Galéria stavieb

Forum Business Center, Bratislava
Architekt:
Architektonické riešenie: L. Nagy, CEPM, Spoluautori: M. Malina, P. Moravčík, M. Stohl, M. Tribus, Interiér: M. Škorupa

Publikované:
Časopis EUROSTAV 9/2013

V Bratislave, na nároží križovatiek ulíc Prievozskej a Bajkalskej, vyrástla nová dominanta zóny Mlynské Nivy. Ide o administratívnu budovu Forum Business Center, ktorá je pilotným projektom developerskej skupiny HB Reavis v segmente udržateľných kancelárskych budov. Budova, do ktorej sa počas leta sťahovali prví nájomníci, je zelenou budovou s certifikátom v britskom systéme BREEAM a dosiahla stupeň Excellent.

Budova je postavená vo veľmi rozporuplnej a nesúrodej lokalite, s podchodmi a podjazdmi, so starými priemyselnými halami a skladmi. Na druhej strane je to lokalita s obrovským potenciálom a rozvojový impulz v podobe výstavby takejto budovy jej rozhodne prospel. Budova Forum Business Center sa preto okamžite po dokončení stala prirodzenou novou dominantou tejto lokality, pozdvihla ju a so svojou jasnou výškovou figúrou priniesla ten potrebný prvý impulz do jej budúceho usporiadania.

Architektonické riešenie
Budova Forum Business Center je výškovou kancelárskou budovou so 17 nadzemnými a 3 podzemnými podlažiami. Do budovy sa vstupuje zo zelenej strechy podzemnej garáže, kde vzniklo veľmi príjemné exteriérové prostredie so zeleňou, oddychovými lavičkami, vodnou plochou a osvetlením. Práve toto príjemné exteriérové prostredie je ako stvorené pre pracovníkov budovy na obedňajší relax najmä v letných mesiacoch. Samotný nástupný priestor do budovy zvýrazňujú stĺpy, ktoré prechádzajú z interiéru do exteriéru. Vstup do celého objektu je riešený bezbariérovo, resp. je priateľský voči zdravotne postihnutým občanom.

Hlavný vstup aj vstupná hala budovy sú veľkorysé. Vo vstupnej hale s lobby priestorom je umiestnená recepcia a centrálne komunikačné jadro s výťahmi aj so vstupom na schodisko. Zo vstupnej haly sú prístupné aj gastro prevádzky a 2 menšie obchodné prevádzky.

Na ďalších podlažiach sú prenajímateľné kancelárske priestory. Tie sú riešené veľmi flexibilne, aby si ich prenajímatelia mohli prispôsobiť a zariadiť podľa svojich požiadaviek a potrieb. Podzemné podlažia sú určené na parkovanie, ale sú tam aj skladovacie a technologické priestory. Celkovo je na 3 podzemných podlažiach približne 400 parkovacích miest.

Podzemná ako aj nadzemná časť budovy je prístupná cez centrálne komunikačné jadro s výťahmi a schodiskom. V rámci komunikačného jadra veže je inštalovaných 5 veľkokapacitných výťahov a 2 samostatné veľkokapacitné výťahy sú aj v suteréne s garážami. Nadzemnú časť tvorí veža v tvare obdĺžnika. Celková hmota obdĺžnika veže je prerušená vertikálne tiahnucim sa zaskleným spojovacím traktom, s vysunutím konzol na dvoch rohoch pôdorysu.
Posledné 17. NP je v pôdoryse menšie, čím ukončenie veže dostáva dynamickejší tvar a zároveň bolo možné umiestniť na zvyšku pôdorysu atraktívne strešné terasy, z ktorých je jedinečný pohľad na Bratislavu. Obal výškovej budovy tvorí kombinácia alucobondového obkladu so stĺpiko-priečnikovou fasádou a klasickým radom trojpodlažného kamenného stĺporadia na východnej a západnej fasáde. Komplikované výškové pomery priniesli pre Forum Business Center riešenie založené na plató (na podnoži), na ktorom je umiestnená samotná administratívna veža. Materiálové riešenie podnože muselo byť navrhnuté tak, aby bolo trvácne, robustné, odolné proti vandalom a zároveň aby pôsobilo mestsky. Preto bol vybratý kameň – žula s vertikálnymi kanelúrami, ktorá sa uplatnila aj na stĺporadiach západnej a východnej fasády. Prístup na podnož je riešený pre peších, aj pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu, sklony exteriérových schodísk sú riešené v miernom sklone, aby aj bežní chodci zdolávali tieto okolnosťami vyvolané výškové rozdiely s čo najmenším úsilím.

Piata fasáda podnože, ktorá tvorí v podstate hlavnú časť riešeného landscape-u, prináša priamo k objektu vzrastlú zeleň v podobe lokálnych drevín a kvitnúcu lúku, ktorej plný efekt by sa mal prejaviť po roku 2015. Použitie prírodných a lokálnych materiálov v exteriéri bolo samozrejmosťou od začiatku projektu. Obdobné prírodné materiály sú prítomné aj v interiéri, kde dominuje biela štuka v kombinácii s dubovými lamelami – samotný trojpodlažný priestor vstupnej lobby je natoľko zaujímavý, že opäť stačí táto „honosná strohosť“.


Zakladanie
Z geologických podmienok a konštrukčného systému autori zvolili ako najvhodnejší spôsob založenia objektov plošným zakladaním vo vrstve štrkov, kombinovaným so spolupôsobiacimi železobetónovými vŕtanými pilótami. Základová škára sa nachádza pod hladinou podzemnej vody. Všetky základové konštrukcie boli preto vybudované z vodostavebného betónu triedy C30/37 s príslušnými prísadami proti agresivite prostredia a spolu s obvodovými suterénnymi stenami a stropom 1. PP vytvorili vaňu schopnú odolávať tlaku vody.

Konštrukčné riešenie
Stavebnotechnické riešenie objektu primárne pozostáva zo železobetónového (ŽB) skeletu so základným rozponom 7,80 x 8,10 m. Časť pôdorysu je stužená centrálnym ŽB jadrom. Konštrukčný systém hornej stavby je ŽB skelet so stužujúcim jadrom. Modulový krok hornej stavby je 3 x 8,1 m a 6 x 7,8 m. Stužujúce jadro je tvorené stenami výťahových šácht a schodísk. Tri podlažia 1., 2. a 3. NP sú oproti ostatným uskočené dovnútra, takže stĺpy sa tým dostali do exteriéru a sú priebežné cez 3 podlažia. Strop 2. NP je pri usko čenej fasáde zavesený do stropu 3. NP.

Vodorovné nosné konštrukcie sú monolitické železobetónové bezprievlakové dosky, v miestach uloženia na stĺpy boli zosilnené ŽB hríbovými hlavicami, zabezpečujúcimi dosku proti pretlačeniu. Po obvode stropov sú od 3. NP vyššie navrhnuté železobetónové parapety. Rozsah 17. a 18. NP je oproti typickým podlažiam zmenšený, okrem kancelárskych priestorov sú tam priestory pre technologické vybavenie stavby. Objekt je navrhovaný podľa platných Eurokódov.

Technické a technologickériešenie
Objekt je okrem zásobovania z prípojky pitnej vody, zásobovaný aj úžitkovou vodou zo studne, zrealizovanej v bezprostrednej blízkosti objektu. Prívod úžitkovej vody zo studne je vedený do technickej miestnosti ZTI v 3. PP, odkiaľ pokračuje do nádrže SHZ navrhnutej v 3. PP objektu. Bola overená výdatnosť zdroja (studne), ktorým je možné pokryť zavlažovanie zelene aj technologickú potrebu vody – kúrenie, chladenie, stabilné hasiace zariadenie a pod. Zdroj pitnej vody je využívaný len v nevyhnutnom rozsahu pre potreby užívateľov objektu.

BREEAM
Projekčný tím Forum Business Center mal od začiatku ambíciu ísť nad rámec normových kritérií pre energetickú úspornosť budov. V rámci skupiny HB Reavis ide o pilotný projekt, v ktorom sa už od začiatku návrhu uvažovalo aj s certifikáciou BREEAM, čo je britský systém merania a certifikácie udržateľných budov. Ide o jeden z najprepracovanejších a najkomplexnejších systémov na svete, kde sa prostredníctvom bodovacieho systému okrem samotných úspor energií (využitím progresívnych technológií) hodnotí celý rad ďalších kritérií ako napr. kvalita vnútorného prostredia, vhodné využitie pozemku s ohľadom na životné prostredie, napojenie na hromadnú dopravu, ako aj pôvod, kvalita a trvácnosť použitých materiálov. Predbežné hodnotenie v tomto systéme sa spätne premietlo do úprav architektonicko-stavebného riešenia Forum Business Center tak, aby zoptimalizovaný finálny variant spĺňal nároky BREEAM na dosiahnutie stupňa Excellent.


Pripravené v spolupráci s CEPM
Foto: Pavel Meluš

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG