Galéria stavieb

Z bývalých kasární Kulturpark
Architekt:
Ing. arch. I. Eristavi, zerozero Autorská spolupráca: Ing. P. Šilla, Ing. M. Benčík, Ing. G. Boženík, Ing. M. Vlček, Ing. S. Šillová; Stavebné riešenie: Ing. arch. I. Eristavi, Ing. G. Boženík, Ing. Ľ. Janiga, Ing. V.Jačišin, Ing. M. Ratkoš

Publikované:
Časopis EUROSTAV 10/2013

Neďaleko historického centra Košíc vznikol, revitalizáciou rozsiahleho areálu vojenských kasární, nový kultúrno-spoločenský komplex Kulturpark. Tvoria ho 3 pôvodné budovy, 8 nových pavilónov, park a priestranné a nezvyčajne žiarivo biele námestie, cez ktoré sa do areálu vstupuje. Pôvodné vojenské kasárne prezentovali prísny poriadok, disciplínu a uzavretosť oproti okolitému prostrediu.

Autor konceptu Irakli Eristavi tento pôvodne uzavretý kasárenský areál otvoril a aj prostredníctvom nápaditého riešenia námestia a vstupov pozýva do areálu širokú verejnosť. Košičania získali, vďaka revitalizácii bývalých kasární, nový kultúrny a vzdelávací stánok, ktorý nesie pečať kreatívnej, ale najmä dobrej a poctivej architektonickej a stavbárskej práce.

Toto kultúrne centrum je najväčším investičným zámerom projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. Nový Kulturpark sa rozprestiera v historickom vojenskom areáli kasární z poslednej dekády 19. storočia. Pôvodne uzavretý a verejnosti neprístupný kasárenský areál sa po viac ako 100 rokoch dostal revitalizáciou do centra diania. Jasná organizácia, geometria, konštrukcia a proporcia budov, rešpektujúca pôvodné objekty i stromy (niektoré viac ako 100-ročné) v parku, odráža striktnú povahu vojenského komplexu. Charakter areálu sa odrazil aj na spôsobe označovania budov znakmi vojenskej abecedy (napr.: A – alfa, B – bravo, C – charlie, D – delta a pod.).


Urbanistické riešenie

Územie kasární je ohraničené ulicami Rastislavova, Kukučínova, Mlynárska, Vojvodská a Skladná. Komplex sa nachádza v bezprostrednej väzbe na užšie centrum mesta Košice. Prvým a zásadným krokom bolo otvorenie areálu smerom k mestu odstránením pôvodného múru opisujúceho celý obvod areálu. Takto sa po obvode areálu vytvorila verejná urbánna plocha ako priestor interakcie navrhovaného komplexu a okolitých mestských štruktúr. Komplex sa otvoril k centru mesta reflektujúc pešie ťahy smerom zo Štúrovej ulice cez Zborovskú a Rastislavovu ulicu. Urbanistický koncept rozpracúva a rozvíja myšlienku súťažného návrhu z urbanisticko-architektonickej súťaže a architektonickej štúdie spracovanej následne v máji 2010.Autor rozvinul koncepciu prestavby starého kasárenského celku do urbanistického riešenia, v ktorom sú jednotlivé architektonické objekty pospájané pomyselnou matricou pravidelného geometrického rastra. Vizuálna i faktická komunikácia medzi objektmi vytvára sieť pokrývajúcu a zjednocujúcu celé riešené územie. Mimoriadne  dôležitým aspektom celého projektu je verejný priestor a jeho stvárnenie.

Areál je rozčlenený na dve základné časti. Verejná urbánna plocha otvorená do okolitej urbanistickej štruktúry a uzatvárateľné vnútro areálu s parkom. Hlavný vstup návštevníkov do areálu je na severozápadnom okraji parku a kontroluje ho objekt informačného centra. Vstup zamestnancov, účinkujúcich a technická obsluha je cez vstup kontrolovaný objektom bezpečnostnej služby na severovýchodnom okraji parku. Hlavné vstupy do objektov sú z vnútra areálu. Tieto sú doplnené o sekundárne vstupy z urbánnej plochy tak, aby sa umožnilo ich fungovanie aj v čase uzavretia vnútorného parku.

Architektonické riešenie
Autor vychádzal z maximálneho rešpektovania kvalít existujúceho komplexu. Vstup novej funkcie, programov, aktivít, vstup nových ľudí do pôvodne uzavretého areálu vyriešil účelne a civilne, rešpektujúc pôvodné objekty i stromy v parku.Centrálnym objektom areálu je objekt ALFA -centrálna budova so sálovými priestormi pre kultúrne podujatia a príslušným technickým zázemím. Sály sú doplnené výstavnými priestormi. Doplnkami sú menšie sály na záujmovú umeleckú činnosť a workshopy, rovnako ako administratívne priestory a zázemie pre účinkujúcich. Veľkorysá platforma na severnej strane výstavnej sály umožňuje príležitostnú expanziu prevádzky smerom na urbánnu plochu. Bravo-centrum podpory kultúry a kreativity je lokalizované na juhozápadnom okraji areálu.

Tento objekt so 4 NP ponúka plochy pre ateliéry, dielne, štúdiá a učebne. Skladbu objektu dopĺňajú vstupné priestory s recepciou a technické zázemie v 1. PP. Centrum vytvorí podmienky na tvorbu a prípravu kultúrnych produktov, priestor pre umelecké a kreatívne pobyty pre miestnych a zahraničných uchádzačov. Súčasťou objektu centra je aj Dom autentickej kultúry zameraný na etnografický výskum a školu ľudového tanca.

Pripravila redakcia v spolupráci s Ing. arch. Irakli Eristavim
Foto: Robo Kočan

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG