konštrukcia šikmej strechy má v skladbe taktiež minerálnu izoláciu. Tepelná a akustická izolácia sadrokartónových priečok je riešená rohožami z minerálnej vlny. Tepelná a akustická izolácia podláh je riešená doskami minerálnej vlny, prípadne pásmi extrudovaného penového polyetylénu.

Nosné obvodové steny objektu bufetu sú založené na základových pásoch. Pod stenami murovanými z keramických tvárnic aj pod oceľovými stĺpmi sú v spodnej časti základové pásy ŽB monolitické, v hornej časti z debniacich tvárnic. Nad základovými pásmi je monolitická ŽB doska, tuho spojená so základovými pásmi.

Zvislý nosný systém je tvorený stenami z debniacich betónových tvárnic, z keramického muriva a oceľovými stĺpmi. Vodorovný nosný systém je tvorený stužujúcimi ŽB vencami a monolitickým ŽB prievlakom, previazanými betonárskou výstužou a okolo stien tak vytvárajú tuhý prstenec. Deliace steny sú sadrokartónové s dvojitým opláštením. V mieste inštalácií sú priečky rozšírené. Priečky sú vyplnené minerálnou vlnou, opláštené až po úroveň stropu a všetky prechody inžinierskych sietí sú utesnené, aby boli zabezpečené dostatočné, zvukovoizolačné vlastnosti konštrukcie. Napojenie na strešnú konštrukciu musí byť dilatačné, aby bol umožnený priehyb strechy. V miestnostiach s prevádzkovou vodou bol použitý sadrokartón s odolnosťou proti vode.

Nepriehľadná časť fasády je zrealizovaná čiastočne ako kontaktný zatepľovací systém a čiastočne ako prevetrávaná fasáda s dreveným obkladom a obkladom z plechu. Fasádny plech je predzvetraný titánzinkový hladký, spájaný na zvislé uhlové drážky. Drevený obklad je z dosiek z tatranského profilu, ich ukotvenie je pomocou nerezových klincov. Priehľadné časti fasády to sú okenné konštrukcie, resp. zasklené steny s hliníkovými rámami a zasklením izolačným dvojsklom. Rámy fasádneho systému sú tmavo strieborné, sklo je číre, bezpečnostné proti prerazeniu s fóliou a kalené.

Na objekte je pultová strecha. Nosná konštrukcia strechy je oceľová z valcovaných profilov. Zo spodnej strany sú celoplošne ukotvené OSB dosky a strešná konštrukcia je uzavretá vzduchotesne parozábranou. Medzi oceľovými profilmi je uložená  tepelná izolácia. Z vrchnej strany je minerálna vlna zakrytá poistnou hydroizolačnou fóliou, prichytenou kontralatami. Následne pomocou drevených lát kladených v smere spádu bola vyhotovená prevetrávaná vzduchová medzera, na ňu sa upevnilo plnoplošné drevené debnenie z dosiek vyplnené štruktúrovanou rohožou, na ktoré sa ukotvila plechová krytina z hladkého plechu. Štruktúrovaná rohož má zabrániť kondenzácii vody na spodnom povrchu plechu a následnému rozkladu dreveného debnenia.

V objekte sú podlahy realizované ako suchá výstavba. V hygienických miestnostiach bola pod dlažbu aplikovaná tekutá hydroizolácia. V bufete je podhľad tvorený dreveným obkladom (tatranský profil), ukotveným priamo na nosnú konštrukciu strechy v spáde na pomocný drevený rošt. V ostatných miestnostiach je podhľad vytvorený podvesenými doskami sadrokartónu na pomocnom  oceľovom rošte, v kuchyni s odolnosťou proti vlhkosti (impregnovaný) a je natretý umývateľným náterom.

Lokalita nad Horným Hodrušským tajchom, v Štiavnických vrchoch v katastri obce Hodruša – Hámre, ponúka veľmi dobré možnosti na oddych a relaxáciu v centre  prírodného prostredia. Nový moderný hotel Salamandra a bufet apre`s-ski doplnili túto dolinu nielen výnimočnou architektúrou, no zároveň získala úplne iný širší charakter a rozmer.

V spolupráci s Ing. arch. Pavlom Frankom pripravila Martina Horváthová
Foto bufetu: GFI a. s.
Foto hotela: DODDY spol. s r. o.

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG