Časopis EUROSTAV

Osobným údajom sa rozumie akákoľvek informácia týkajúca sa určeného alebo identifikovateľného subjektu údajov. Subjekt údajov sa považuje za určený alebo identifikovateľný, ak možno subjekt údajov priamo alebo nepriamo identifikovať najmä na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov, špecifických pre jeho fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Medzi osobné údaje teda spadajú najmä kontaktné údaje fyzickej osoby, e-mail, IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby. Ochrana osobných údajov je upravená zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení ( "zákon o ochrane osobných údajov").

Čo je spracovanie osobných údajov?

Spracovaním osobných údajov sa rozumie akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré správca alebo spracovateľ systematicky vykonávajú s osobnými údajmi, a to automatizovane alebo inými prostriedkami. Je to najmä zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úprava alebo zmena, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia.

Kto je prevádzkovateľom osobných údajov?

Prevádzkovateľom vašich údajov je spoločnosť VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o., IČO: 31394515, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, ktorá prevádzkuje e-shop, spracováva ako správca, tj. určuje, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom.Prevádzkovateľ má vymenovanú zodpovednú osobu vykonávajúcu dohľad nad spracúvaním osobných údajov, kontaktovať ju môžete e-mailom na: zodpovednaosoba@eurostav.sk

 

Aké údaje budeme spracovávať a na akých právnych základoch?

Osobné údaje poskytované pre účely e-mail marketingu a to vaše meno, priezvisko, e-mail. Spracovávame osobné údaje, ktoré nám poskytnete sami, a to z následujúcich dôvodov:

  • Osobné údaje poskytnuté užívateľom pri zaradení do mailing listu na webovej stránke eurostav.biznismail.sk. Ide o kontaktné údaje e-mail, IP adresa (získaná automaticky aplikáciou). E-mail bude využívaný na zasielanie informačných newsletterov(e-mailov). Údaje užívateľov budeme spracovávať po dobu trvania zasielania newsletterov. Súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný prostredníctvom odhlasovacieho odkazu, ktorý je umiestnený v každej zaslanej e-mailovej správe. 
  • Osobné údaje pre pokročilý marketing na základe vášho prihlásenia sa do mailing listu. Na základe Vášho súhlasu vám môžeme zasielať zaujímavé ponuky tretích strán(našich partnerov). Súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný prostredníctvom odhlasovacieho odkazu, ktorý je umiestnený v každej zaslanej e-mailovej správe. 
  • Osobné údaje poskytnuté fyzickými osobami na našich webových stránkach eurostav.sk a archbooks.sk, ktoré prejavili záujem o odber našich noviniek e-mailom, a to v rozsahu meno, priezvisko, e-mailovú adresu. V prípade, že prejavíte záujem o naše novinky na e-mail, poskytujeme Vám možnosť vyjadriť dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov na základe tzv. Doubleopt in (dvojité potvrdenie). Súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný prostredníctvom odhlasovacieho odkazu, ktorý je umiestnený v každej zaslanej e-mailovej správe. Vaše údaje budeme spracovávať po dobu, počas ktorej budeme prevádzkovať zasielanie newsletterov.

V prípade, že nakupujete na našom e-shopeeurostav.sk a archbooks.sk alebo surfujete po našich webových stránkach, môžeme zbierať údaje o Vašich návštevách našich webových stránok. Tieto údaje zahŕňajú Vašu IP adresu. Tieto informácie získavame automatizovane prostredníctvom cookies alebo prostredníctvom trackovacích technológií, pretože Vám chceme poskytovať čo najlepšie služby. Tieto údaje budeme spracovávať po dobu troch rokov.

  • Pri nákupe kníh a časopisov na našom e-shopeeurostav.sk a archbooks.sk nám poskytujete Vaše osobné údaje na účely predzmluvných vzťahov a kúpnej zmluvy.

Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Ak ako správca spracovávame Vaše osobné údaje, máte právo sa na nás kedykoľvek obrátiť a uplatniť právo na prístup a opravu údajov, ktoré spracovávame.

Ak máte pochybnosti o tom, či Vaše údaje spracovávame v súlade so zákonom, môžete nás požiadať o vysvetlenie, alebo o nápravu nevyhovujúceho stavu, najmä požadovať blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov, prípadne kompletné vymazanie týchto údajov.

Ochranu a zabezpečenie všetkých osobných údajov berieme vážne.

S Vašimi osobnými údajmi budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou slovenskou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov využívame automatizované aj neautomatizované prostriedky. Všetky údaje sú uložené na zabezpečených serveroch uložených výhradne v Európskej únii. Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Prijali sme a udržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničenie osobných údajov.

Komu môžu byť osobné údaje sprístupnené?

Osobné údaje, ktoré spracovávame ako správca aj ako spracovateľ môžeme sprístupňovať výhradne našim spolupracovníkom, ktorí zabezpečujú administratívnu a technickú podporu pri prevádzke internetových stránok a e-shopu, prípadne iným subjektom len z dôvodu plnenia zákonných povinností.

Pre zaistenie služieb rozosielenia e-mailov a správu mailing listov využívame služby spracovateľa spoločnosť CANDI Slovakia, s.r.o., IČO: 35917814 so sídlom Silvánska 7, Bratislava 841 04

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

 

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG