Galéria stavieb

Svedectvo textilného priemyslu v Dornbirne

Farbiareň priadze Steinebach v obci Dornbirn, založená v roku 1891, ešte pred niekoľkými rokmi slúžila svojmu účelu, no v súčasnosti táto zrekonštruovaná budova dostala úplne novú náplň. Avšak najskôr bola sanovaná pod podmienkou zachovať historický ráz priemyselnej architektúry. Veľkorysosť a jedinečnosť tohto priemyselného areálu zvýrazňujú najmä zrekonštruované okná s priečkami z filigránového oceľového profilu.

História
Textilný priemysel má v obci Dornbirn dlhoročnú tradíciu. V roku 1846 založil Franz Martin Hämmerle farbiareň priadze a kusovú farbiareň. V nasledujúcich rokoch skúpil väčšinu Steinebachu, aby si tým zabezpečil vodnú energiu nevyhnutnú pre textilné spracovanie. Ešte v roku 1980 patril F. M. Hämmerle k najväčším textilným spoločnostiam v  Rakúsku. Globalizácia sa však nezastavila a v roku 2008 musel podnik vyhlásiť platobnú neschopnosť. Dnes sa už na danom území podniku Steinebach žiadne textílie nevyrábajú. Majiteľ budovy, FM Hämmerle Holding AG – opäť expandujúca spoločnosť pôsobiaca na trhu ako dodávateľ pre automobilový priemysel, využíva existujúce budovy novým, moderným spôsobom. Od júna 2012 používa firma niekdajšiu farbiareň priadze ako kancelárske a laboratórne priestory. Predtým ale musela prejsť budova sanáciou za podmienky, že ostane rozpoznateľným typickým svedectvom priemyselnej architektúry 19. storočia.

Stav budovy pred sanáciou Rekonštrukcia a konverzie budovy nebola vôbec jednoduchou úlohou, a to najmä s ohľadom na fasádu a okná s priečkami. V sanačnom úseku sa totiž nachádzalo 29 oblúkovitých okien s rozmerom cca 190 x 250 cm. Veľkorozmerné oceľové okná z liatinových profilov s drobným rozčlenením boli silno skorodované a inštalácia vákuového zasklenia do historických oceľových profilov sa vylúčila z dôvodu problematiky tepelného mosta. Pretože dnešné požiadavky na tepelnú izoláciu sa nedajú splniť pomocou kedysi bežne používaných neizolovaných oceľových profilov. Plánovaný rozsah na manévrovanie obmedzila na jednej strane túžba po čo najvernejšej rekonštrukcii pri zachovaní drobného členenia okien a na strane druhej zákonné požiadavky vzhľadom na tepelnú izoláciu stavby.


Architektonické riešenie
Rekonštrukciou poverení architekti Heim + Müller z Dornbirnu vymysleli, na základe svojich odborných znalostí, adekvátne riešenie. To bolo realizované filigránovým oceľovým systémom Janisol Arte, ktorý spoločnosť Jansen vyvinula a vyrobila pre štýlovo primeranú sanáciu priemyselnej haly. S ohľadom na šírku medzi 25 a 40 mm a hĺbku zabudovania 60 mm je Janisol Arte prvý oceľový profilový systém pre podkrovné a priemyselné zasklenia, ktorý je síce tenký, no dostatočne tepelne izolačný. S takýmto filigránovým oceľovým profilovým systémom sú možné realizovať veľkorozmerné okenné zasklenia ako aj okenné krídla od 800 do 1 600 mm – ako jedno- alebo dvojkrídlové otočné okno otvárajúce sa dovnútra alebo von; ako jednokrídlové výklopné alebo vyklápacie okno; alebo ako jednokrídlové sklopné vyklápacie okno otvárajúce sa dovnútra alebo von; aj špeciálne geometrické tvary ako oblúkovité alebo trapézové okno.Priebeh realizácie
Pre farbiareň priadze v Dornbirne vyhotovila firma poverená vykonaním prác, spoločnosť Hagn – Leone z Dornbirnu, vyrábajúca kovové konštrukcie, priemyselné zasklenia podľa zisteného stavu ako pevné zasklenie s centrálne umiestneným, otvárateľným krídlom. Najprv však bolo nutné oboznámiť sa so spracovaním extra tenkého oceľového profilu. To sa udialo v rámci krátkodobo stanoveného školenia v dielni Jansen AG. Výhodou pri spracovaní Janisol Arte je, že sa oceľové profily, vyrobené na moderných výrobných linkách, vyznačujú malým polomerov hrán. Preto je možné filigránový oceľový profil aj napriek malej prípustnej odchýlke ľahko spracovať. Skúsení technici spolu s pomocníkmi vytvorili nakoniec všetky komponenty a spoje na konštrukciu priečok. Prvým krokom sanácie bolo nahradenie okenných prvkov na prízemí. Spolu 29 zárubní a okenných rámov, každý s otvárateľným krídlom, bolo z lesklých valcovaných profilovaných tyčí Janisol Arte rezaných, vŕtaných, zváraných a brúsených v dielni. Pre spracovanie Janisol Arte sú tam k dispozícii rôzne píly, frézy, vŕtačky, zváracie prístroje, ako aj lekcie o spracovaní. Výroba v dielni má výhodu kontroly podmienok spracovania.Napriek tomu boli zasklievacie lišty, pokryté vrstvou prášku v rovnakom farebnom odtieni (RAL 8022), rezané až na mieste, aby mohli byť podľa sýtosti farebnej vrstvy rozmerovo presne zalícované. Až po ich osadení boli prvky s tepelnoizolačným sklom 1,1 W/m2K pomocou špeciálneho silikónu zvonka a zvnútra mokro zasklené. Táto náročná úloha, ktorú bolo možné zrealizovať podľa historického modelu iba pomocou nového Janisol Arte bola určite zaujímavou výzvou. Vďaka úspešnému priebehu sanácie objektu sa farbiareň priadze zaradila medzi príkladné projekty.

V spolupráci s Anne-Marie Ring pripravila Martina Horváthová
Úvodné foto: Friedrich Böhringer
Foto: Seltrecht, Wretschko, Galehr

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG