Galéria stavieb

V októbri minulého roku boli úspešne vykonané prvé skúšky technológie Malej vodnej elektrárne Ružbašská Miľava pred jej uvedením do skúšobnej prevádzky. Funkčné skúšky na rieke Poprad a merania potvrdili bezpečnosť a stabilitu tejto vodnej stavby z hľadiska ochrany života ľudí a priľahlého územia.

Malá vodná elektráreň Ružbašská Miľava (MVE) je vodná stavba, ktorej jedinou výrobnou funkciou je vyrábať elektrickú energiu využitím hydropotenciálu rieky Poprad v danej lokalite. Je riešená ako príhaťová vodná elektráreň na rieke Poprad v riečnom kilometri 77,00. Hať je situovaná do koryta rieky a objekt budovy vodnej elektrárne na ľavom brehu.
Súbor stavebných objektov MVE zabezpečuje v priľahlom úseku rieky Poprad stabilizáciu koryta rieky a jej brehov v priestore MVE. Prevádzkovým cieľom vodnej stavby je zároveň aj zlepšenie protipovodňovej ochrany priľahlého územia. Stavba je dopravne napojená na existujúcu dopravnú sieť účelovou komunikáciou pozdĺž rieky Poprad odbočením zo štátnej cesty č. 77 Nižné Ružbachy – Stará Ľubovňa.

Stavebno-technické riešenie
MVE je riešená ako vodná stavba na rieke Poprad s celkovým inštalovaným výkonom 980 kW. Vodná stavba MVE pozostáva z týchto stavebných objektov: hať, budova MVE a štrkový priepust, rybovod, VN prípojka a trafostanica, protierózne úpravy, ochranné hrádze a prístupové komunikácie, pozorovacie a meracie zariadenia. Podstatu techno-logickej časti stavby MVE tvoria dve priamoprietočné vertikálne Kaplanove turbíny.

Svojím celkovým inštalovaným výkonom patrí medzi malé vodné elektrárne s výkonom do 1 MW. Počas výstavby MVE, zasiahla stavbu ničivá povodeň III. stupňa v júni v roku 2010, ktorá spôsobila na stavbe i priľahlom území značné škody. Rieka Poprad vybrežila z koryta na ľavý breh a odpla-vila zeminu z ľavobrežného svahu o objeme 26 000 m3 až po skalné podložie. Pod vplyvom povodne investor pristúpil k riešeniu nevyhnutných zmien stavby MVE, ktoré by zabezpečili ochranu stavby MVE i priľahlého územia, aj pre prípad Q100 (storočnej vody). Výsledkom rokovaní o viacerých variantoch riešenia bol konečný návrh zmien niektorých častí stavby, ktorý je v súčasnosti už zrealizovaný. Zmeny sa dotkli týchto stavebných objektov – rybovodu, protieróznych úprav, ochranných hrádzí a prístupových komunikácií, pozorovacích a meracích zariadení.

Do sústavy objektov stabilizujúcich ľavostranný breh rieky Poprad v priestore MVE sa podarilo zapojiť aj unikátny štetinový rybovod, ktorý mal pôvodne slúžiť výhradne pre migráciu rýb. V dôsledku zmenených podmienok bol vystavaný dlhší rybovod, ktorého umiestnenie v teréne zodpovedá aj požiadavke na stabilizáciu priľahlého územia. Štetinový rybovod je unikátny koncept výstavby rybích prieplavov na vodných elektrárňach. Dno tohto rybieho prieplavu je vybavené štetinovými prepážkami a štrkom, čo umožňuje plynulé preplávanie rýb v ich migračnej trase. Ide o zväzky hrubých polyetylénových vlákien upevnených v doskách, ktoré sú následne špeciálne umiestnené na dno celej trasy rybovodu. Ich pôvod je v Nemecku, kde sa výstavbe rybovodov dlhoročne venuje profesor Hassinger. Výhodami tohto riešenia je minimum turbulencií a vírov, pričom pomalšie prúdenie vody poskytuje rybám množstvo oddychových zón a úkrytov.Štetinové rybovody sa absolútne približujú reálnemu vodnému životu a originálne riešenie štetín pripomínajúcich riečne riasy pomáha rybám prekonať výškové rozdiely proti prúdu rieky v ich prirodzenom prostredí a prúdení. Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR zaradilo túto MVE medzi vodné stavby II. kategórie, čím boli zároveň stanovené parametre pre výkon technicko-bezpečnostného dohľadu nad touto stavbou. Po testovaní technológie stavby a úspešnom ukončení povoľovacieho procesu, bude MVE uvedená do skúšobnej prevádzky.


V spolupráci s Energy Group a. s. pripravila Martina Horváthová
Foto: archív MVE RM

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG